KONIEC BTE. Wyjaśniamy istotne zmiany w prawie bankowym

Zmiany w prawie bankowym.
Zmiany w prawie bankowym.

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie bardzo istotne zmiany w prawie bankowym. Jeżeli masz jakikolwiek produkt kredytowy w banku to koniecznie zapoznaj się z tym wpisem, a będziesz wiedział jak korzystać ze swoich praw. Wspólnie przejdziemy przez całą ustawę aby wyjaśnić pewne zagadnienia prawne dotyczące istotnych zmian, jakie zaszły na skutek wyroku TK z dnia 14 IV 2015 r.  (Dz.U. z 2015 r. poz. 559), zawarte w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1854).

Poniżej zamieszczamy jej treść z wyszczególnieniem na czerwono istotnych zmian, a pod nimi stosowny opis.

Ustawa
z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48k ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1–11, art. 40a ust. 1, art. 49–70, art. 73–78a, art. 80–95, art. 101–112, art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 137, art. 138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.”

2) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może, z zastrzeżeniem art. 75c, obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.”;

Ten przepis nie powinien stwarzać żadnego problemu interpretacyjnego, jednak istotne  jest to, że ustawodawca zawarł zastrzeżenie, którego do tej pory nie było w prawie bankowym, czyli w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę spłaty kredytu, bank nie będzie mógł już ani wystawić BTE (o czym będzie mowa poniżej), ani od razu skierować sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania nakazu zapłaty.  Zmuszony będzie do podjęcia tzw. działań restrukturyzacyjnych w sposób opisany poniżej.

3) po art. 75b dodaje się art. 75c w brzmieniu:
„Art. 75c.
1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

Do tej pory zazwyczaj było to 7 dni i to w zależności, kiedy umowa była zawarta jak i również, czy był to kredyt konsumencki, czy firmowy. Teraz ten okres będzie wynosił przynajmniej 14 dni.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Oznacza to, że od teraz bank obligatoryjnie będzie musiał poinformować dłużnika, aby ten, w maksymalnym terminie 14 dni od dnia odebrania listu poleconego, mógł skorzystać z prawa złożenia stosownego wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W mojej ocenie wprowadzenie tego zapisu jest dosyć ważne dla osób, które popadły w kłopoty finansowe z różnych, niezależnych od siebie przyczyn. W naszej praktyce wielokrotnie widzieliśmy przypadki, gdy kredytobiorcy na wszelkie sposoby chcieli dogadać się z bankiem i prosili o restrukturyzację zadłużenia, a bank nawet nie chciał słyszeć o jakichkolwiek ustępstwach, twierdząc, że ma być spłacone całe zadłużenia “now“, albo kieruje sprawę do sądu i przyjdzie komornik. Teraz ma się to zmienić.

Mała ciekawostka. Jak teraz będą wyglądały telefony z działów windykacji banków?  Mając na uwadze treść powyższego przepisu, tak nie bardzo będą mogli bez wyczerpania tego trybu postępowania wygadywać dotychczasowych  prawd objawionych. A więc poczekamy i zobaczymy.

3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Aby nie było żadnych niejasności, ustawodawca użył słowa “powinien”, a więc ma możliwość skłonić się do wniosku kredytobiorcy i zawrzeć umowę na nowych warunkach spłaty zadłużenia. Co oczywiste, nie ma jednak takiego obowiązku, w szczególności, gdy sytuacja kredytobiorcy w ocenie banku na to nie pozwoli. Musi jednak taki wniosek rozpatrzyć.

4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.

Ten ustęp nie wymaga szerszego uzasadnienia. Warto jednak wskazać, iż przy umowie restrukturyzacji co do zasady mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego zawarte w art. 917. [Pojęcie] Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.                         Dla przykładu podam ciekawą tezę wyroku Sądu Apelacyjnego  w Szczecinie dla szerszego zrozumienia istoty ugody.

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny
z dnia 30 października 2014 r.
I ACa 685/14

Teza

1. Ugoda nie powodując powstania nowego stosunku prawnego, jednak go modyfikuje w takim zakresie, jaki wynika z jej treści. Ugoda prowadzi do zmodyfikowania treści łączącego strony stosunku prawnego, natomiast samo jej zawarcie pozostaje bez wpływu na istnienie stosunku prawnego. Dopiero wykonanie ugody, tak jak każde wykonanie zobowiązania, prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony (chyba że co innego wynika z treści ugody). Wykonanie takiego zmodyfikowanego ugodą zobowiązania prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony ugody.

2. Zawarta ugoda nie tylko zmienia terminy wymagalności poszczególnych rat, ale jednocześnie ponownie kształtuje kwestię biegu terminów ich przedawnienia.

Wracamy do ustawy.

5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Tutaj mamy ciekawą sytuację. Mianowicie, co zrobić, gdy bank odrzuci wniosek nieszczęśnika? Czy jest możliwość jakiegoś odwołania się od tej “decyzji”? Z nowych przepisów prawa bankowego nie wynika wprost, aby jakaś instytucja (finansowa, państwowa, arbitrażowa) miała ustawowy nadzór nad badaniem prawidłowości stosowania tego ustępu przez banki i SKOK-i, do której można by się było odwołać w przypadku negatywnej odpowiedzi. W takim przypadku, co jest łatwe do przewidzenia, bank wypowie umowę i finalnie skieruje sprawę do postępowania sądowego i tam dłużnik będzie mógł kwestionować zasadność wypowiedzenia umowy, a w szczególności, czy bank nie nadużył swojego prawa w zakresie odmowy zawarcia restrukturyzacji zadłużenia. Oczywiście katalog możliwych do podniesienia zarzutów jest otwarty i w tym zakresie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych.”;

Dla jasności, często mylnie zastępowane przez laików pojęcia. Umowa pożyczki uregulowana jest przede wszystkim w kodeksie cywilnym, natomiast umowa kredytu w prawie bankowym. Niby chodzi głównie o pożyczenie środków pieniężnych, jednak należy rozróżniać te dwa terminy. Przy okazji, często też zdarza się używanie zamiennie słowa podżyrował albo poręczył. To też nie jest to samo. Pierwszy termin pochodzi z prawa wekslowego i dotyczy poręczenia za wystawcę weksla, natomiast poręczenie tzw. cywilne uregulowane jest w k.c.  Równie przy okazji, w dalszej części wpisu odniosę się jeszcze raz do kwestii żyra i poręczenia.

4) uchyla się art. 96–98.

Tutaj mamy do czynienia z największą zmianą prawa bankowego, a więc odnoszącej się likwidacji znienawidzonego przez wiele osób bankowego tytułu egzekucyjnego (B.T.E.)  Co do zasady, osobiście stoję nadal na stanowisku, że likwidacja tego przywileju bankowego była złą decyzją TK dla dłużników. A dlaczego? Ponieważ bez znaczenia dla nich jest to, na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja, (jeżeli chcą znosić fakt jej prowadzenia ) i finalnie doprowadzić do spłaty zadłużenia. Natomiast w przypadku, gdy chcieliby to kwestionować, to w przypadku B.T.E. taka możliwość, w przeciwieństwie do wyroków lub prawomocnych nakazów zapłaty, istnieje do czasu jego istnienia w obrocie gospodarczym, tzn. do czasu jego wyegzekwowania przez wierzyciela, czyli bank. Inaczej mówiąc, możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego nie jest ograniczona żadnym terminem. Jednak z tego względu, że takie powództwo jest zazwyczaj kosztowne, gdyż wynosi 5% wartości sporu, czyli kwoty głównej zadłużenia, wiele osób nie korzystało z tego środka ochrony, bo… bo biednemu wiatr zawsze w oczy. Bariera finansowa była lub jest nie do przeskoczenia, pomimo możliwości złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu, gdyż sądy niechętnie przyznają taką pomoc  uznając, że dłużnik może zaoszczędzić na tym, czy na tamtym i musi się liczyć z tym, że koszty sądowe winny być opłacane w pierwszej kolejności. W tym miejscu proszę o zwrócenie uwagi, że odniosę się jeszcze do tego zagadnienia w dalszej części wpisu.

Co istotne, i warte podkreślenia jest to, że opracowaliśmy pewną koncepcję wzruszania B.T.E wystawionych nawet przed laty w drodze zażalenia/skargi na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Jest to bardzo ważna informacja dla dłużników lub byłych dłużników banków. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, że uchylenie klauzuli wykonalności w tym trybie otwiera dla dłużników prawną drogę do żądania zwrotu wyegzekwowanego świadczenia, a dodatkowo  zadośćuczynienia i odszkodowania za bezprawną egzekucję. Oczywiście, z pewnymi wyjątkami, muszą przede wszystkim istnieć podstawy do zaskarżania tego postanowienia, jak i fakt, że B.T.E. z klauzulą istnieje w obrocie gospodarczym, o czym był mowa powyżej.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.3)) uchyla się art. 7862.

Chodzi tu o przepis o treści :  w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności, po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu.

Skoro B.T.E. utracił byt prawny, tym samym utracił go powyższy przepis, gdyż wprost odnosił się do postępowania klauzulowego dotyczącego tylko i wyłącznie tych tytułów egzekucyjnych.

Art. 3. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763 oraz z 2015 r. poz. 1582 i 1830) w art. 6 uchyla się ust. 2a.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 42d uchyla się ust. 10;
2) w art. 43 uchyla się ust. 5.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139, poz. 1325 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 594) w art. 5 uchyla się ust. 5.

Brzmienie art 5 ust. 5 wyglądało tak.

Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 1, banki mają prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne stosownie do art. 96–98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252).

Osoby, które korzystały z tego rozwiązania, też, w razie problemów, nie muszą już się obawiać od razu wizyty komornika.

Art. 6. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.4)) w art. 36 uchyla się ust. 7.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.5)) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.6)), opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.”.

Tutaj mamy do czynienia z prawdziwą ciekawostką. Otóż zakładam, że zaraz ktoś będzie skarżył ten przepis do TK, gdyż uprzywilejowuje pozycje banków w stosunku do innych uczestników obrotu gospodarczego w  dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy pozostali, w razie braku środków na pokrycie tej opłaty mają możliwość zastosowania się do porad i wskazówek babki Pawlaka.

Tłumacząc na polski. Obecnie maksymalna opłata od pozwu wynosila 100 000 zł.  Po zmianacyh jeżeli bank będzie występował do tradycyjnego sądu o wydanie nakazu zapłaty przy wartości przedmiotu sporu w wysokości 50 000 zł, będzie musiał opłacić sprawę w wysokości 1000 zł. Dotychczas musiał wnieść opłatę w postępowaniu upominawczym  w wysokości 2 500 zł. Czyli jest “do przodu” o 1500zł. A co w przypadku pozwu w postępowaniu nakazowym albo w e-sądzie? W tych przypadkach opłaty stosunkowe wynosiły 1,25%, a nie 5% wartości sporu. O ile temat e-sądu dla dłużnika nie ma większego znaczenia, gdyż przy wnoszeniu sprzeciwu nie musi go opłacać, tak przy postępowaniu nakazowym pojawia się ciekawe zagadnienie. Otóż, jeżeli zgodnie z brzmieniem powołanej normy prawnej maksymalna opłata wynosi 1000 zł, to co w przypadku, gdzie w.p.s. wyniesie równiutkie 80 000 zł?  Bank zapłaci 1000 zł, a dłużnik składając zarzuty od tego nakazu zapłaty ma obowiązek opłacić go w wysokości 3,75% sporu, czyli 3000 zł. Czy na pewno?

Skoro bank dokonał opłaty w maksymalnej wysokości, to dlaczego, albo czy  pozwany (rzekomy dłużnik) ma obowiązek opłacenia zarzutów w wysokości przewyższającej opłatę maksymalną?

Na pewno wkrótce się o tym przekonamy. Damy znać jak to wygląda w praktyce.

Wspomniałem wcześniej, że odniosę się do opłat od spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z czynności bankowych. A co to w ogóle są czynności bankowe? Wyjaśnienie poniżej:

Art. 5 [Czynności bankowe] ustawy Prawo bankowe
1. Czynnościami bankowymi są:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
2) prowadzenie innych rachunków bankowych;
3) udzielanie kredytów;
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych;
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
6a) (uchylony)
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
1) udzielanie pożyczek pieniężnych;
2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
3) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
4) terminowe operacje finansowe;
5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
3.(uchylony)
4. Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5.
Czy można nazwać  czynnością bankową umowę poręczenia kredytu według prawa cywilnego? (Proszę pamiętać, że jest to bardzo częsta praktyka zabezpieczenia spłaty kredytu). Otóż nie. To nie jest czynność bankowa, a więc w takiej sytuacji bank będzie musiał dokonać opłaty w wysokości pełnych 5% od pozwu.
Natomiast, jeżeli będzie chciał dochodzić roszczenia z tytuły żyra, czyli poręczenia wekslowego, to normalnie zapłaciłby 1,25% wartości sporu w postępowaniu nakazowym, ale z uwagi na fakt, że żyro jest czynnością bankową ujętą jako operacje wekslowe, to maksymalna opłata od pozwu wyniesie 1000 zł.

Art. 8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.7)) w art. 225 uchyla się ust. 5.

Art. 9. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 29a;
2) w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do umów pożyczek zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 75c ust. 1–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.”.

Czy wiecie Państwo o tym, że SKOK-i miały także możliwość wystawiania swoich B.T.E.? Tak, tak. Było coś takiego. Stanowił o tym właśnie uchylony  art. 29a o brzmieniu:

“Kasa może wystawiać tytuły egzekucyjne kasy na podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub zabezpieczaniem wierzytelności wynikających z tych czynności.”

A dlaczego nie było ich w obrocie? Ponieważ nie było przepisów k.p.c. umożliwiających nadanie im klauzuli wykonalności. Na marginesie, przepis ten został wprowadzony dopiero 12. 06. 2013r., Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku, gdy ktoś ma problem ze spłatą pożyczki w SKOK-u, to będą obowiązywały te same zasady restrukturyzacji, co przy kredycie bankowym.

Art. 10. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) w art. 39 w ust. 1 uchyla się pkt 20.

Art. 11.
1. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlega umorzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przepis ten oznacza, że jeżeli bank złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na B.T.E., dajmy na to, 21. 11. 2015 r. i sąd do dnia dzisiejszego nie nadał klauzuli, to jest zmuszony umorzyć postępowanie, czyli bank nie będzie miał tytułu do wszczęcia egzekucji. W celu odzyskania należności  będzie zmuszony wystąpić na tradycyjną drogę sądową.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych.

Natomiast, jeżeli jednak sąd zdążył nadać do tego czasu klauzulę, a komornik zawiadomi o wszczęciu na jego podstawie egzekucji np. na początku 2016r., to zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy k.p.c. regulujące możliwość zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.

3. Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

I na koniec mamy chyba największą niespodziankę. Pomimo, że uchylone przepisy regulujące możliwość wystawienia B.T.E. były niezgodne z Konstytucją od początku ich istnienia (ex tunc), to jednak ten przepis zalegalizował wszystkie te dotychczas wystawione. Warto w tym momencie wskazać, iż w takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 4011 k.p.c. , który mówi, że można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Art. 12. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność do wymagań określonych w art. 75c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W końcowym przepisie ustawodawca nakazał bankom i SKOK-om w terminie 30 dni wprowadzić  odpowiednie regulacje w zakresie umożliwienia restrukturyzacji kredytów i pożyczek. Czy tak się stanie, to się okaże.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku


PODSUMOWANIE

Czy to są dobre zmiany? Naszym zdaniem: i tak i nie. Niewątpliwie największą zmianą jest uchylenie przepisów umożliwiających wystawiania B.T.E.. Ja natomiast jestem ciekaw, czy w związku z powyższym banki zaczęły stosować do swoich umów akty notarialne o poddaniu się egzekucji? W istocie rzeczy posługiwanie się takim tytułem egzekucyjnym ma dokładnie takie same skutki, jak osławiony B.T.E., z tą różnicą, że będzie konieczność poświęcenia trochę czasu na jego sporządzenie i oczywiście opłacenie go i oczywistym jest kto te koszty poniesie.

Na pewno zasługujące na aprobatę należy uznać zmiany związane z obligatoryjnym obowiązkiem prowadzenia dialogu z osobami, które nie wywiązują się należycie ze spłatą swoich zobowiązań zgodnie z zawartym kontraktem. Wiele osób nigdy by do nas nie trafiło, gdyby bank nawiązał z nimi dialog i umożliwiłby spłatę zadłużenia na nowych zasadach. Uważam, że w takim stanie rzeczy rozmowy z działami windykacji także powinny ulec zmianie i od teraz odbywać się w innym tonie. Przynajmniej do czasu negatywnej odpowiedzi na wniosek dłużnika.

Oczywiście, będziemy się starali na bieżąco informować o praktykach związanych z wejściem w życie niniejszej ustawy.

Co dalej?

Jeżeli proces restrukturyzacji nie będzie możliwy, bankom pozostaną 2 możliwości: dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej – najczęściej za pośrednictwem E-sądu lub sprzedaż wierzytelności funduszowi NSFIZ czyli potocznie mówiąc – firmie windykacyjnej. Tak czy inaczej uczulamy wszystkich, jeżeli otrzymacie kiedykolwiek NAKAZ ZAPŁATY z sądu macie 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli ten termin nie zostanie zachowany, już nigdy nie będzie możliwości dochodzenia swoich racji przed sądem, włącznie z całkowitym pozbyciem się zadłużenia. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź znajdziecie w tym wpisie:

Poradnik dłużnika: ORGANIZACJA
czyli jak przygotować się do procesu oddłużania

 

 • Krzysztof Nabialek

  Mam pytanie. Wiele lat temu PKO BP dokonał przelewu na rzecz podmiotu zewnętrznego mimo że na rachunku nie było srodkow. Umowa o prowadzenie rachunku nie nadawala bankowi prawa do ujemnego salda debetowego. Bank zażądał spłaty, odmówiłem czekając aż bank zrobi krok. Za jakiś czas bank wystawił BTE i wystąpił do sądu o nadanie klauzuli. Po nadaniu klauzuli nie złożono sprawy do egzekucji, pewnie ban obawiał się drogi sądowej w powództwie przeciw egzekucyjnym. Wtedy musiałby wykazać prawne podstawy stworzenia debetu. Jak wiadomo sam BTE nie stanowi długu lecz jedynie stwierdza roszczenie. Nie stanowi długu osądzonego. Po jakims czasie wierzytelność została sprzedana Ultimo a ten domaga się zwrotu. Pech Ultimo albo wyrachowanie sprawiło iż BTE się przedawnilo bowiem przed upływem 3 lat Ultimo nie wystąpiło o nadanie klauzuli na siebie. Pytanie jest takie czy można skutecznie wywalczyć umorzenie tej wierzytelności powstałej z winy Banku

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   Tak długo jak Ultimo Pana nie pozwie tak długo nic Pan z tym nie zrobi.
   Po za tym Ultimo nie mogło przepisać na siebie klauzuli wykonalności ponieważ tylko bank może posługiwać się BTE. Muszą iść do sądu, wtedy prosze się do nas zgłosić, poprowadzimy tak sprawę aby dług zniknął całkowicie.

 • Paweł

  proszę o informacje: 2 dni temu dostałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z dokumentu wynika że działa na podstawie BTE z 11.07.2015r zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 29.01.2016r (postanowienie sądu z dnia 26.11.2015r) – jak to się ma do powyższego artykułu / ustawy? co z tym teraz zrobić?

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   Odpisaliśmy mailowo.

 • bte

  własnie mozna skarga na wznowienie uchylic postanowienie

 • Janosik

  Jedna rzecz może być innym też pomocna- jak spadkobierca może sprawdzić czy jakiś bank wystawił po zmarłej osobie BTE przed tą nowelizacją i być może będzie chciał zaskoczyć spadkobierców, którzy przyjeli spadek z dobrodziejswem inwentarza, mają spis, sapdkobierca nie ma ma majątku ale drobną rentę i nie chciałby być w niemiłej sytuacji że komornik czegoś chce, chociaż i tak bank zostanie ostatecznie odprawiony z kwitkiem, bo raz że spadkobierca nie wiedział że może mieć tam zmarły kredyt, komornik go nie znalazł jak robił spis, tylko chodzi o to żeby jakos sprawdzić czy zwględem tej zmarłej osoby mogły się toczyc jakieś postepowania sądowe bez wiedzy sapdkobierców, którzy mają postanowienie o sapdku z dobrodziejstwem i spis zrobiony, ale bez tego vabanku, który widocznie chciał zarobić licząc na to że ktoś przyjmie wprost, więc nie mieli zwyczaju upomniec się wcześniej, a teraz już na pewno mineło 3y lata na termin spłaty dodatkowo 😀
  Chodzi o to jak sparwdzić czy jakiś vabank, może mieć gdzieś BTE, czy może jakos inaczej próbował przerwać bieg przedawnienia-żadnego poleconego pisma z tego vabanku nie było nigdy, ale jak widać co niektóre potrafia nawet 9 lat jak PekaoSA swoje “inwestycje” trzymac w tajemnicy?
  Gdzie to sprawdzić, bo jak juz teraz nie będą mogli BTE zrobić to pzrez sąd będą mieli mocno pod górkę coś sobie zasądzić-bo chcieli zarobić na sapdkobiercach -podejzrenie a jakże Pekao Bank Polski…

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   Sprawdzić czy było prowadzone jakieś postępowanie z wniosku tego banku w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego w chwili podpisywania umowy pożyczki. Spadkobiercy powinni uzyskać takie informacje w sądzie.

 • Daria Turska-Bogusz

  Czy artykuły 1-5 nowej Ustawy z dnia 25 września 2015 r.
  odnoszą się również do kredytów czy tylko do pożyczek? Czy dotyczy to też kredytów zaciągniętych w 2014 roku?

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   Oczywiście w rozumieniu potocznym dotyczą oczywiście także kredytów, wszystkich, także zaciągniętych w 2014 r.

 • igorp

  Mam kredyt gotówkowy, spóźniam się ze spłatą już kilka rat. Dziś odebrałem pismo z baku o nazwie Ostateczne wezwanie przed wypowiedzeniem umowy kredytowej. W piśmie bank dał mi 7 dni na spłatę zaległości pod rygorem wypowiedzeniem umowy. Napisali też, że brak spłaty spowoduje, że bez dodatkowych wezwań zostanie wszczęta egzekucja komornicza. Data sporządzenia pisma to 24.11.2015 r.
  Czy w tej sytuacji mają zastosowanie już nowelizowane przepisy prawa bankowego o których mowa w artykule?

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   Tak, mają zastosowanie nowe przepisy.
   A bank powinien sobie zmienić szablon pisma, bo ono mija się z prawdą, zwykły bełkot i zastraszanie.
   Nie można wszcząć egzekucji bez tytułu wykonawczego, a nie można go uzyskać bez uprzedniego wypowiedzenia umowy. Bank BTE już nie wystawi, zatem musi iść do sądu, jeżeli podejmie Pani obronę w momencie otrzymania nakazu zapłaty to nie ma mowy o żadnym komorniku.

   • igorp

    Dziś miałem wątpliwą przyjemność rozmowy z bankiem (BPH). Powiedziałem, że termin który dali mi w piśmie czyli 7 dni jest już nieaktualny i że teraz to jest min. 14 dni w związku ze zmianą przepisów. A przemiła pani na to, że racja – przepisy uległy zmianie – ale pismo zostało wysłane do mnie 25.11., więc obowiązują mnie jeszcze stare przepisy jeśli chodzi o termin na wpłatę zaległej kwoty. Czy słusznie?
    Termin ju minął, umowa wypowiedziana.

    • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

     Czy dadzą Panu 7 czy 14 dni na spłatę, jeżeli nie dysponuje Pan takimi środkami to i tak nie ma znaczenia. Kluczowe jest to, że nie mogą już wystawić BTE i skierować go do sądu i data podpisania umowy nie ma tu znaczenia. Jeżeli BTE nie trafiło do sądu przed 26.11.2015r. to już tam nie trafi, a jeśli trafo to sąd nie nada klauzuli, a jeśli nada to zażalenie przejdzie na 99,99%.

 • AK

  Witam wysłałem pytanie do kontaktu bardzo proszę o odpowiedź.

 • Madison

  klauzula wykonalności została nadana postanowieniem z dnia 2 października 2013 roku. komornik wszczął egzekucję, obecnie została już przeprowadzona licytacja – postanowienie o przybiciu czeka na uprawomocnienie się (zaskarżone). czy jest jeszcze szansa powołać się na niekonstytucyjność BTE, czy w tym przypadku można uderzać już tylko w abuzywność?

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   W tym wypadku należy przeanalizować akta sądowe postępowania o nadaniu klauzuli wykonalności na BTE pod kątem powództwa przeciwegzekucyjnego. Potrzebne są mocne argumenty a nie niekonstytucyjność BTE, to nie zadziała w tej sytuacji.

 • kk

  Czy w tej sytuacji wiadomo, jak sądy apelacyjne będą rozpatrywały zażalenia na wydane przez sądy rejonowe postanowienia o klauzuli wykonalności BTE złożone przed 25.11,a rozpatrywane przez Sąd po 25.11?

  • https://antywindyk.pl/ AntyWindyk

   Sąd nie ma obowiązku uwzględnienia takiej skargi, ponieważ liczy się data kiedy bank złożył wniosek o nadanie klauzuli. Aczkolwiek nadal pozostaje szansa że mimo to sąd zażalenie uwzględni.