Dozór nad majątkiem – egzekucja komornicza

Dozór nad majątkiem – egzekucja komornicza

Komornik chce Ci zlicytować samochód?
To mu się nie uda!

Czytając Państwa komentarze napotkaliśmy na kilka opinii kwestionujących opisane przez nas rozwiązanie. Duże wątpliwości pośród naszych czytelników budziło to, że nie została przez nas przyjęta możliwość odebrania dozoru przez komornika od dłużnika na rzecz przykładowo wierzyciela. Zakładając taką sytuację, stwierdzić można, że przeciągnięcie egzekucji z ruchomości przy równoczesnym braku możliwości korzystania z niej nie stanowi dogodnego rozwiązania i nie stanowi celu samego w sobie. Jesteśmy świadomi, że takie sytuacje nie mają miejsca za często, ale mogą występować. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, zdecydowaliśmy się na przedstawienie rozwiązania, którego jesteśmy autorami. W opisie odniesiemy się do dwóch rozwiązań, a mianowicie:

 1. dokonanie zmiany dozoru w chwili zajęcia,
 2. dokonanie zmiany dozoru po zastosowaniu naszego rozwiązania.

W pierwszym rozwiązaniu przyjmujemy założenie, że komornik dokonuje odbioru dozoru w chwili zajęcia, do czego ma prawo. Należy jednak zauważyć, że w myśl komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego zmiana dozoru nie może być podparta wyłącznie na widzimisię. Warto w tym miejscu zacytować przepis, który reguluję tę kwestię:

Art. 855. kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

Jak należy traktować wskazaną ważną przyczynę? Zauważyć należy, że nie dokonano wyliczenia przesłanek stanowiących właśnie tą ważną przyczynę. Pomimo braku takie wyliczenia można wskazać na podejrzenie dokonania usunięcia rzeczy spod egzekucji, jej uszkodzenie, albo dokonanie odmowy przez dłużnika przyjęcia takiej rzeczy pod dozór.

Poza tym za zasadę przyjmuje się pozostawianie zajętej ruchomości u osoby, u której miało miejsce zajęcie, dlatego też za swoisty wyjątek uznać należy oddanie rzeczy pod dozór osobie trzeciej.
Pojawić mogą się stwierdzenia, że w Polsce komorni i tak podejmie działania, które wydadzą się jemu słuszne. Jednakże zastanowić się należy nad tym z jakich powodów dłużnik pozostaje bierny i nie decyduje się na składanie odpowiedniej skargi na czynności komornika?

W polskim prawie jest to regulowane w drodze dwóch przepisów:

 • art. 767 k.p.c, – dotyczy możliwości złożenia skargi na każdą czynność komornika,
 • art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – dotyczący odpowiedzialności komornika do naprawienia szkody za dokonanie czynności niezgodnie z prawem.

W sytuacji kiedy dojdzie do „zabrania” Waszego samochodu przez komornika warto skorzystać ze swoich praw, o których mówią powyższe przepisy. W czasie 7 dni od dnia, w którym dokonana została taka czynność, należy złożyć skargę. Skarga taka jest składana do właściwego sądu rejonowego i dotyczy czynności komornika. Czytelnicy zapisani do naszego Newslettera w niedługim czasie uzyskają bezpłatny wzór takiej skargi, który będzie pomocny w takiej sytuacji.
Zauważyć należy, że wzięcie pod uwagę przez sąd złożonej skargi może zając trochę czasu, podczas którego nie jest możliwe korzystanie z danej rzeczy. Czas ten może działać na korzyść dłużnika, gdyż można go wykorzystać do organizacji pieniędzy na dokonanie wykupu rzeczy.
Rozważmy teraz drugą możliwość, o której wspomnieliśmy, a mianowicie sytuację, w której komornik dokona zmiany dozoru po złożeniu przez dłużnika skargi związanej z naruszeniem przepisów mówiących o publicznym charakterze licytacji. Wówczas należy zrobić prostą rzecz. Po wygraniu licytacji kolega powinien złożyć wniosek o dokonanie zmiany dozoru przykładowo samochodu na swoją rzecz.
Jeżeli mamy do czynienia z drugą możliwością, czyli że komornik zmienia dozór po złożeniu przez dłużnika skargi na naruszenie przepisów o publicznym charakterze licytacji, to należy zrobić jakże prostą rzecz, czego przykład przedstawiamy poniżej.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Postanowienie komornika o zmianie dozoru
Postanowienie komornika o zmianie dozoru

Jeśli po wygranej licytacji Twój kolega miał możliwość złożenia do komornika wniosku o dokonanie zmiany dozoru, to w dalszym ciągu rzecz, czyli w tym przypadku samochód pozostaje u Ciebie. W takiej sytuacji można zastosować kilka kroków, które pozwolą na przeciągnięcie formalne rozpatrzenia Twojej skargi, a mianowicie:

 1. w ostatnim dniu dokonywany zostaje odbiór pisma z sądu związanego z koniecznością dokonania uzupełnienia braków formalnych, które polegają na opłaceniu skargi,
 2. ma miejsce złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, a także formularza, który zawiera oświadczenie o stanie rodzinnego majątku dochodach oraz źródłach utrzymania, wniosek nie zawiera podpisu, co powoduje zyskanie czasu, zostaje on wysłany ostatniego z możliwych dni,
 3. sąd dokonuje wezwania do uzupełnienia braków formalnych, co polega na złożeniu podpisu,
 1. odesłanie podpisanego wniosku powinno mieć miejsce ostatniego dnia, aby maksymalnie wydłużyć czas,
 2. sąd wydaje negatywną decyzję o zwolnieniu z kosztów – na taką decyzję można złożyć zażalenie,
 3. wykorzystywane jest prawo do złożenia zażalenia, co jest dokonywane bez podpisu,
 4. sąd dokonuje wezwania do uzupełnienia braków formalnych, co jest związane zbrakiem podpisu,
 5. sąd nie dokonuje zwolnienia z kosztów i nakazuje dokonania opłacenia skargi podrygorem jej odrzucenia,
 6. są dwa wyjścia: opłacenie lub nie opłacenie skargi; jeśli zostanie ona opłacona, towówczas są dokona jej merytorycznego rozpatrzenia pod względem jej zasadności, dojdzie również do wydania postanowienia, co pozwoli na zyskanie dodatkowego czasu,
 7. wszelkie pisma należy odbierać i wysyłać ostatniego dnia, co również ma wpływ na ogólny czas, który można zyskać,
 8. przedstawiony sposób pozwala na zyskanie co najmniej pół roku czasu.

Co w tym czasie zdążył zrobić kolega? Odebrał pieniądze po dwóch tygodniach, ponieważ się rozmyślił. Co w takiej sytuacji dzieje się z dozorem? Komornik ma możliwość na nowo ustalić dozorcę, lub też dozór pozostaje u kolegi. Jakie działania podejmie komorni – ciężko przewidzieć. Jeśli nie dojdzie do zmiany dozoru to sprawy będą mieć się dobrze. Co się dzieję wówczas, gdy dojdzie do zmiany dozoru przykładowo na rzecz wierzyciela, ponieważ postulował o to. Przytoczyć należy następujący przepis:

Art. 856 kodeks postępowania cywilnego

§ 1. dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jeżeli dozorca lub dłużnik zobowiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.

Warto wyobrazić sobie sytuacje, w której kolega, któremu odebrano dozór samochodu i przekazano ten dozór wierzycielowi, nie stosuje się oddania rzeczy na wezwanie komornika.

Inaczej mówiąc traktuje sprawę tak, jakby nic w niej się nie zmieniło. Pewnie niektórzy z Państwa powołają się na art. 300 Kodeksu karnego, którego treść mówi o tym, że:

Art. 300 kodeksu karnego

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Należy się jednak zastanowić nad tym, czy faktycznie nasz kolega zostanie pozbawiony wolności. My udowodnimy, że nie. Poniżej przedstawiamy szczegóły z tym związane.

Postanowienie sądu - umorzenie postępowania Postanowienie sądu - umorzenie postępowania Postanowienie sądu - umorzenie postępowania Postanowienie sądu - umorzenie postępowania

Taka sytuacja może dziwić, ponieważ kiedy nas to również zdziwiło. Jednak skoro sprawy mają się tak jak powyżej, to nie powinno być żadnych problemów związanych ze skutecznym niedopuszczeniem do zlicytowania Państwa samochodu. Warto korzystać z przedstawionego przez nas rozwiązania, co pomoże rozwiązywaniu pojawiających się problemów.


Opinie klientów