Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką?

Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką?

Często dostajemy pytania w stylu: jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką? Na czym polega upadłość konsumencka? Jak wypełnić wniosek i wiele innych. Dziś odpowiemy na najczęściej zadawane pytania o upadłość konsumencką.

Skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej to takie które:

– zapewnia szybkie rozpatrzenie wniosku o upadłość,
– skraca do minimum czas trwania postępowania upadłościowego,
– w optymalny sposób chroni prawa upadłego dłużnika,
– pozwala na ustalenie planu spłat wierzycieli, którego realizacja będzie w zasięgu upadłego bez uszczerbku dla jego utrzymania.

Odpowiadając zaś na pytanie, jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką? Wyróżnić trzeba kilka najważniejszych kwestii:

– przesłanki do ogłoszenia upadłości,
– przygotowanie do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
– sporządzenie wniosku,
– należyte przeprowadzenie postępowania upadłościowego,
– realizacja planu spłat wierzycieli.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Mogłoby się zdawać, że na wyżej postawione pytanie odpowiedź jest powszechnie znana. Chodzi przecież o oddłużenie upadłego. Zdarza się, iż dłużnik myśli, że do oddłużenia wystarczające jest wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nic bardziej mylnego. Złożenie w sądzie wniosku to dopiero początek całego procesu oddłużania. Co więcej, składanie wniosku bez uprzedniej analizy sytuacji i przygotowania, może zakończyć się dla dłużnika niechcianą niespodzianką.
Owszem, upadłość służy do uzyskania oddłużenia. Należy jednak pamiętać, że służy również do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Nie można tracić z pola widzenia tej kwestii, bowiem syndyk obejmie w zarząd cały majątek upadłego i dokona jego likwidacji. Następnie zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli, w którym dłużnik będzie dokonywał cyklicznych spłat na poczet wierzycieli (oddłużenie bez ustalania planu spłat będzie rzadkością).

Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką – przesłanki do ogłoszenia upadłości

Dłużnik musi być niewypłacalny i jego niewypłacalność powinna mieć charakter trwały. Stan niewypłacalności powstaje, jeśli dłużnik nie reguluje swych wymagalnych zobowiązań dłużej niż trzy miesiące. Konsument nie ma obowiązku składania wniosku o upadłość. To jest jego prawo, ale nie obowiązek.
Warto też wiedzieć, kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Jeśli wnioskodawcą ma być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to dobrym rozwiązaniem będzie zamknięcie działalności. Następnego dnia po zaprzestaniu prowadzenia działalności osoba ta zyska tzw. konsumencką zdolność upadłościową. Pochylić by się można w tym miejscu nad kwestią ustawowego terminu na wniesienie wniosku przez przedsiębiorcę. Mianowicie, czy były przedsiębiorca, a obecnie konsument, powinien wnieść o upadłość w ustawowym terminie? W naszej ocenie takie podejście do sprawy będzie prawidłowym rozwiązaniem. W ten sposób konsument nie narazi na reperkusje przy ustalaniu planu spłat wierzycieli.

Skuteczna upadłość konsumencka – przygotowanie do sporządzenia wniosku

Przygotowując się do sporządzenia wniosku dłużnik powinien zastanowić się nad dokonanymi czynnościami prawnymi, w których rozporządził swoim majątkiem. Najczęściej będą to: darowizna, sprzedaż, bądź obciążenie majątku. Istotne będą przyczyny dokonania takiej transakcji oraz sposób spożytkowania środków. Chodzi o to, czy w wyniku takiej czynności prawnej doszło do pokrzywdzenia interesu wierzycieli. Jeśli działanie dłużnika miało charakter celowy i nakierunkowany na pokrzywdzenie wierzycieli, to może to skutkować odmową oddłużenia. W takiej sytuacji konieczne będzie powołanie się na względy słuszności bądź względy humanitaryzmu.

Dłużnik powinien również zgromadzić stosowną dokumentację dotyczącą:
– jego zobowiązań (umowy kredytowe, faktury, cesje wierzytelności, postanowienia komorników, orzeczenia sądów),
– przyczyn powstania stanu niewypłacalności,
– stanu swojego zdrowia bądź osób pozostających na jego utrzymaniu.

Zalecamy zarazem, aby dłużnik mógł wykazać koszty ponoszone na jego utrzymanie oraz osób pozostających na jego utrzymaniu.

Upadłość konsumencka – wniosek

Staranne sporządzenie wniosku pozwoli na jego szybsze rozpatrzenie. Kluczowe jest tu takie wypełnienie wniosku, aby nie zawierał żadnych braków formalnych. Trzeba bowiem pamiętać, że uzupełnianie braków formalnych wniosku spowoduje kilkumiesięczne opóźnienie w jego rozpoznaniu.
Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wyjaśnienie okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Trzeba je uprawdopodobnić bądź udowodnić. W tym celu przydatne będzie wcześniejsze zgromadzenie stosownych dokumentów. W naszej ocenie dłużnik (jeśli nie ma skomplikowanej sytuacji) może samodzielnie sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, że postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowanym tworem. W związku z tym w celu zapewnienia poprawności sporządzenia wniosku warto skorzystać z usług profesjonalisty.

Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką? Postępowanie upadłościowe.

Korzystanie z nieruchomości dla upadłego
Korzystanie z nieruchomości dla upadłego

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik powinien pamiętać o odpowiedniej współpracy z syndykiem polegającej na wydaniu majątku oraz udzieleniu wszelkich wymaganych przez syndyka informacji. Należy pamiętać, że sąd będzie ustalać plan spłaty wierzycieli głównie (bądź wyłącznie) na podstawie informacji przekazanych mu przez syndyka. Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości będzie należycie sporządzony, to zakres wymaganych do przekazania syndykowi informacji będzie mniejszy.
Upadły musi również pamiętać o możliwości wyłączenia jego dochodu z masy upadłości – w zakresie odpowiadającym szczególnym potrzebom upadłego.
Upadły posiadający nieruchomość powinien pamiętać o tym, aby zawnioskować o wydzielenie mu środków na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Sędzia – komisarz wydzieli tę kwotę po likwidacji nieruchomości przez syndyka. Zanim jednak do tego dojdzie warto zadbać o swoją sytuację i zawnioskować o ustalenie zakresu i czasu korzystania z nieruchomości. Pozwoli to upadłemu lepiej rozplanować jego działania w najbliższych miesiącach. Upadły może zatem uzyskać prawo do zamieszkiwania w nieruchomości lub otrzymać środki na wynajem stosownej nieruchomości. 

Realizacja planu spłat wierzycieli.

Jest to ostatni etap procesu oddłużania w upadłości konsumenckiej. Po ustaleniu planu spłat wierzycieli, upadły powinien pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

– zwiększenie osiąganego dochodu nie może być podstawą do zmiany planu spłat wierzycieli,
– upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłoby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłat wierzycieli, dokonywanie takich czynności dozwolone jest po ewentualnej zgodzie sądu.
– obowiązku składania corocznych sprawozdań z wykonania planu spłat wierzycieli.
– jeśli upadły zatai informacje dotyczące jego dochodu lub nabytych składników majątku (wartość przekraczająca przeciętne miesięczne wynagrodzenie) w sprawozdaniu, to sąd uchyli plan spłaty wierzycieli,
– ukrywanie majątku bądź uznanie czynności prawnej upadłego za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli spowoduje również

Jak wynika z powyższego, jeśli upadły nie będzie przestrzegał nałożonych na niego obowiązków to zakończy się to uchyleniem planu spłat. Wtedy zobowiązania upadłego nie zostaną umorzone.

Podsumowanie

Nie ma jednej prostej odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką. Do sporządzenia wniosku trzeba podejść z pewnością kompleksowo. Jak zostało wyżej wskazane wniosek może sporządzić każdy. Istotne jest jednak z jakim skutkiem dla dłużnika? Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest bardzo ważną decyzją. Warto zatem, aby ten proces przebiegał sprawnie i bez niechcianych niespodzianek. Jeśli mają Państwo pytania w sprawie upadłości konsumenckiej to zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzimy całe postępowanie upadłościowe od początku do końca, bądź zweryfikujemy wniosek sporządzony przez Państwa.


Opinie klientów