Upadłość konsumencka – etapy postępowania

Upadłość konsumencka – etapy postępowania

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rozpoczyna dopiero postępowanie upadłościowe, które może, ale nie musi, zakończyć się ustaleniem planu spłat wierzycieli i tym samym – umorzeniem pozostałej części zobowiązań. Dziś omówimy poszczególne etapy postępowania upadłościowego.

Jakie są etapy postępowania upadłościowego?

  • Ogłoszenie upadłości.

  • Sporządzenie listy wierzytelności.

  • Ustalenie masy upadłości oraz jej likwidacja przez syndyka.

    • Sporządzenie projektu plany spłaty wierzycieli przez syndyka zawierającego listę wierzytelności i plan podziału funduszy masy upadłości.

  • Ustalenie planu spłat wierzycieli z jednoczesnym określeniem zakresu umorzenia części zobowiązań.

Za pierwszy etap postępowania upadłościowego uznaje się zgłoszenie oraz opracowanie listy wierzytelności. Zgodnie z przepisami prawa, wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności. Od 24 marca 2020 r. wierzytelności zgłaszane są bezpośrednio do syndyka.

Jeśli wierzyciel nie dochowa powyższego terminu, istnieje możliwość zgłoszenia wierzytelności w późniejszym czasie. Jednakże przepisy zawarte w Prawie Upadłościowym wskazują na niekorzystne konsekwencje związane z niedochowaniem takiego terminu.

Jeśli natomiast wierzytelność w czasie postępowania upadłościowego nie została w ogóle zgłoszona, to nie dojdzie do jej zaspokojenia ze środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości. Taka sytuacja dotyczy również wierzytelności, których zgłoszenie nastąpiło po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli.

Przygotowana lista wierzytelności jest podstawą dla planu podziału środków, które zostały uzyskane w efekcie likwidacji mienia należącego do upadłego konsumenta. Na jej podstawie określa się również plan spłaty wierzycieli.

W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości syndyk jest zobowiązany do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania wartości masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego.

Po wykonaniu tych czynności syndyk dokonuje sprzedaży majątku upadłego. Możliwe jest prowadzenie sprzedaży przez syndyka z wolnej ręki albo w drodze przetargu. Zlikwidowanie wszystkich składników masy upadłości pozwala na zasilenie funduszy masy upadłościowej. To z kolei daje możliwość opracowania przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli.

W pierwszej kolejności dochodzi do uregulowania kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, bieżących zobowiązań masy upadłości oraz należności alimentacyjnych. Mają one pierwszeństwo przed pozostałymi grupami wierzytelności.

Ustalenie planu spłaty powoduje, że upadły konsument musi spłacić zobowiązania w części, która została nieuregulowana po podziale funduszy masy upadłości. Wysokość spłaty musi być tak dostosowana, aby pozwalać na utrzymanie upadłego oraz jego rodziny. Po niedawnej nowelizacji, okres takiego zobowiązania nie może przekraczać 84 miesięcy (do niedawno było to maksymalnie 36 miesięcy). O możliwości uzyskania oddłużenia oraz ustalania planu spłat pisaliśmy w tym wpisie:

Upadłość konsumencka 2020 – oddłużenie upadłego

Do ustalenia planu spłaty wierzycieli przez sąd dochodzi również wtedy, gdy upadły nie posiadał żadnego majątku. W tej sytuacji syndyk sporządza projekt planu spłaty wierzycieli po upływie terminu na zgłaszanie wierzytelności.

Istotne jest, aby w czasie realizowania planu spłaty wierzycieli, upadły konsument postępował zgodnie z obowiązkami jakie na nim spoczywają. Obowiązki te są nakładane w drodze uregulowań zawartych w Prawie Upadłościowym. Dotyczy to przede wszystkim realizowania planu spłaty, a więc spłaty rat, które zostały ustalone w planie. Chodzi także o rzetelne opracowanie sprawozdań kierowanych do sądu. W sytuacji, gdy upadły konsument zaniecha realizacji planu spłaty, dokona zatajenia dochodów, będzie ukrywał majątek albo zdecyduje się na realizację czynności prawnej na jaką potrzebuje zgody sądu bez jej posiadania, możliwe będzie uchylenie planu spłaty bez dokonania umorzenia zobowiązań. Spowoduje to, że upadły konsument powróci do sytuacji, w której nie zostanie oddłużony. Równocześnie wierzyciele zyskają możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem upadłego. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że zatwierdzona lista wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny dla wierzycieli, na podstawie którego mogą wszcząć egzekucję komorniczą.

CZYTAJ TAKŻE: Upadłość przedsiębiorcy

Wykonanie planu spłaty wierzycieli pozwala na wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego, niezaspokojonych w wyniku zrealizowania planu spłat. Równocześnie wierzyciele nie mają możliwości dochodzenia zobowiązań, które zostały niespłacone podczas prowadzonego postępowania. Korzyścią dla upadłego konsumenta jest to, że ochrona prawna uzyskana w ramach umorzenia zobowiązań umożliwia rozpoczęcie nowego, normalnego życia. Takie życie jest wolne od wizyt komorniczych oraz telefonów ze strony windykatorów. Upadły konsument poprzez postępowanie upadłościowe po ogłoszeniu upadłości zyskuje spokój dla siebie i swojej rodziny.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI

Jeżeli masz długi, które nie dają Ci żyć, od lat borykasz się z egzekucjami komorniczymi i chcesz ogłosić upadłość konsumencką i rozpocząć ŻYCIE BEZ DŁUGÓW – napisz do nas.
Obsługujemy klientów z całej Polski.


Opinie klientów