Kiedy komornik może odstąpić od licytacji?

Kiedy komornik może odstąpić od licytacji?

Kiedy komornik może odstąpić od licytacji?

Kiedy komornik może odstąpić od licytacji? Odnosząc się do łacińskiej sentencji dura lex, sed lex stwierdzić można, że pomimo tego, że nasze polskie prawo wydawać się może niezbyt sprawiedliwe w pewnych aspektach, to i tak należy się do niego stosować. Jednakże nadmienić należy, że istnieją w prawie zapisy, które pozwalają na to, aby przebieg danej sprawy był bardziej korzystny dla jednej ze stron nawet wówczas, gdy ogólna sytuacja na to nie wskazuje. Odnosząc się do dzisiejszego wpisu niektórzy mogą stwierdzić, że taka praktyka nie jest etyczna. Pomimo tego nie do nas należy dokonywanie oceny prawa w tym aspekcie.

Z dzisiejszego artykułu dowiemy się:

  1. Jak uniknąć licytacji komorniczej?
  2. Czy komornik może odstąpić od licytacji?
  3. Co zrobić, aby komornik odstąpił od licytacji?

Licytacja komornicza – jak jej uniknąć?

Celem dzisiejszego wpisu jest zaprezentowanie Państwu zupełnie legalnej procedury, która pozwala na niedoprowadzenie do skutecznego zlicytowania ruchomości należącej do dłużnika. Dotyczy to wszystkich ruchomości, dlatego nie ma znaczenia czy jest to telewizor czy też samochód. Jak wspomnieliśmy procedura ta jest całkowicie legalna, a to czy niektórzy uznają ją za dobrą czy złą nie stanowi przedmiotu poniższych rozważań.

Za szczególnie zainteresowanych tym wpisem uznać można dłużników. Jednakże duże zainteresowanie może on wzbudzić pośród komorników oraz wierzycieli. Dlaczego? Dlatego, że podczas praktycznego zastosowania tej procedury powodowała ona konsternacje komorników. Widać było ich dezorientację i niepewność co do tego co powinni dalej zrobić. Często konieczna była ich konsultacja telefoniczna co do dalszych kroków. Pomimo tego za każdym razem wydawane było właściwe postanowienie, które było korzystne dla dłużnika.

Komornicy, a nieruchomości

Nieruchomości są osobnym przedmiotem postępowania, które prowadzą komornicy. Dlatego też licytacje komornicze dotyczą między innymi licytacji nieruchomości. Dochodzi do tego wtedy, kiedy nie jest możliwe umorzenie egzekucji. Poprzez sprzedaż nieruchomości ma nastąpić zaspokojenie wierzyciela, którym najczęściej jest bank.

Komornik może dokonać egzekucji z nieruchomości dłużnika. Jednakże prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika wygląda nieco inaczej. Nieruchomości należące do dłużnika bardzo często są finansowane przez bank. W takiej sytuacji prowadzenie postępowania przez wierzyciela, czyli bank, zmierza do licytacji komorniczej. Bank nie chce, aby licytacja komornicza nie odbyła się. Zauważa się, że nieruchomości często są to inwestycje dłużnika. Dlatego też mieszkania wystawiane są do wynajęcia, często online. Oferowanie do wynajęcia mieszkania online przez dłużnika nie jest niczym złym. Jeśli mieszkanie stanowi jego inwestycje to chcę na niej zarobić. Środki pochodzące z wynajęcia mieszkania, a więc z nieruchomości, może przeznaczać na różny cel, w tym na spłatę wierzyciela, którym jest bank. Kiedy środki z wynajęcia nieruchomości okażą się niewystarczające na spłatę zobowiązań, bank może skierować sprawę do komornika.

Sprzedaż nieruchomości, którymi są mieszkania, wymaga oszacowania ich wartości. Dzięki dokonaniu oszacowania wartości nieruchomości dochodzi do określenia jego wartości. Wartość oszacowania nieruchomości jest podstawą do określenia ceny sprzedaży mieszkania. Jeśli sprawa trafi do komornika, dłużnik będzie chciał, aby komornik odstąpił od postępowania lub licytacji komorniczej. Prowadzenie egzekucji z nieruchomości, w szczególności z mieszkania stanowiącego inwestycje, jest dotkliwe dla dłużnika. Kiedy do tego dojdzie warto złożyć wniosek do wierzyciela, którym jest bank. Taki wniosek może pomóc w dogadaniu się, co może pozwolić na zachowanie nieruchomości. Przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości poprzez jej sprzedaż w formie licytacji komorniczej to zawsze ostateczność. Komornik może odstąpić od licytacji nieruchomości dłużnika, ale musi mieć ku temu podstawę. Wynajęcie nieruchomości może opóźnić sprzedaż, ale nie spowoduje, że nastąpi umorzenie egzekucji. Postępowanie w sprawie nieruchomości dłużnika mogą prowadzić komornicy wówczas, gdy dochodzi do nieregulowania zobowiązań wobec wierzyciela. Z tego względu wniosek do wierzyciela o dogadanie się w sprawie może być pierwszym krokiem w kierunku uniknięcia egzekucji z nieruchomości. Jeśli wierzycielem jest bank to taki wniosek może być między innymi wysłany online.

Licytacja nieruchomości

Często zawiłość sprawy powoduje konieczność wynajęcia odpowiedniej osoby, która zajmie się prowadzeniem postępowania. Postępowania, w których następuje sprzedaż nieruchomości w wyniku egzekucji wymagają odpowiedniej wiedzy. Dlatego też dłużnik zmuszony jest do wynajęcia odpowiedniej kancelarii prawnej. Taka decyzja może pozwolić na umorzenie egzekucji i korzystanie z nieruchomości. Wniosek dotyczący oszacowania kosztów wynikających z wynajęcia kancelarii można złożyć online. Dokonanie oszacowania jest darmowe, a wniosek online nie zobowiązuje dłużnika do wynajęcia pomocy prawnej.

Licytacja nie może być przeprowadzona z nieruchomości, która nie należy do dłużnika. Czy w takim razie sprzedaż nieruchomości spowoduje umorzenie egzekucji lub sprawi, że komornik odstąpi od prowadzonego postępowania? Odpowiedź na to nie jest jednoznaczna. Komornik odstąpi od egzekucji wówczas, gdy nastąpi umorzenie egzekucji. Natomiast umorzenie egzekucji nastąpi, gdy dojdzie do zaspokojenia wierzyciela. Jeśli komornik odstąpił od egzekucji licytacja nie może być przeprowadzona. A co jeśli pomimo tego, że miało miejsce  umorzenie egzekucji licytacja doszła do skutku? Dłużnik może wówczas złożyć wniosek, w którym wskaże, że nastąpiło umorzenie i komornicy nie mogli prowadzić licytacji.

Wróćmy jednak do sedna sprawy, którym nie są nieruchomości dłużnika i prowadzenie postępowania przez wierzyciela, którym jest bank. Nasza uwaga skupi się dzisiaj na tym, jak działać, aby komornik odstąpił od licytacji komorniczej.

Komornik może odstąpić od licytacji

Kiedy komornik może odstąpić od licytacji? Przejdźmy więc do opisu wspomnianej procedury, która została wypracowana przez naszą Kancelarię. Wcześniej nigdzie nie napotkaliśmy na podobne zastosowanie przepisów prawa, do których będziemy się odnosić. Przedstawiony sposób jest jednym z wielu, który został wypracowany w czasie prowadzenia sprawa klientów przez naszą Kancelarię. Dzisiaj zyskają Państwo możliwość bezpłatnego zapoznania się z tym swoistym patentem. Kiedy komornik może odstąpić od licytacji? Zaczynajmy.

Sprawy mają się tak, że do Państwa miejsca zamieszkania przybył komornik, który zając określone ruchomości. Pomijamy przy tym fakt, że podczas takich czynności dochodzi do zajmowania rzeczy, które często nie należą do dłużnika, a do osób trzecich. Pamiętać należy o tym, że licytacja nie może być prowadzona przez komornika wówczas, gdy ruchomość nie należy do dłużnika. Gdy okaże się, że ruchomość nie jest własnością dłużnika komornik odstąpi od licytacji. Przyjąć należy, że doszło do zajęcia Państwa ruchomości. Dla celów zobrazowania całej procedury przyjmijmy, że doszło do zajęcia samochodu osobowego. W dalszej kolejności komornik sporządził odpowiedni protokół zajęcia, na mocy którego ustanowił Państwa dozorcą danej ruchomości, a więc przedmiotowego samochodu. W takiej sytuacji przeważnie dłużnika oblewa zimny pot, a w głowie układać zaczyna się schemat, w którym samochód odjeżdża jako cudza własność. W takich sytuacjach komornik ma również prawo „zabrania” samochodu, o czym mówi poniżej przytoczony zapis zawarty w Kodeksie postępowania cywilnego. W art. 855 przeczytać możemy, co następuje:

Art. 855. kodeks postępowania cywilnego

  • 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.§ 2.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi, kiedy zajęte przedmioty należy złożyć do depozytu sądowego lub na przechowanie określonym instytucjom.

Zajęcie ruchomości

Warto zwrócić uwagę na to, że komornika – co do zasady – jest zobowiązany do pozostawienia ruchomości, która została zajęta pod dozorem dłużnika do dnia licytacji. Dlatego też w przypadku opisywanej przez nas sytuacji w dalszym ciągu można korzystać z rzeczy, a więc można nada jeździć samochodem, który został zajęty.

Teraz proszę się szczegółowo zapoznać z tym co napiszemy, bo rozpoczyna się sedno całej sprawy. Tak jak wskazaliśmy wcześniej nasza procedura ma zastosowanie do każdej ruchomości, a my opiszemy całość na podstawie zajęcia samochodu osobowego.

Nastaje dzień, w którym wyznaczona została licytacja. Komornicy często przyjmują praktykę, która polega na wezwaniu dłużnika do podstawienia samochodu pod kancelarie. Jednakże zauważyć należy, że nie wszyscy komornicy tak robią, co wynika z tego, że przepisy prawa nie odnoszą się do tej praktyki. Istotne jest w tym to, aby dłużnik był obecny w czasie licytacji. Konieczna jest również obecność kogoś posiadającego pieniądze i zaprzyjaźnionego z dłużnikiem. Dlaczego? Bo trzeba wygrać tę licytację. Zapytać Państwo mogą jak to? To jest ten patent? Nie, wygranie licytacji to tylko etap procedury. Proszę czytać dalej. Zaprzyjaźniona osoba dokonuje wpłaty wadium, co ma na celu wygranie licytacji. W momencie dokonania przybicia przez komornika naszemu koledze, dłużnik musi dokonać najważniejszą czynność, którą jest złożenie skargi do protokołu na czynności komornika. Powołać się należy na art. 870 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli:

Art. 870. kodeks postępowania cywilnego

  • 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.

Skutki złożenia skargi

Warto pamiętać przy tym, że nie należy się przejmować tym, czy faktycznie miało miejsce naruszenie przepisów. Złożenie takiej skargi ma zupełnie co innego na celu. Liczy się sam fakt jej złożenia. W takiej sytuacji komorni przyjmuje złożoną skargę i stwierdza, że udzielenie przybicia nie jest prawomocne. Dalej dokonywane jest przez komornika pobranie pieniędzy od naszej zaprzyjaźnionej osoby za samochód. Natomiast komornik przekazuję dłużnikowi informację, że złożenie skargi wiążę się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 100 zł. Ważne jest aby w tym momencie nie opłacać takiej opłaty, a jedynie stwierdzić, że przyjęliśmy to do wiadomości. Obowiązek zapłacenia wspomnianej opłaty nastąpi na podstawie wezwania do sądu.

Po tym wszystkim samochód pozostaje nadal w rękach dłużnika, który może udać się nim do domu. W dalszej kolejności po około trzech dniach przychodzi do właściciela samochodu pismo z sądu. W związku ze złożeniem skargi konieczne jest usunięcie braków formalnych, które związane są z brakiem opłaty. Wówczas przysługuje prawa do odebrania takiego pisma dopiero po dwóch tygodnia od chwili pierwszego awiza. W tym wszystkim ważne jest to, aby odbiór takiego pisma miał miejsce właśnie ostatniego dnia, a więc chwilę przed jego zwrotem do sądu. Samo odebranie pisma nie kończy całej historii. Nadal nie opłacamy skargi. Co zatem należy zrobić? Złożony zostaje wniosek do sądu o zwolnienie z opłaty sądowej. Następuje to przez złożenie na urzędowym formularzu Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym [WZÓR W PDF  i  WZÓR WERSJA EDYTOWALNA].  Zapewne niektórzy z Państwa zastanawiają się co da taki ruch? W celu wyjaśnienia odnieśmy się do poniższego zapisu:

Art. 870. kodeks postępowania cywilnego

  • 4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.

Mówiąc prostszym językiem po dwóch tygodniach od chwili zapłaty przez zaprzyjaźnioną osobę pieniędzy za samochód, osoba ta dokonuję ich wypłacenia, bo nasz znajomy rozmyślił się z tego zakupu. Ważne jest, aby pamiętać o terminach. Jest to możliwe do zrobienia najpóźniej trzy tygodnie od dnia, w którym przeprowadzona była licytacja, a więc wycofanie się z całej licytacji przez naszego znajomego może mieć miejsce pomiędzy 14 a 21 dniem od licytacji. Jak dalej kształtuje się cała sytuacja? Komornik zwraca pieniądze i:

Art. 870. kodeks postępowania cywilnego

  • 3. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

I co dalej ze sprawą dłużnika?

Jak sprawy mają się dalej? Po całej tej sytuacji komornik ponownie określa nowy termin licytacji na warunkach takich samych jak pierwsza. Takie wyznaczenie terminu może zająć trochę czasu. Co po wyznaczeniu nowego terminu? Powtarzamy cały opisany schemat. Opisana procedura nie wiąże się z żadnymi kosztami zarówna dla właściciela zajętego samochodu, jak i dla osoby, która wygrywa licytację. Nie jest również przy tym ważne, czy sąd dokona zwolnienia z opłaty za wniesioną skargę, ponieważ jeśli nie nastąpi takie zwolnienie to nie musimy takiej opłaty uiszczać. Po siedmiu dniach skarga zostanie odrzucona z powodu niewzniesienia opłaty. Samo odrzucenie takiej skargi również nie ma znaczenia, bo zaprzyjaźniona osoba dokonała już wycofania pieniędzy, a licytację określono mianem niedoszłej do skutku.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

W całym patencie zauważyć można tylko jeden problem, a mianowicie konieczne jest posiadanie pieniędzy na jej przeprowadzenie. Jeszcze raz podkreślmy, że opisana procedura pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a więc jest całkowicie legalna. Powtórzmy więc: dura lex, sed lex.


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌