Przetwarzanie danych

Dane osobowe przekazane mailowo na adres: kontakt@antywindyk.pl lub przez formularz kontaktowy przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania, udzielenia konsultacji i doradztwa finansowego i prawnego dotyczącego opisanego problemu. Przekazane dane nie będą wykorzystywane do działań marketingowych ani promocyjnych. Podanie danych jest w całości dobrowolne. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma do nich wgląd, może je swobodnie poprawiać, zmieniać oraz żądać ich usunięcia.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Wobec powyższego informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria AntyWindyk sp. z o.o. z siedzibą: ul. C.K. Norwida 21/2
80-280 Gdańsk
, KRS: 0000842238, NIP: 5842793541, REGON: 38610106400000, (dalej także jako Spółka). Współadministratorem danych jest Debitor Auxilior LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Suite 15, Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, BN22 8UY. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@antywindyk.pl

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być:

 • zgoda – tj. Dobrowolne wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • wymogi kontraktowe – tj. Konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy ze Spółką lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust.1 lit.b) RODO,
 • wymogi ustawowe – Konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • uzasadnione wymogi administratora – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo.

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy ze Spółką, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy okres w stosunku do następujących terminów:

 • w okresie, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych osobowych – czyli do zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej ze Spółką lub do zakończenia usługi doradztwa (jeśli umowa nie była zawierana).
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym, niż Spółka podmiotom, tj.,

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. Dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, radcom prawnym, adwokatom i aplikantom na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa i wyłącznie do celów realizacji  bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez Spółkę

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. zrealizowanie wniosku o zawarcie umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód, poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@antywindyk.pl .