Jak poprawnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Jak poprawnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Pierwsze pismo procesowe strony pozwanej jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty bądź odpowiedź na pozew, są najważniejszymi pismami w trakcie całego postępowania w pozwie o zapłatę. Dzieje się tak ze względu na konieczność podniesienia w treści sprzeciwu lub odpowiedzi na pozew wszelkich możliwych zarzutów na swoją obronę.

Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 207 § 6 k.p.c. (rozdział 3 k.pc. tytuł: rozprawa) może skutkować pominięciem przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów, a zgodnie z art. 207 § 3 k.p.c. – w toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Warto zaznaczyć, że niezłożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w ogóle, skutkuje jego uprawomocnieniem i zamknięciem drogi do obrony swoich racji w sądzie. Zatem jak poprawnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i dlaczego to tak ważne?

Pozwy o zapłatę – EPU

Zdecydowana większość pozwów o zapłatę kierowana jest do e-sądu, czyli wedle przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Dla wierzyciela ma to dodatkowe plusy, gdyż w przypadku EPU obowiązuje niższa opłata sądowa za wniesienie pozwu oraz brak konieczności załączania dowodów czy choćby drukowania pozwu i wysyłania go listem do sądu. Powód składa pozew poprzez serwis elektronicznie (online) i wskazuje w treści dowody z zakresu sprawy na poparcie swoich twierdzeń, nie załącza ich natomiast do pozwu.

Co do zasady, w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) powinny być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu, roszczenia których dochodzenie nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego, np. umów zawartych na piśmie lub faktur, o ile nie ma wątpliwości co do ich wysokości. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze tak się dzieje.

Procedura i czas

Pozwany ma dwa tygodnie od dnia odbioru nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu (lub zarzutów w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). W takich sprawach za termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty uznaje się datę złożenia pisma w sądzie lub nadania przesyłki poleconej w urzędzie pocztowym. Termin sprzeciwu jest terminem zawitym, co oznacza, że w przypadku jego przekroczenia, z urzędu skutkuje to odrzuceniem sprzeciwu. Przepisy wskazują, że nie ma żadnej opłaty sądowej za złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Są natomiast opłaty za złożenie zarzutów od nakazu w „nakazówce„, a więc w postępowaniu nakazowym, o tym jednak w osobnym wpisie. Podpisany sprzeciw wnosimy w dwóch egzemplarzach i kierujemy go do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Postępowanie prowadzi sąd wydający nakaz.

Dowody w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, pozwany nie jest zobowiązany do załączania dowodów na poparcie swych twierdzeń. Istotne w przypadku sprzeciwu jest jednak podniesienie wszelkich zarzutów, które po przekazaniu sprawy do rozpoznania do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, będzie trzeba rozwinąć na poparcie swojej linii obrony. W przypadku nakazu zapłaty wydanego przez klasyczny sąd rejonowy lub okręgowy sprawa jest znacznie bardziej złożona.

Nasza praktyka pokazuje, że już na tym etapie konieczna jest dokładna analiza sprawy w celu ustalenia przewidywanej strategii procesowej powoda i podniesienie odpowiednich zarzutów. Każdy bank czy firma windykacyjna, ma swoje schematy prowadzenia spraw i dlatego sprzeciw powinien być właściwie przygotowany.

Nakaz zapłaty – stosowanie wzorów

Znając ich strategię procesową oraz przeprowadzając odpowiedni wywiad z klientem – już na starcie wyprzedzamy przeciwników o kilka kroków, starając się niejako sterować całym procesem. Dlatego też nie jesteśmy zwolennikami zamieszczania i stosowania wzoru folrmularzu nawet tak prostego pisma jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd. Pisaliśmy już na blogu, jak samemu złożyć  sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-sądu – wzór, jednak zdecydowanie odradzamy samodzielne działanie.

Pozwani sporządzając sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu – oczywiście działając w dobrej wierze – często utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają sobie dalszą obronę, poprzez mniej lub bardziej świadome uznanie roszczenia powoda co do kwoty jak i co do zasady. Również sama procedura wysyłki sprzeciwu może stanowić przyczynę jego odrzucenia ze względów formalnych, dlatego nie warto ryzykować. Działania pozwanego mogą spowodować, że nakaz zostanie przez niego uznany pomimo podjętych działań polegających na sporządzeniu sprzeciwu od nakazu. W efekcie może zosta rozpoczeta windykacja, następnie egzekucja z majątku dłużnika.

BEZPŁATNY SPRZECIW DO E-SĄDU

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty z e-sądu (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – VI Wydział Cywilny), przeskanuj otrzymany nakaz zapłaty lub wykonaj czytelne zdjęcia i wyślij do nas. Na podstawie nakazu zapłaty kancelaria dokona BEZPŁATNEJ analizy sprawy i w oparciu o nią – BEZPŁATNIE sporządzimy dla Ciebie sprzeciw od nakazu zapłaty do e-sądu. Aby skorzystać z procedury DARMOWEGO SPRZECIWU wyślij wiadomość podając w tytule:

BEZPŁATNY SPRZECIW – /imię i nazwisko/ – /kwotę z nakazu/ – /datę odbioru pisma z sądu/

W treści wiadomości opisz swoją sytuację, z czego wynika dług, czy były wcześniej podpisywane jakieś ugody/porozumienia, jak układała się współpraca z wierzycielem i koniecznie załącz skany/czytelne zdjęcia wszystkich otrzymanych z sądu dokumentów, czyli pozwu i nakazu zapłaty. Jeżeli przesyłka z sądu została odebrana przez członka rodziny i masz wątpliwości co do daty, upewnij się sprawdzając termin doręczenia na monitoringu poczty polskiej.

Powierz sprawę profesjonalistom

Jako koancelaria zalecamy jednak, aby w sprawie dotyczącej nakazu zapłaty pozwany ustanowił profesjonalnego pełnomocnika. Ułatwi to prowadzenie sprawy i postępowania. Niejednokrotnie widzieliśmy sytuacje, gdy po wniesionym sprzeciwie i przekazaniu sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, ten nie udzielił odpowiedzi na pozew, ponieważ wyjechał i go nie odebrał bądź z innej przyczyny losowej nie kontynuował swej obrony.

Sprzeciw – profesjonalne podejście w postępowaniu

Taka bierność wiąże się z negatywnymi skutkami procesowymi i powoduje, że wierzyciel będzie dysponował tytułem wykonawczym, uprawniającym go do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wówczas możliwa staje się egzekucja. W sytuacji gdy został ustanowiony profesjonalny pełnomocnik, mają Państwo pewność, że termin procesowy zostanie zachowany, a wysłane pismo procesowe będzie odpowiednie pod kątem formalnym i merytorycznym. Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika pozwala na zachowanie terminów i zaoszczędzenie stresu przez pozwanego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co dalej?

Po wniesieniu  sprzeciwu do e-sądu, ten przekazuje sprawę do rozpoznania do sądu właściwego miejscowo – czyli do sądu obejmującego swym zasięgiem miejsce zamieszkania pozwanego. Następnie sąd właściwy miejscowo wzywa powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu stanowiącego sprzeciw (zazwyczaj wiąże się to z dosłaniem dowodów oraz umocowania pełnomocnika) i przesyła pozew stanowiący sprzeciw wraz z załącznikami do pozwanego lub jego pełnomocnika.

Sąd tradycyjny właściwy miejscowo

W sytuacji gdy powód wnosi pozew od razu do sądu właściwego miejscowo, to pozwany otrzymuje komplet dokumentów z sądu. Zazwyczaj są to nakaz zapłaty i pozew wraz z wszystkimi załącznikami, które wydaje powodowi sąd. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty bądź pozwu o zapłatę z sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, poza wniesieniem zarzutów, trzeba zarazem merytorycznie je uzasadnić. Sąd będzie wymagał takiego uzasadnienia.

Sytuacja dotycząca nakazu i sprzeciwu kierowanego przed sąd tradycyjny jest zatem dużo bardziej skomplikowana niż przy sprzeciwie od nakazu zapłaty wnoszonym do e-sądu. Przeoczenie jakiegokolwiek szczegółu dotyczącego nakazu i sprzeciwu, może mieć negatywne skutki procesowe dla pozwanego zgodnie z

Art. 207 § 6 k.p.c.
Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Liczą się szczegóły

Pismo procesowe należy sporządzić po wnikliwej analizie materiału dowodowego i stanu faktycznego, a znaczenie ma dosłownie wszystko. Dotyczy to również sprzeciwu od nakazu zapłaty. Liczyliśmy kiedyś, ile elementów składowych pozwu podlega naszej analizie w każdej sprawie i postępowaniu. Po przekroczeniu stu – przestaliśmy liczyć. Dla przykładu weźmy tutaj wymagalność roszczenia.

Wymagalność roszczeń – przykład sprawy

Możemy mieć do czynienia z brakiem wymagalności z uwagi na niezłożenie wypowiedzenia lub niedochowanie przez bank procedury wypowiedzenia. Może być to wypowiedzenie wadliwe w swej treści i to z wielu przyczyn, każdą z nich trzeba zbadać. Takie wypowiedzenie jest wówczas nieważne i nie obowiązuje. Dalej wymagalna może być część zobowiązania. Możliwym jest także, że wypowiedzenie umowy w ogóle nie było konieczne, ponieważ była to umowa terminowa.

Wniesienie sprzeciwu – czy wzór ma sens?

A jeśli jesteśmy przy wymagalności, to jednocześnie zahaczamy o przedawnienie. Od kiedy liczyć jego bieg, czy w ogóle zaczął biec? I teraz, który wariant będzie dla nas korzystniejszy i możliwy do udowodnienia w oparciu o materiał dowody dostarczony przez powoda do sądu, ale także ten, który otrzymamy od klienta po skutecznie przeprowadzonym wywiadzie. Elementów, które trzeba przeanalizować jest bardzo wiele. Liczą się szczegóły i to one decydują o wygranej bądź przegranej. Dotyczy to również sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W związku z tym naszym zdaniem zamieszczanie skutecznego wzoru na takie pismo, jakim jest sprzeciw, jest absolutnie niemożliwe. Wzór nie powinien być stosowany w każdym postępowaniu. Daje on ogolne spojrzenie na sprawy dotyczące nakazu. Oczywiście można powołać w ciemno kilka zarzutów i przepisów, jednak o ile będą pasowały do jednej sprawy, o tyle w dużej mierze mogą być oderwane od rzeczywistości w innej. Część będzie zupełnie nietrafiona, a co za tym idzie – sędzia od razu zorientuje się, że to nie jest merytoryczne pismo do danej sprawy, tylko szablon dotyczący nakazu zapłaty i wniesienia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu na gotowym formularzu stanowiącym wzór może przynieść negatywne skutki dla postępowania.

Sprzeciw pozwanego lub odpowiedź na pozew

Jeżeli jeden, drugi zarzut będą nietrafione, to zdarza się, że sąd pomija te zarzuty, które były merytorycznie poprawne i ważne dla sprawy i dlatego można przegrać sprawę, która była do wygrania. Sprzeciw od nakazu zapłaty czy odpowiedź na pozew jest tak ważnym pismem, że nie sprawdzają się tu żadne wzory czy szablony. Wzór nie zapewni skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu. Należy złożyć merytoryczne zarzuty, odpowiednie do tej, konkretnej sprawy. Sprzeciw wobec nakazu zapłaty powinien więc być sporządzony indywidualnie.

Podsumowanie

Sprawy o zapłatę to bardzo trudne i nieszablonowe procesy. Aby zmaksymalizować szanse na wygraną, potrzebne są wiedza, doświadczenie i indywidualne podejście do sprawy. W sytuacji gdy otrzymałeś nakaz zapłaty lub pozew, zachęcamy do kontaktu. Jako kancelaria oddłużeniowa z najdłuższym stażem na rynku i największą skutecznością gwarantujemy profesjonalne zajęcie się Państwa obroną. Dowody naszej skuteczności znajdziecie w dziale WYROKI.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Masz podobną sytuację? Umów się na konsultację w siedzibie naszej Kancelarii w Gdańsku lub skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.
Obsługujemy klientów z całej Polski.


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌