Jak pokrzyżować plany komornika przy egzekucji ruchomości?

Poznaj swoje prawa
Poznaj swoje prawa

Odnosząc się do łacińskiej sentencji dura lex, sed lex stwierdzić można, że pomimo tego, że nasze polskie prawo wydawać się może niezbyt sprawiedliwe w pewnych aspektach, to i tak należy się do niego stosować. Jednakże nadmienić należy, że istnieją w prawie zapisy, które pozwalają na to, aby przebieg danej sprawy był bardziej korzystny dla jednej ze stron nawet wówczas, gdy ogólna sytuacja na to nie wskazuje. Odnosząc się do dzisiejszego wpisu niektórzy mogą stwierdzić, że taka praktyka nie jest etyczna. Pomimo tego nie do nas należy dokonywanie oceny prawa w tym aspekcie.

Celem dzisiejszego wpisu jest zaprezentowanie Państwu zupełnie legalnej procedury, która pozwala na niedoprowadzenie do skutecznego zlicytowania ruchomości należącej do dłużnika. Dotyczy to wszystkich ruchomości, dlatego nie ma znaczenia czy jest to telewizor czy też samochód. Jak wspomnieliśmy procedura ta jest całkowicie legalna, a to czy niektórzy uznają ją za dobrą czy złą nie stanowi przedmiotu poniższych rozważań.

Za szczególnie zainteresowanych tym wpisem uznać można dłużników. Jednakże duże zainteresowanie może on wzbudzić pośród komorników oraz wierzycieli. Dlaczego? Dlatego, że podczas praktycznego zastosowania tej procedury powodowała ona konsternacje komorników. Widać było ich dezorientację i niepewność co do tego co powinni dalej zrobić. Często konieczna była ich konsultacja telefoniczna co do dalszych kroków. Pomimo tego za każdym razem wydawane było właściwe postanowienie, które było korzystne dla dłużnika.

Przejdźmy więc do opisu wspomnianej procedury, która została wypracowana przez naszą Kancelarię. Wcześniej nigdzie nie napotkaliśmy na podobne zastosowanie przepisów prawa, do których będziemy się odnosić. Przedstawiony sposób jest jednym z wielu, który został wypracowany w czasie prowadzenia sprawa klientów przez naszą Kancelarię. Dzisiaj zyskają Państwo możliwość bezpłatnego zapoznania się z tym swoistym patentem. Zaczynajmy.

Sprawy mają się tak, że do Państwa miejsca zamieszkania przybył komornik, który zając określone ruchomości. Pomijamy przy tym fakt, że podczas takich czynności dochodzi do zajmowania rzeczy, które często nie należą do dłużnika, a do osób trzecich. Przyjąć należy, że doszło do zajęcia Państwa ruchomości. Dla celów zobrazowania całej procedury przyjmijmy, że doszło do zajęcia samochodu osobowego. W dalszej kolejności komornik sporządził odpowiedni protokół zajęcia, na mocy którego ustanowił Państwa dozorcą danej ruchomości, a więc przedmiotowego samochodu. W takiej sytuacji przeważnie dłużnika oblewa zimny pot, a w głowie układać zaczyna się schemat, w którym samochód odjeżdża jako cudza własność. W takich sytuacjach komornik ma również prawo “zabrania” samochodu, o czym mówi poniżej przytoczony zapis zawarty w Kodeksie postępowania cywilnego:

Art. 855. kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi, kiedy zajęte przedmioty należy złożyć do depozytu sądowego lub na przechowanie określonym instytucjom.

Warto zwrócić uwagę na to, że komornika – co do zasady – jest zobowiązany do pozostawienia ruchomości, która została zajęta pod dozorem dłużnika do dnia licytacji. Dlatego też w przypadku opisywanej przez nas sytuacji w dalszym ciągu można korzystać z rzeczy, a więc można nada jeździć samochodem, który został zajęty.

Teraz proszę się szczegółowo zapoznać z tym co napiszemy, bo rozpoczyna się sedno całej sprawy. Tak jak wskazaliśmy wcześniej nasza procedura ma zastosowanie do każdej ruchomości, a my opiszemy całość na podstawie zajęcia samochodu osobowego.
Nastaje dzień, w którym wyznaczona została licytacja. Komornicy często przyjmują praktykę, która polega na wezwaniu dłużnika do podstawienia samochodu pod kancelarie. Jednakże zauważyć należy, że nie wszyscy komornicy tak robią, co wynika z tego, że przepisy prawa nie odnoszą się do tej praktyki. Istotne jest w tym to, aby dłużnik był obecny w czasie licytacji. Konieczna jest również obecność kogoś posiadającego pieniądze i zaprzyjaźnionego z dłużnikiem. Dlaczego? Bo trzeba wygrać tę licytację. Zapytać Państwo mogą jak to? To jest ten patent? Nie, wygranie licytacji to tylko etap procedury. Proszę czytać dalej. Zaprzyjaźniona osoba dokonuje wpłaty wadium, co ma na celu wygranie licytacji. W momencie dokonania przybicia przez komornika naszemu koledze, dłużnik musi dokonać najważniejszą czynność, którą jest złożenie skargi do protokołu na czynności komornika. Powołać się należy na art. 870 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli:

Art. 870. kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.

Warto pamiętać przy tym, że nie należy się przejmować tym, czy faktycznie miało miejsce naruszenie przepisów. Złożenie takiej skargi ma zupełnie co innego na celu. Liczy się sam fakt jej złożenia. W takiej sytuacji komorni przyjmuje złożoną skargę i stwierdza, że udzielenie przybicia nie jest prawomocne. Dalej dokonywane jest przez komornika pobranie pieniędzy od naszej zaprzyjaźnionej osoby za samochód. Natomiast komornik przekazuję dłużnikowi informację, że złożenie skargi wiążę się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 100 zł. Ważne jest aby w tym momencie nie opłacać takiej opłaty, a jedynie stwierdzić, że przyjęliśmy to do wiadomości. Obowiązek zapłacenia wspomnianej opłaty nastąpi na podstawie wezwania do sądu. Po tym wszystkim samochód pozostaje nadal w rękach dłużnika, który może udać się nim do domu. W dalszej kolejności po około trzech dniach przychodzi do właściciela samochodu pismo z sądu. W związku ze złożeniem skargi konieczne jest usunięcie braków formalnych, które związane są z brakiem opłaty. Wówczas przysługuje prawa do odebrania takiego pisma dopiero po dwóch tygodnia od chwili pierwszego awiza. W tym wszystkim ważne jest to, aby odbiór takiego pisma miał miejsce właśnie ostatniego dnia, a więc chwilę przed jego zwrotem do sądu. Samo odebranie pisma nie kończy całej historii. Nadal nie opłacamy skargi. Co zatem należy zrobić? Złożony zostaje wniosek do sądu o zwolnienie z opłaty sądowej. Następuje to przez złożenie na urzędowym formularzu Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym [WZÓR W PDF  i  WZÓR WERSJA EDYTOWALNA].  Zapewne niektórzy z Państwa zastanawiają się co da taki ruch? W celu wyjaśnienia odnieśmy się do poniższego zapisu:

Art. 870. kodeks postępowania cywilnego

§ 4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.

Mówiąc prostszym językiem po dwóch tygodniach od chwili zapłaty przez zaprzyjaźnioną osobę pieniędzy za samochód, osoba ta dokonuję ich wypłacenia, bo nasz znajomy rozmyślił się z tego zakupu. Ważne jest, aby pamiętać o terminach. Jest to możliwe do zrobienia najpóźniej trzy tygodnie od dnia, w którym przeprowadzona była licytacja, a więc wycofanie się z całej licytacji przez naszego znajomego może mieć miejsce pomiędzy 14 a 21 dniem od licytacji. Jak dalej kształtuje się cała sytuacja? Komornik zwraca pieniądze i:

Art. 870. kodeks postępowania cywilnego

§ 3. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

Jak sprawy mają się dalej? Po całej tej sytuacji komornik ponownie określa nowy termin licytacji na warunkach takich samych jak pierwsza. Takie wyznaczenie terminu może zająć trochę czasu. Co po wyznaczeniu nowego terminu? Powtarzamy cały opisany schemat. Opisana procedura nie wiąże się z żadnymi kosztami zarówna dla właściciela zajętego samochodu, jak i dla osoby, która wygrywa licytacjęNie jest również przy tym ważne, czy sąd dokona zwolnienia z opłaty za wniesioną skargę, ponieważ jeśli nie nastąpi takie zwolnienie to nie musimy takiej opłaty uiszczać. Po siedmiu dniach skarga zostanie odrzucona z powodu niewzniesienia opłaty. Samo odrzucenie takiej skargi również nie ma znaczenia, bo zaprzyjaźniona osoba dokonała już wycofania pieniędzy, a licytację określono mianem niedoszłej do skutku.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

W całym patencie zauważyć można tylko jeden problem, a mianowicie konieczne jest posiadanie pieniędzy na jej przeprowadzenie. Jeszcze raz podkreślmy, że opisana procedura pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a więc jest całkowicie legalna. Powtórzmy więc: dura lex, sed lex.

150 comments

 1. Witam,
  Mąż posiada dług z przed ślubu mamy rozdzielczość majątkowe czy jak mam dokumenty na to że lodówka, meble itd.. należą do mnie może nam to zabrać. Posiadamy 2 letnia córkę czy może zabrać jej zabawki tez.. ktore otrzymała.
  Co mam robić gdy przyjdzie komornik.
  Mąż do tego w sądzie się odwoływal ponieważ posiadał inna nazwę firmy a sąd obciąża go długami innej osoby i firmy pomylili nazwy firm i osoby. Mąż ma 20 tysięcy niby długi dzięki ojcu a chca od niego 80 tysięcy.

 2. albo inaczej, czy można złożyć analogicznie skuteczną skargę na skutki przybicia nieruchomości podobnie jak w przypadku ruchomości?

 3. dlaczego nie można złożyć skutecznej skargi do protokołu na czynność komornika, powołując się na art. 870 k.p.c. w przypadku licytacji w egzekucji z nieruchomości?

  1. Oczywiście można taką skargę złożyć, jeżeli będą ku temu podstawy, sąd może postanowienie zmienić, ale bez merytorycznych argumentów, skarga zostanie oddalona.

 4. mój mąż bardzo często bierze udział w lictytacjach komorniczych nieruchomości, Ostatnio gadaliśmy o licytacjach i własnie zastanawiał się czy można coś takiego zastosować na licytacji komorniczej nieruchomości, teraz mu powiem, że niestety nie. Ale muszę mu przyznać, że kombinował dobrze, logiczne myślenie ma

 5. mój mąż bardzo często bierze udział w lictytacjach komorniczych nieruchomości, Ostatnio gadaliśmy o licytacjach i własnie zastanawiał się czy można coś takiego zastosować na licytacji komorniczej nieruchomości, teraz mu powiem, że niestety nie. Ale muszę mu przyznać, że kombinował dobrze, logiczne myślenie ma

 6. albo inaczej, czy można złożyć analogicznie skuteczną skargę na skutki przybicia nieruchomości podobnie jak w przypadku ruchomości?

 7. dlaczego nie można złożyć skutecznej skargi do protokołu na czynność komornika, powołując się na art. 870 k.p.c. w przypadku licytacji w egzekucji z nieruchomości?

  1. Oczywiście można taką skargę złożyć, jeżeli będą ku temu podstawy, sąd może postanowienie zmienić, ale bez merytorycznych argumentów, skarga zostanie oddalona.

 8. Witam,
  Mąż posiada dług z przed ślubu mamy rozdzielczość majątkowe czy jak mam dokumenty na to że lodówka, meble itd.. należą do mnie może nam to zabrać. Posiadamy 2 letnia córkę czy może zabrać jej zabawki tez.. ktore otrzymała.
  Co mam robić gdy przyjdzie komornik.
  Mąż do tego w sądzie się odwoływal ponieważ posiadał inna nazwę firmy a sąd obciąża go długami innej osoby i firmy pomylili nazwy firm i osoby. Mąż ma 20 tysięcy niby długi dzięki ojcu a chca od niego 80 tysięcy.

 9. Witam mam pytanie,w 2010r komornik umorzył spłate wierzytelności , a 6 latach inny komornik wznowił egzekucję czy jest to zgodne z prawem?

  1. Komornik w 2010r. nie umorzył spłaty ani długu, tylko postępowanie komornicze. W ciągu 10 lat od umorzenie mogło być wszczęte po raz kolejny i tak się stało – wszystko jest prawidłowo, chyba że postępowanie dotyczy długu bankowego i BTE, a nie wyroku lub nakazu zapłaty.

 10. Witam, mam pytanie, zapadła w sądzie decyzja o natychmiastowym zwrocie auta ,kredyt zaciagniety w 2007r , spłacany do czasu kryzysu tu pojawiły sie kłopoty ,rozmowy z bankiem ,2 restrukturyzacje niestety zostało ok.16rat do spłaty srodków na spłate nie było, sprawa trafiła do komornika i z pensji odciagał symboliczna kwotę ,odsetki rosną jak szalone, po roku decyzja o oddaniu auta do Getin ,czego sie spodziewać ? Jakie wyjscie z sytuacji? Oddać, zlicytują za grosze a dług będzie rósł do konca życia.

 11. Witam mam z partnerem dwoje malych dzieci trzy lata temu partner zamowil muto dla krow eko pasza.zycie nam tak dalo w dupe ze musielismy sprzedac pola krowy i splacic kredyt w banku.dzis komornik za muto zajął samochod ktory jest jedyne co mamy wozimy dzieci do szkoly ze szkoly do lekarza do szpitala.mieszkamy na wsi i mamy wszedzie daleko.czy na potrzeb wierzyciela komornik ma prawo zajac auto ktore jest jednyne zrodło utrzymania.prosze o odpowiedz.

  1. Jeżeli auto jest wykorzystywane jako źródło dochodów to można spróbować wyłączyć je spod egzekucji, proszę napisać przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT, i podesłać pismo z początku egzekucji od komornika oraz pismo o zajęciu samochodu, z informacją kiedy zostało odebrane.

 12. witam
  Jak komornik coś zajmuje to znaczy ze ktoś jest komuś coś winny wiec uważam że powinno to być zlicytowane, a uchylanie sie od tego powinno być karane. Każdy powinien płacić za swoje decyzje i błędy lub tzw “lekkie życie”.

  1. Sęk w tym, że życie nie zawsze bywa czarne i białe. To że komornik chce coś komuś zlicytować wcale nie oznacza, że ta osoba jest dłużnikiem. Komornik może jutro zająć Twój samochód i zlicytować go za dług sąsiada i jeżeli nie podejmiesz obrony to stracisz swój samochód.

  2. trochę na wyrost to stwierdzenie “lekkie życie”! tak łatwo osądzać innych. Życie z kredytami jest cięższe niż ci się wydaje. Nie każdemu spada z nieba! Trzeba się czasem mocno potrudzić aby coś osiągnąć. I tu mówię o ciężkiej pracy, a noga każdemu może się podwinąć! więc nie sądź – to nie będziesz sądzony

 13. Niestety nic z tego, bo przed uprawomocnieniem się postanowienia o przybiciu Sąd nie nakaże zapłacić reszty kwoty na wylicytowany przedmiot.

 14. Witam. Co zrobic w takiej sytuacji? W 2009 podczas bobytu w szpitalu byla zona zlozyla sprawe u komornika o wyegzekwowanie naleznych alimentow ode mnie. Po wyjsciu ze szpitala udalem sie do komornika sadowego ze stosonba dokumentacja zaswiadczajaca ze przebywalem na prawie trzytygodniowym leczeniu i blankietem przelewu wykonanym zaraz po wyjsciu ze szpitala. Komornik poinformowal mnie ze sprawe moge uznac za niebyłą i ze wezwie moja byla zeby zamknela sprawe. Po kilku tygodniach przyszlo pismo ze pensja nie jest juz zajeta. Po ok. poltorej roku znow przebywalem na leczeniu i sytuacja sie powtorzyla. Okazalo sie wtedy ze tamta sprawa nie zostala zamknieta , lecz zawieszona. Komornik obciazyl mnie kosztami utrzymywania jej w zawieszeniu i ponownie zajal moja pensje. Na dzien dzisiejszy jestem chory na zzsk. Choroba sie rozwinela do tego stopnia ze jestem na rencie, posiadam orzeczenie o umiarkowanej niepelnosprawnosci. Na skutek blednego rozliczenia zus doszlo do sytuacji w ktorej bylem przez 4 miesiace na zwolnieniu za ktore zus najpierw mi wyplacil a potem nakazal zwrocic pod rygorem kary. To wszystko spowodowalo ze dlug urosl do kwoty ponad 3000 i komornik zajal mi konta oraz auto. Nie moge go nawet sprzedac. Nigdy sie noe migalem od placenia alimentow. Mialem caly czas staly dochod a moja pensja byla na skutek zlosliwych dzialan bylej zony – zajeta i obciazona wszystkimi kosztami. Zaleglosci nie bylo. Dopiero dwa dni temu komornik oswiadczyl mi w trakcie zajecia pojazdu ze wtedy w 2009r. powinienem zalozyc sprawe cywilna o zamkniecie takiej egzekucji, skoro bylem w szpitalu i udokumentowalem to. Skoro tego nie zrobilem, to sprawa jest niezamknieta. Czy da sie to jakos udowodnic ze komornik ządny pieniedzy za prowadzenie sprawy nie poinformowal mnie o tym od razu? Podczas drygiej wizyty po powtornym zajeciu pensji Poprostu powiedzial ze byla moze sobie zalozyc sprawe jak tylko bedzie chciala. W tej chwili auta sprzedac nie moge zeby splacic dlug. Jak bedzie grubsza naprawa nie bede w stanie jej wykonac. Auto bedzie gnilo w krzakach a ja bede musial placic oc i inne oplaty, bo nie moge go sprzedac. Ponadto potrzebuje auta bo mam niepelnosprawnosc ruchowa i musze dojezdzac na leczenie do lekarzy i na zabiegi rechabilitacyjne. Czy da sie jakos pozbyc tego komornika? Rozmawialem z byla i powiedziala z usmiechem na ustach ze sprawy nie zamknie chocby nie wiem co.

  1. Jeżeli sprawa jest do tej pory nie zamknięta i toczy się egzekucja o zapłacone należności, to w tej sytuacji należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne i później kosztami procesu sąd obciąży byłą żonę. Jak nie zapłaci to dojdą jej koszty egzekucyjne.
   Nauczy się, że dla złośliwości nie wolno takich rzeczy robić.

 15. Witam, czy powyższe rozwiązanie można zastosować także przy nieruchomościach? Ale jest jeden mały problem kolegę stać jedynie na zapłacenie wadium.

 16. Dajemy się nowych kredytów rocznie w zakresie 1000 dolarów USD do $
  50.000.000 USD. Nasze kredyty są dobrze ubezpieczony i wysokiej
  Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a odsetek wynosi 2,5%.

  Nasze Dostępne usługi

  * Kredyty komercyjne.
  *Pożyczki osobiste.
  * Biznes Pożyczki.
  * Inwestycje Pożyczki.
  * Kredyty rozwoju.
  * Kredyty budowlane

  w razie zainteresowania email powrotem johnwagner602@gmail.com

  Bądź dobry

  John Wagner

 17. witam mam problem niedawno straciłem prace mam dużo długów i obawiam sie że niedługo zapuka do mnie komornik i tutaj pojawia sie moje pytanie czy może on coś zabrać z mieszkania moich rodziców( ponieważ u nich mieszkam i tu jestem zameldowany) kiedy nic do mnie nie należy?? słyszałem że komornicy mogą zająć wszystko z czego ja korzystam( łóżko na którym śpie komputer z którego korzystam itp.) i czy to jest prawda? prosze o pilną odpowiedź

  1. Bardzo krótko, może zająć, ale jeżeli są dowody na to że te rzeczy nie należą do Pana to albo zrezygnuje od razu, albo można je wyłączyć spod egzekucji sądownie, w internecie jest mnóstwo informacji na ten temat pod hasłem: “co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców”

 18. Słabe – pracuję w resorcie więc podam przykład z brzegu – miejscowość X Mieliśmy w praktyce niejednego cwaniaka, który próbował skargi na licytację ruchomości – raz mu się udało, za drugim razem braliśmy akta do sądu prosto z terenu, sędzia wyznaczony przez przew. wydziału w ciągu godziny rozpoznał skargę, wiadomo z jakim skutkiem skoro była bezpodstawna z przeznaczeniem na tamowanie postępowania egz. W ciągu dwóch godzin od wyznaczonego terminu licytacji można ją przeprowadzić W podanym tu przypadku można się domyślić na ile razy ten sposób byłby “skuteczny”, znajomy zostałby prędzej czy później właścicielem ruchomości ze wszelkimi tego konsekwencjami czyli np. dla pojazdu obowiązkowe OC itd.

  1. Fajne, ale niemożliwe, a jeśli możliwe to bezprawne.
   Sąd nie może rozpoznać skargi, która jest nieopłacona. Musi wezwać do wniesienia opłaty.

   Pomijając to.

   Art. 870. [Skarga na udzielenie przybicia]
   § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.
   § 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
   § 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
   § 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

   Kluczowy jest paragraf 2.
   Nieprawomocne rozstrzygnięcie skargi i ponowna licytacja? Dobre sobie.
   Potrzeba niezłych układów żeby sędzia od ręki na zawołanie rozpoznał skargę. A nawet gdyby, to trzeba to postanowienie uzasadnić, a na nie przysługuje zażalenie, więc nie ma mowy o ponownej licytacji po 2 godzinach.

 19. Poco kombinujecie z licytacjami można umówić kumpla ale to wymaga czasu
  nikomu nie chce się jeździć i tracić czas. Nie lepiej podejść do sprawy
  bardziej od strony technicznej?. Jeśli kupie plazme za 4 tysie płaską
  wykuje otwór w ścianie zaleje betonem zostawiając otwory na wentylacje
  to komornik może tylko młotkiem i przecinakiem tą plazme po kawałku
  wyciągnąć ze ściany. To jest do zrobienia każdy przedmiot taki jak
  komputer telewizor radio dvd kolumny jestem w stanie tak zabezpieczyć
  że nie będzie można ich z domu ruszyć chyba że w kawałkach.
  Minusem tego jest to że nie będzie można zanieść sprzętu do naprawy
  jak się popsuje ale tych co nie chcą płacić długów a mają kase na to stać.
  Zawsze możesz się wytłumaczyć że zabezpieczyłeś mienie przed złodziejami.
  Masz prawo we własnym domu robić ze swoimi żeczami co ci się podoba
  i przerabiać je na własne potrzeby. Jak ktoś potrzebuje to mogę to
  wykonać u niego w domu mam nadzędzia materiały i pomysły piszcie
  na adres antysatan@interia.pl jestem z łodzi.

  1. A nic mądrzejszego od wykuwania dziur w ścianie nie dało się wymyślić. Mądrzejsze byłoby pisać ze słownikiem ortograficznym. “…swoimi żeczami…” pisze się chyba przez “RZ” ale tak mnie uczono w szkole kilkadziesiąt lat temu może od tego czasu coś się zmieniło.

 20. E-mail: aramconationalfinance@gmail.com

  Ubiegać się o pożyczkę

  Czy potrzebujesz kredytu biznesowe, pożyczki osobiste, auto kredyt, kredyt rolny lub finansowania projektu? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Prezes i dyrektor generalny firmy saudyjskiej firmy naftowej, konfiguracji krajowa instytucja kredytowa dać wsparcie dla spółek publicznych i prywatnych firm sektora, a także dla osób prywatnych. Ma to na celu wspieranie status finansowy dookoła świata. ubiegać się o pożyczkę już dziś. zapewniamy Państwu najlepszą ofertę. priorytetem jest naszym szczęściem. Oferujemy pożyczki różnych części świata. Azja, Australia / Oceania, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Afryka, Antarktyda. Skontaktuj się z naszym agentem o sposobach na uzyskanie kredytu. Poniżej kontaktowy adres e-mail.

  E-mail: aramconationalfinance@gmail.com

  C.E.O Amin H Nasser
  Środek Bamba Fatou

 21. Bardzo ciekawe podejście… Autor, powołując się na legalne działania przedstawione w artykule, zapomniał jedynie dopisać, jednego bardzo ważnego przepisu:

  Art. 305. [Zakłócenie przetargu publicznego]
  § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
  § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  Nawiasem mówiąc zastanawiające jest czy przypadkiem osoba pokrzywdzona nie mogłaby pociągnąć do odpowiedzialności autora z tytułu nakłaniania do popełnienia czynu niedozwolonego.

  Także drodzy dłużnicy oraz “tzw znajomi z kasą na licytacji” – miny trochę Wam zrzedną jeżeli komornik zacznie podejrzewać Waszą poniekąd zmowę – może z urzędu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania – a wtedy już niestety wszystkie wyjaśnienia składa się pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

  Ciekawe który znajomy z chęcią podejmie takie ryzyko 🙂

  1. A kto tu w tej sytuacji osiąga korzyść majątkową?

   WA 38/11 – wyrok SN – Izba Wojskowa z dnia 23-01-2012
   Istota przestępstwa zakłócenia przetargu publicznego

   Istota przestępstwa z art. 305 § 1 KK w postaci wejścia w porozumienie sprowadza się do działania na szkodę podmiotów w nim wymienionych. Samo wejście w porozumienie nawet w celu szkodzenia interesom podmiotów chronionych w art. 305 KK, nie stanowi jeszcze realizacji znamion opisanych w tym przepisie. Niezbędne jest, by realnie sam fakt porozumienia lub następujące w jego wykonaniu działania sprowadziły niebezpieczeństwo dla tych interesów. Konieczne jest więc ustalenie, że przedsiębrane przez sprawcę czynności (oczywiście w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) mogły grozić powstaniem szkody.

 22. Witam
  A co ma być w tej skardze do protokołu ? Wiem że można ją złożyć ustnie i żądać jej wpisania do protokołu. Co dokładnie należy powiedzieć bo samo powiedzenie że składam skargę nie wystarczy skarżyć można “coś” i trzeba to wypowiedzieć.

 23. witam
  Jestem zbulwersowana na błędne informacje Antywindyka.UWAGA!! Nie ma możliwości złożenia skargi na komornika w dniu licytacji.Komornik oddala skargę!cytat-” w chwili, gdy komornik udzieli mu przybicia, to Ty masz zrobić najważniejszą rzecz:

  Złożyć skargę do protokołu na czynność komornika, powołując się na art. 870 k.p.c.,”Nie jest to zgodne z prawdą po porostu zostałam wyśmiana! Nie wierzę w żaden Antywindyk-myslę,ze sa to ludzie żerujący na ludzkiej naiwności i krzywdzie.Biorą 250 zł za rozpoznanie sprawy.Potem chcą jeszcze 800 zł za dalsze sprawy.Dlaczego w takim razie nie pouczyli mnie abym złożyła pismo do sądu wcześniej? Żenada!! Dałam się nabrać!!

  1. Zaskarża Pani przybicie licytacji. Jeśli komornik Panią wyśmiał to albo wyczuł że nie ma Pani pojęcia o kpc albo sam miał braki w wiedzy… Jeśli zaskarżyła Pani przybicie to musiał to wpisać do protokołu. Komornicy to pierony

   1. Dla 99% komorników taka sytuacja jest zupełną nowością i ich dziwne zachowanie wynika niestety z braku wiedzy. Należy nalegać do skutku na wpisanie skargi do protokołu albo zażądać od komornika potwierdzenia na piśmie że odmawia wpisania skargi do protokołu, a następnie złożyć w sądzie skargę na czynność komornika.

  2. Nie skarży Pani w dniu licytacji tylko podczas licytacji – a właściwie po udzieleniu przybicia, czyli jej zakończeniu w danym dniu!

 24. Witam. Komornik odwiedził mnie w związku z tytułem wykonawczym na kilkanaście tysięcy i wszczęciem egzekucji (nie neguję tego tytułu). Kontakt telefoniczny był wcześniej, rozmawialiśmy, ale nie wpłacałem nic. Przyszli, wpuściłem, luźna gadka itp. po czym przystąpili do zajęcia ruchomości. Ruchomości stanowią składnik majątku wspólnego małżeństwa, co asesor wpisał do protokołu zajęcia i notatki. Przyjechał pełnomocnik wierzyciela. Większość ruchomości nakazał zabrać i oddać pod dozór wierzyciela – w tym jeden samochód. Nawet jeden stary telewizor ważący 50 kg o wartości 40 zł!! Kompletnie nie byli na to przygotowani. Samochód za mały, ruchomości zabezpieczone przed uszkodzeniem bardzo słabo, na co zwróciłem im uwagę. Nie robili żadnych zdjęć w momencie zajęcia. Przeciągnęli czynności o kilka godzin, bo laweta pojechała do innego miasta i musieliśmy na nią czekać. Moim zdaniem nie wystąpiły czynniki powodujące konieczność zwózki ruchomości pod dozór innej osoby, mam zamiar skarżyć czynności komornika. Napisałem już do niego maila, że w przypadku uszkodzeń ruchomości żona i ja wystapimy z roszczeniem odszkodowawczym. Moja żona przygotowała wezwanie wierzyciela do dobrowolnego wydania w ciągu 3 dni ruchomości stanowiących współwłasność osoby trzeciej (małżonka). Po braku reakcji żona wystosuje powództwo ekscydencyjne (już napisane i czeka). W związku z całą sytuacją mam pytania:
  1. Czy zwózka ruchomości przy mojej współpracującej postawie była uzasadniona? Moim zdaniem zrobili to z czystej złośliwości.
  2. Czy żona może ubiegać się o rekompensatę za brak możliwości korzystania z ruchomości przez niewiadomy na razie okres?
  3. Czy w przypadku uznania powództwa mojej żony przez sąd koszty zwózki obciążą wierzyciela?
  4. Czy w przypadku uszkodzenia ruchomości (w protokole nie ma żadnej wzmianki, że miały wady) możemy żądać, aby wierzyciel przejął je po cenie oszacowania lub wyrównał straty? Nie chcę zniszczonych ruchomości odbierać.
  5. Czy komornik ma obowiązek powiadomić moją żonę o możliwości wystapienia z wnioskiem o zwolnienie ruchomości?
  Aha, podczas czynności wymusili na mnie wpłacenie 4000 zł – warunek konieczny, żeby mogli zostawić mi drugi samochód.
  Pozdrawiam. TK.

 25. Sławek.
  Witam, mam problem, opiszę go jak najprościej.
  posiadam spore długi w bankach i parabankach. Mam żonę i dzieci. Mamy dom. Pierwszy kredyt wziąłem przed rozdzielnością majątkową-sądowa. Pozostałe już po rozdzielności majątkowej. Tylko, że w kilku kredytach nie informowałem banków czy parabanków, że takowa jest, albo instytucje te o to się nie pytały. Obecnie nie mam pracy, Zona na umowie zlecenie, mamy rozdzielność.
  Co nam grozi ze strony banków i parabanków , jeśli przez kilka miesięcy np. nie będę w stanie spłacać swoich zobowiązań. Obecnie nie pracuję. Czy komornik może zając nasz dom wybudowany jeszcze przed rozdzielnością majątkową. Nie chce się wywinąć z odpowiedzialności spłaty rat, ale obecnie nie jestem w stanie spłacić nawet 1 zł. Kredyty są na mnie
  pozdrawiam,

 26. Witam. Mamy z mężem zobowiązanie w BGŻPARIBA Banku na około 100tys. Oczywiście nie słusznie zabrano nam auto, z którym ze spłatą prawdopodobnie zalegaliśmy 3 miesiące, ponieważ raty które były płacone i na ten kredyt i na ten rzekomo były księgowane tylko na kredyt gotówkowy , a samochód nie był spłacany. Z bankiem w ogóle nie dało się dogadać, teraz mamy jutro spotkanie z komornikiem , mamy dochody z mężem około 7 tys. miesięcznie czy jest możliwość aby komornik dług rozłożył na raty? i ściągał zobowiązanie z konta naszego co miesiąc jakąś kwotę, czy wejdzie na mieszkanie i grunty rolne, które rodzice przepisali na mnie i na męża rok po ślubie? Co ja mam teraz robić? Czy jak rozłoży dług na raty to kiedy mogę się domagać o odzyskanie auta, które będę regularnie spłacać? Bardzo proszę o jakąś podpowiedz i nie polecam Pariba Banku , ponieważ dawać bardzo szybko kredyty,ale jak już jest problem w ogóle nie da się z nikim tam porozmawiać i np. wydłużyć , przesunąć termin płatności. Pani raz do mnie powiedziała przez telefon skoro nie spłaca Pani i sobie nie radzi proszę czekać na komornika on odbierze co nasz, Pani z windykacji tak powiedziała!

  1. Jak najbardziej jest szansa dogadać się z komornikiem jeżeli taka jest Państwa wola, proszę próbować. Jakby się nie udało – prosze się zgłosić, będziemy szukać innego rozwiązania.

 27. Witam
  Mam problem z komornikiem który prowadził moją sprawę R…..Banku
  Do pewnego czasu wydawało mi się wszystko,że jest zgodne z przepisami czyli pojawili się u mnie w domu w sierpniu 2015 spisali ruchomości dostałem protokół i zapewnienie,że otrzymam powiadomienie pisemne co do licytacji bądz tez tego,że jej nie będzie. W Listopadzie otrzymałem pismo od banku iż dokonali cesji zobowiązania na rzecz jakiegoś funduszu i teraz w tej sprawie nalezy się kontaktować wyłącznie z nimi – oczywiście owy fundusz sam się do mnie odezwał w grudniu i poinformował iż nabył moje zobowiązania i zwraca się do właściwego sądu o tytuł wykonawczy.
  Ale ku mojemu zdziwieniu otrzymałem dzisiaj zawiadomienie o wyznaczeniu daty licytacji zajętych ruchomości od komornika .
  Czy rzeczywiście komornik może dokonać licytacji ruchomości zajętych na rzecz banku skoro bank dokonał cesji na rzecz innego podmiotu czyli nie jest już wierzycielem ??
  Czy coś zle rozumuję
  Pozdrawiam

  1. Oczywiście, że nie może.
   Należy złożyć do banku pismo z żądaniem wysłania do komornika wniosku o umorzenie egzekucji. Możemy coś takiego przygotować, może Pan również wysłać sam takie pismo. Następnie czekać aż fundusz pójdzie do sądu i podjąć obronę, celem pozbycia się długu.

 28. Witam serdecznie.

  Takie pytanie odnośnie licytacji domu. Kredyt na dom – hipoteka spłacana jest na bieżąco, ale inne kredyty (ok 500tyś) (jednoosobowa działalność) już nie. Kredyt na dom wzięty w kwocie ok 250tyś pln. Wartość domu i działki wg operatu to ok. 500tyś. Jakie jest prawdopodobieństwo, że gdy siądzie na kredyty firmowe komornik, to będzie chciał zlicytować spłacany regularnie dom spłacić bank i resztę zagarnąć na spłatę długów?

  1. Prawdopodobieństwo takich działań wierzycieli i komornika jest bliskie 100%.
   Na jakim obecnie etapie są zadłużenia firmowe, czy są już tytuły wykonawcze czy jeszcze nie? Jeżeli nie to można nie dopuścić do pojawienia się komornika.

 29. witam potrzebuje pomocy o napisaniu podania o rozłożenie długu na raty powiem że dzis była wyznaczona pierwsza licytacja mego laptopa jedną rate wpłaciłem wczesniej ale póżniej przestałem po przez trudna sytuacje finansowa prosze o pomoc

 30. jak skutecznie uniemożliwić 1 licytację w grudniu 2015r . Jest umowa dzierżawy z 2010r, ale nie notarialnie sporządzona. Bank PKO BP chce zlicytować dom, który w trakcie egzekucji sprzedałem. Co zrobić ???

 31. Witam, mam pytanie, moj maz ma komornika na kwote ponad 8tys zl, lecz ze pracuje za najnizsza krajowa komornik nie mogl mu wejsc na wyplate lecz sam zdeklarowal ze splaci ten dlug lecz syn zachorowal i dwa miesiace nie wplacalismy komornikowi pieniedzy, czy moze naliczac odsetki?

 32. Witam jestem na urlopie wychowawczym nie posiadam żadnych dochodów mieszkam z partnerem i dzieckiem mam zajęcie komornicze nie posiadam nic wartościowego dom jest ojca dziecka czy komornik ma prawo wejść i zabrać je do rzeczy co zrobić w tej sytuacji

  1. Ma prawo wejść i zająć rzeczy, proszę wtedy go poinformować kto jest właścicielem tych rzeczy, podać imię nazwisko i adres właściciela. Jeżeli mimo tego zdecyduje się zająć, właściciel otrzyma pismo od komornika o zajęciu, wtedy proszę się do nas zgłosić. Jest 30 dni na pismo do sądu z wnioskiem o wyłączenie tych ruchomości spod egzekucji. Jeżeli właściciel ma dowody że przedmioty są jego np. imienne paragony, faktury, umowy sprzedaży itp – bez trudu powinno się odzyskać zajęte przedmioty.

 33. Witam. Mam pytanie. Dostalam ostatnio zawiadomienie o wszczeciu egzekucji komorniczej. Zostalo mi zablokowane konto bankowe i zapewne US i tym podobne instytucje tez zostaly poinformowane o zajeciu. Dlug o ktorym tu mowa wykupila firma z wroclawia. Dodam ze nie dostawalam od roku zadnej informacji na ten temat,o sprawie sie dowiedzialam dopiero jak zostalo mi konto zablokowane.Od prawie roku,jak sie okazuje korespondencja szla na stary adres zameldowania. Nie posiadam zadnej nieruchomosci,jedyna rzecza jaka mam to samochod z 2001r. Mieszkam tymczasowo u mamy i mam na wychowaniu 6cio letnie dziecko. Dlug zrobil jego biologiczny ojciec namawiajac mnie na wziecie kredytu. Co sie teraz okazalo nie splacal go wyjechal na stale poza granice Polski a ja zostalam z dlugiem. Czy da sie sprawe zalatwic tak zeby nie zosal mi zabrany samochod ktory potrzebuje do zaworzenia dziecka do szkoly a samej do pracy?przyznam ze jezeli mi go zabiora nie kupie przy pensji 1650brutto zadnego innego auta a juz nie mowiac zeby cokolwiek odlozyc na poczet zakupu ewentualnego. U

 34. Witam, w jaki sposób komornik może się dowiedzieć ze założyłem spółkę z o o i mam 33 % udziałów ? Pytanie w jakim systemie to sprawdzają i czy jest szansa aby to nie wyszło ?

 35. Cy jeżeli dłużnik nie był obecny na licytacji może złożyć skargę w dniu następnym? Czy taka skarga powoduje, że przybicie nie jest prawomocne?

 36. Sz.P

  Mam duży problem. A mianowicie mój mąż ma dług 9000
  zł. komornik zajął mu konto i zrobił wpis w księdze wieczystej naszego
  domu.

  Dom jest własnością moją męża i mojej
  mamy.

  Ja od 8 lat mam z mężem rozdzielczość majątkową.
  Trzy lata temu kupiliśmy dom z udziałem mamy. Notariusz przeoczył i nie wpisał
  że posiadamy rozdzielczość majątkową. Nie zwróciłam na to uwagi bo nie mieliśmy
  żadnych problemów a dokumenty leżały sp[okojnie w półce.

  Byłam z tym u komornika męża żeby cofnął wpis, ale
  on poinformował mnie że zlicytuje nasz dom bo nie ma jak ściągnąć długu z mężą.

  Proszę o pomoc nie stać mnie na prawników. Czy moja
  rozdzielczość majątkowa nic nie znaczy jak notariusz nie zrobił o niej
  wpisu.

  Błagam o pomoc.

  Alicja

 37. gcf. Witam, jakiś rok temu komornik zlicytował mi samochód. Byłem bardzo zdziwiony , kiedy tuż przed licytacją ustawiła sie kolejka cwaniaków którzy zadawali tylko jedno pytanie : Ile im dam żeby oni nie brali udziału w licytacji. Wniosek ? Twierdzenie że raczej nikt nie licytuje jest mylny.

 38. Witam, mam pytanie w jaki sposób komornik sądowy powinien i ma obowiązek powiadomić dłużnika o wszczętej egzekucji , dostałem kartkę od jakieś firmy bez adresu i danych kontaktowych o zawiadomieniu że mam do odbioru przesyłkę polecona do mnie adresowana i że pozostawiono do odbioru w kancelarii komornika sądowego w kasie komornika, z pouczeniem iż mimo dwu krotnego zawiadomienia zwraca się ja do wysyłającego i uważa się ją za doręczona. Czy komornik nie powinien wysłać zajęcia na ostatni wskazany adres dłużnika? Czy taka forma zawiadomienia jest prawna?

 39. Witam.komornik 3 dni temu zajal samochod.wartosc auta oszacowal na 800 zl.czy w takim razie -dojdzie do licytacji?jakie sa szanse ze auto nie zostanie zabrane?

  1. Zajął, ale zapewne nie zabrał, więc odpowiedź na ostatnie pytanie już mamy. Czy ktokolwiek stawi się na licytację – ciężko powiedzieć. W razie potrzeby można wykorzystać przedstawiony powyżej sposób, ale z doświadczenia wynika, że nikt się na licytację nie stawi.

  1. Ochrona nieruchomości przed zlicytowaniem to zupełnie odrębna kwestia. Będziemy jeszcze o tym pisać. Możemy tylko powiedzieć, że często do licytacji nie dochodzi wcale, a gdy nie ma się czego przyczepić (rzadko), to można chronić nieruchomość przed zlicytowaniem nawet do 10 lat.

 40. Wszystko ładnie, pięknie. Super, że pewne rzeczy można ominąć i zapobiec egzekucji. Tylko czy sprawiedliwe jest , że ktoś nabrał sobie kredytów na setki tyś zł, kasę wydał na konkretne cele,bądź też mniej konkretne, a teraz nogami i rękoma łapie się wszystkiego aby tej kasy nie oddać. Ja nie mogę tego zrozumieć, bo sam mam kredyty i są czasy kiedy jest ciężko. Dług to dług i spłacam go w pierwszej kolejności. Najwyżej nie kupię nowych butów. Nie może być tak , że ktoś wziął i nie odda , bo to jest niesprawiedliwe. Sam mam “przyjaciół” , którzy nabrali ode mnie kasy i nie zamierzam im tego darować. Rozumiem , że niektórzy komornicy przeginają ,ale JAK BRAŁEŚ TO ODDAJ!!

  1. Szanowny panie, naszym zadaniem jest zbadanie, czy dług jest rzeczywiście długiem, bo często okazuje się, że nie jest. Nas nie interesują kwestie etyczne, rozpatrujemy problem pod kątem prawnym.

 41. Witam Mam pytanie i wielki problem. w zeszlym miesiacu komornik zablokowal nam konto bankowe maz w banku napisal pisemko bank przelal pieniadze komornikowi i zdawalo by sie ze wszystko jest juz oky I tu jest chaczyk bo pani komornik nie zaksiegowala sobie chyba wplaty i w tym miesiacu nie dosc ze pobrala nam znowu z wyplaty ponad tysiac zloty to poblokowala nam wszystkie konta . Po telefonach mojego meza pani komornik powiedziala ze za malo o 50 zl byla wplata ale to ona poslala do banku pismo o wysokosci zadluzenia i tyle bank przelal Teraz zeby odblokowac konto maz musial ponownie zaplacic 50 zl wiec komornik wisi nam juz ponad tysiac zloty w dalszym ciagu wszystko mamy poblokowane chciaz teraz komornik wisi nam kase chyba bede musiala na komornika naslac komornika jestem bez srodkow do zycia a mam male dziecko a maz jest jedynym zywicielem rodziny gdy maz prosil o zwrot pieniedzy pani komornik powiedziala ze przesle je do zakladu pracy a to potrwa ponad tydzien Juz nie rozumiem Polskiego prawa w Polsce Komornik czuje sie chy7ba Bogiem i za nic ma przepisy

 42. Niestety ale rzeczywistość jest trochę bardziej brutalna i komornik zazwyczaj szybko przelewa środki wierzycielowi. Nie posiadając już tych pieniędzy nie może ich zwrócić i zostajemy z wkurwionym znajomym który nie ma ani pieniędzy ani samochodu 🙂 może tylko zacząć się sądzić z komornikiem co zazwyczaj trwa kilka lat – skarga ustna nie jest brana w ogóle pod uwagę przez komornika (nie mamy jak jej udowodnić) a napisanie i wysłanie listem poleconym zazwyczaj trwa kilka dni i w tym czasie już jest po sprawie 🙁

  1. Komornik ma 3 dni na przelanie środków pobranych od dłużnika np. z konta bankowego lub z wynagrodzenia za pracę. Podczas licytacji gdy nie upłynął jeszcze termin, w którym licytujący może zrzec się nabycia ruchomości i odebrać wpłaconą sumę, nie ma możliwości aby komornik przekazał cokolwiek do wierzyciela, w przeciwnym razie musiałby oddać kwotę z własnej kieszeni, a nikt się nie będzie na to narażał. Te pieniądze można odebrać zawsze, w terminie między 14 a 21 dniem od licytacji.

   1. taki specjalista a nie wie że 4 dni są na przekazanie środków przez komornika; polecam lekturę art. 22 ustawy o komornikach….. jak tak wyglądają wszystkie porady to…..

    1. Szanowny Panie prawniku. Pojawiła się oczywista omyłka pisarka. Rzeczywiście jest 4 dni, jednak co do zasady jest to termin instrukcyjny, ponieważ w rzeczywistości środki są szybciej przekazywane. Wcześniej termin ten wynosił 7 dni. Nadto, taka “pomyłka” nie jest żadną istotną kwestią dla dłużników, aby robić aż taką aferę co do naszej wiedzy w tym zakresie. Mielibyśmy wielkie życzenie, aby profesjonalni prawnicy nigdy się nie mylili, a w szczególności komornicy.

     1. Termin nie jest terminem instrukcyjnym skoro ustawodawca w sytuacji niedochowania go przez komornika nakłada na komornika obowiązek zapłaty odsetek od kwot nie przekazanych w terminie 4-dniowym…Miło że zauważył Pan, iż środki przekazywane są szybciej niż stanowi przepis, chociaż jeden pozytyw… Nie twierdzę, że komornicy to mistrzowie prawa i sami rzetelni “urzędnicy”, jednak podchodzenie to egzekucji w Pana stylu niestety spowoduje więcej problemów niż korzyści. Niestety u nas wiecznie pokutuje mniemanie, iż unikanie odpowiedzialności wykorzystywanie przepisów ( ich naginanie ) jest lepsze niż stosowanie się do przepisów prawa co w przypadku post.egzekucyjnego sprowadza się do zapłaty zasądzonych należności. Czemu nie wspiera Pan swoich “klientów” na etapie post.sądowego tylko umożliwia im tak naprawdę oszukiwanie wierzycieli, którzy przez tych dłużników w zdecydowanej większości ponieśli jakąś stratę. Zawsze nie mogę pojąć tej mentalności Kalego że tym złym jest komornik który w działa w imieniu i majestacie Państwa ( prawa jakie by ono nie było ), a tym dobrym jest biedny dłużnik który co prawda kiedyś ukradł no ale nie chciał, albo tak jakoś wyszło i teraz to nie za bardzo mu się podoba oddać….

 43. buahaha “Co istotne, ani Ty, ani znajomy nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów” – art. 39.2.8 U. o k. s. i e. ….faktycznie żadnych kosztów a później wszyscy zdziwieni że za głupie listy jest kilka stówek… A żeby uchronić się skutecznie od komornika należy nie mieć długów !

  1. III CZP39/01 – uchwała SN – Izba Cywilna z dnia 06-09-2001
   Koszty egzekucji. W razie bezskutecznej egzekucji wydatki gotówkowe poniesione przez komornika ponad pobraną zaliczkę obciążają wierzyciela.

   O jakich stówkach Pan pisze?

 44. Witam, czy te same zasady mają się w przypadku udziałów w spółce z o.o.? oraz czy np. US czy komorniki z US może zająć udziały i np. żądać wypłacenia dywidendy ze spółki?

 45. Szanowny Panie Wojciechu. Jest Pan takim pozytywnym skurczybykiem, a to oznacza, że już Pana lubię (bez podtekstów). Pozdrawiam.

 46. Witam,komornik bez mojej wiedzy zabrał mi z konta oszczędnościowego pieniądze.Czy mam szansę odzyskać zabraną kwotę?Pozdrawiam…….

  1. Komornik zazwyczaj najpierw zajmuje konta, a dopiero wtedy wysyła zawiadomienie. Z samego faktu zajęcia konta i zrealizowania go przez bank nie powstaje roszczenie o zwrot tej kwoty.

 47. Witam
  Przeczytałem uważnie cały tekst. Sposób jest rzeczywiście dobry i przydatny. Mam pytanie odnośnie innego działania komornika: czy można się w jakiś sposób uchronić od zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Obecnie komornik zabiera mi pół wypłaty i zostaję z najniższą krajową co miesiąc. Bardzo proszę o informacje.
  Pozdrawiam

 48. ja mam troche inna sprawe . Co zrobic gdy komornik zablokuje konto bankowe za nie zaplacony 10 lat temu mandat .Zaznacze ze przez 10 lat nie przyszlo zadne wezwanie w tej sprawie na mandacie nie ma wpisanego numeru dowodu jest tylko imie i nazwisko i adres

 49. Dzień dobry, ja może trochę nie w temacie, ale za to w temacie komorników i ich oszustw. Sprawy długów i komorników są już za mną, ale dręczy mnie to, że komornik naciągnął mnie wielokrotnie na wyższe koszty windykacyjne niż mu przysługiwały. Dowiedziałem się o tym już po zakończeniu postępowań, ale całą dokumentację zachowałem. Czy ktoś mógłby mi doradzić czy jestem w stanie coś z tym jeszcze zrobić? Chodzi mi bardziej o ukaranie nieuczciwego komornika niż o odzyskanie pieniędzy. Mój mail kudlaty7699@yahoo.com

 50. Nie wiem czy jestem ślepa, czy brak umiejętności czytania ze zrozumieniem ? …”Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.” CIEKAWE ŻE POMIJA SIĘ TEN FRAGMENT. Czyli nie oglądamy sobie ulubionych seriali, tylko nasz wierzyciel, jakiś “dozorca” albo kolega komornika, i oni też jeżdżą naszym samochodem. Uwierzcie mi na słowo “ważne przyczyny się znajdą” …. zawsze

   1. jeździł nie będzie ale wynajmie się płatny parking za który zapłaci dłużnik…..na cwaniactwo odpowie się cwaniactwem, nie lepiej po prostu płacić sumiennie albo nie mieć długów…

     1. Pana rozwiązania oparte czasami na jakimś tam postanowieniu nie są remedium na każdą sytuację, przecież wie Pan doskonale że w Polsce nie działa precedens i inny sąd w podobnej sytuacji może wydac odmienne orzeczenie… Zdumiewa mnie Pana łatwość brania na siebie odpowiedzialności i udzielania takich porad na takim forum…

  1. Tez o tym pomyślałem, jak trafimy na komornika jeszcze większego cwaniaka, to pod dozór odda ruchomosc innemu podmiotowi a wtedy, cytując klasyka, cały misterny plan w… Choć w sytuacji podbramkowej może to być ciekawa, ostatnia deska ratunku.

 51. Uważam, że to jest bardzo dobry sposób na cwanych komorników, którzy chcą szybko zbyć ruchomość. Chodzi o to żeby przeciągnąć proces w czasie. Nie każdy dłużnik to cwaniak. Spora część dłużników nie poddaje się i w krótszym czy dłuższym czasie liczy na przypływ gotówki (zwłaszcza w prowadzonej działalności gosp.). Sam tego doświadczyłem. Komornik zajął mi auto a za parę dni juz chciał go licytować.

 52. zastanawia mnie jedno…wszelkim pismom procesowym nadaje się bieg po usunięciu braków formalnych. Wynika z tego, że 2tygodniowy termin na rozpatrzenie skargi zaczyna biec po jej opłaceniu. Jeśli skarga nie zostanie opłacona zostanie uznana za niebyłą i art. 870 paragraf 4 nie znajdzie zastosowania. Mylę się?

 53. a na końcu omijania prawa przychodzi Wierzyciel który jest cwańszy od dłużnika i mówi: Jest pan zwykłym, małym cwaniakiem który zafundował koledze “wrażenia” w postaci postępowania karnego opartego na art. 300 k.k. który wspólnie i porozumieniu z premedytacją działał na moją niekorzyść…. Wierzyciel składa “zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa” do miejscowej prokuratury i Pana Bohater wraz z Przyjacielem zamiast utraty tylko samochodu lub dogadania się z organem Egzekucyjnym lub Wierzycielem traci samochód w dalszej egzekucji, Dłużnik wraz z “Przyjacielem” spragnionym wrażeń dostają wyroki karne. Wyroki jakie dostają Pan Bohaterzy mieszczą się widełkach od 3 miesięcy do 8 lat bezwzględnego wiezienia….
  Gratuluje Panu właśnie pokazał Pan jak otrzymać Wyrok Karny.
  tak się kończy się bajka jak “jajko próbowało być mądrzejszym od kury..” Wielkie ANTYgratulacje
  Jak chcę udzielać pan antyporad jak próbować mijać prawo to proszę się zastanowić czy nie podaje Pan instrukcji jak popełnić przestępstwo karne. Mam nadzieję, ze ktoś zainteresuje się tym artykułem i wyciągnie w stosunku do Pana konsekwencje karne.

  1. Dobrze, że coś nam Pan przypomniał. Następnym razem napiszemy i o tej kwestii. Np. posiadamy postanowienie sądu oddalające zażalenie wierzyciela na postanowienie prokuratury o umorzenie śledztwa w postaci usunięcia przez dozorcę drogiego samochodu, bo…. dozorca nie jest dłużnikiem wierzyciela. Komornik osobiście składał zawiadomienie.
   Na marginesie, mamy spore doświadczenie z prokuratorami jako wierzyciele i proszę nam wierzyć. Już nie chce się nam składać zawiadomień, bo to jest po prostu strata czasu. Może właśnie poniekąd z tego względu stwierdziliśmy, że lepiej pomagać dłużnikom.
   Natomiast, jeżeli w Pana opinii to jest przestępstwo, to co Pan powie na dokonanie przez dłużnika darowizny dwóch nieruchomości w dniu wszczęcia egzekucji i według prokuratora, to nie jest przestępstwo? Nie wierzy Pan, prawda?

  2. Tylko to jeszcze trzeba udowodnić bo cwaniak i tzw “kolega od wrażeń” mogą być jeszcze cwansi i z braku dowodów bądź znamion przestępstwa …. Itd sprawa zostaje umożona.

  1. Skargi nie składa się pisemnie, a jedynie oświadcza się komornikowi ustnie, że wnosi się skargę do protokołu na czynność komornika na podstawie artykułu 870 k.p.c. w związku z naruszeniem przepisów o publicznym charakterze licytacji. To wszystko. Trzeba jedynie dopilnować, aby ta skarga została wpisana do protokołu.

 54. Tylko w praktyce wyglada tak ze jeszeli coś jest fajnego jest licytowanie to , licytacja odbędzie sie w terminie znanym tylko dla komornika i osób zainteresowanych . Nawet dłużnika nie poinformują , a auto i inne przedmioty , przykład jest zabrany ciągnik rolnikowi , zostanie zarekwirowany i pózniej dopiero zlicytowany . Wiem ze mozna zaskarżyć takie czynności ale trzeba mieć naprawdę dużo kasy i dobra znajmośc prawa . Normalny kowalko jak wpadnie w sidła komornika nie ma ani kasy bo ma poblokowabe konta ani znajomosci prawa , nawet go nie stać na dobrego adwokata .

  1. My osobiście nie znamy komorników, którzy zrobili by licytację bez informowania dłużnika o terminie, co nie znaczy, że take sytuacje się zdarzały. Jednak w takiej sytuacji komornik naraża się na bardzo poważne problemy. Co do kwestii znajomości prawa, zachęcamy do czytanie naszego bloga.

 55. Kompletna jałowa dyskusja a jak ma to się w rzeczywistości ? a no tak, ze komornik robi sobie co chce i tyle w temacie.

  1. Nie możemy generalizować. Jeżeli trafił się jakiś komornik, który był czarną owcą w stadzie, to nie znaczy, że wszyscy komornicy łamią prawo. Na pewno dyskusja nie może iść w tym kierunku. Np. świetnym profesjonalistą i znającym prawo jest komornik z Rzeszowa Mirosław Wolanin.

 56. No, ale trzeba powtarzać to w trupa, bo komornik będzie za każdym, razem powtarzał licytację, co miesiąc kolejne wpłacanie – wypłacanie gotówki, a dług nie spłacony.

  1. Celem jest ochrona majątku przed zlicytowaniem i możliwość dalszego korzystania np. z samochodu i na to sposób jest skuteczny. Z doświadczenia wiemy, że po 2-3 takich akcjach komornik czasem nie wyznacza już kolejnego terminu licytacji, szkoda mu na to czasu. Z kolei dłużnik zyskuje czas na ewentualne zawieszenie/umorzenie egzekucji, jeżeli w postępowaniu były jakieś nieprawidłowości

 57. Oczywiście nie jest fajnie stracić samochód, czy telewizor, ale lepiej długi spłacać, bo odsetki od nich narastają, a największym problemem jest licytacja mieszkania, do której w końcu dojdzie. A tutaj już wadium jest wysokie. Większość zadłużonych ludzi nie ma takich pieniędzy, żeby wziąć udział w licytacji domu, czy mieszkania. Owszem bywa, że opłaca się wpłacić wadium i potem nie zapłacić pozostałej sumy, co skutkuje utratą wadium, ale jest lepsze niż utrata nieruchomości, bo i tak wychodzi taniej niż wynajmowanie mieszkania na wolnym rynku. Jednak upadli dłużnicy na ogół są faktycznie upadli. Dlatego cały ten temat nie jest tak zabawny, jak się autorowi tekstu wydaje.

  1. Wpis dotyczy ruchomości, a nie nieruchomości. Poza tym, jeżeli chodzi o banki, to w 95% przypadków górna kwota jest ograniczona w zakresie, w jakim dłużnik poddał się egzekucji.

  2. Na nieruchomości też jest sposób jak uniknąć licytacji albo ją przeciągnąć w czasie. Autor bloga na pewno wie o czym mówię.

 58. Widać u Pana kompletny brak praktyki w zakresie licytacji komorniczych. Po pierwsze teoria ta ma jedno założenie niezbędne do powodzenia, które jest w rzeczywistości nie do zrealizowania. Trzeba wygrać licytację. To obecnie nie jest takie łatwe ponieważ zainteresowanie jest ogromne. Oczyiwcie może Pan wygrać ale koszt tego również bywa ogromny. Druga sprawa to kwestia obrony przed trybem licytacji a jak Komornik będzie sprytny to przeprowadzi sprzedaż w trybie komisowym i tyle z teorii.

  1. Przykro nam to stwierdzić, ale to Pan nie ma kompletnego braku w zakresie licytacji komorniczych. Po pierwsze, nikt nie zapłaci za samochód warty. np. 10 000 zł kwoty 30 000 zł tylko dlatego, że chce wygrać licytację. Natomiast, nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to finalnie dłużnik mógłby stwierdzić, że w sumie jakiś nawiedzony licytant spłaci jego dług.

   Po drugie. Sprytny komornik musi uzyskać zgodę dłużnika na sprzedaż z wolnej ręki. Nie wiedział Pan o tym?

   Art. 864[1] k.p.c.

   Komornik może sprzedaż z wolnej ręki ruchomości niewymienione w art. 864 par. 2, jeżeli dłużnik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia.

   Natomiast w przypadku sprzedaży komisowej jest jeszcze inaczej. Liczy się kolejność:

   Art. 867. § 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

   § 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

   § 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.

   § 4. Zajęte ruchomości nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej.

   § 5. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję komisową.

   1. Wiedziałem ale malo kto się tym przejmuje w postępowaniu. Oczywiście jest to naruszenie ale się zdarza. I odpowiada za to komornik nie nabywca.

    Po drugie 90 % transkacji w postępowaniu egzekucyjnym odbywa sie za kwoty znacznie przekraczające wartości rynkowe szczególnie jeśli chodzi o pojazdy i maszyny budowlane. Bardzo ciężko jest obecnie kupić cokolwiek na licytacji w atrakcyjnej cenie.

    Po trzecie zakładamy ze dłużnik ma nadal pieniądze i może nimi obracać.

    Kwestia do wyjaśnienia to czy sady uznają ze skarga zawierająca braki może zostać uznana za skuteczna a wiec termin 2 tygodni biegnie od złożenia skargi czy skutecznego złożenia skargi. Nie jest to jednoznacznie wskazane w przepisie mówi on jedynie ze sad powinien w ciągu dwóch tygodni skargę rozstrzygnąć. Nie będzie mógł jej rozstrzygnąć bo będzie dotknięta brakiem wiec mozna postawic teze ze nie rozpocznie się bieg tego terminu. Nie podejme się rozstrzygnięcia trzeba by ta kwestie rozpoznać w praktyce

    1. W lubelskim i na podkarpaciu dużo licytacj nie dochodzi do skutku ze względu na brak chętnych.
     Co do 2 tygodni czasu, sąd rozpatrzy skargę, gdy zostanie opłacona, a ta kwestia dla nabywcy jest nieistotna. Jeżeli mija dwa tygodnie, może zrezygnować z licytacji.

 59. Przeczytałem Pana tekst i moje pierwsze pytanie brzmi czy ww postępowanie zostało już zrealizowane w praktyce? Coś to za ładnie to brzmi. Pod innymi tekstami podpiera się Pan konkretnymi przypadkami z sygnaturą, nazwą Banku itd.
  Po drugie swoim sposobem pozwala Pan na unikanie licytacji cwaniakom którzy mają kasę, bardziej ta metoda chyba będzie skuteczna w rozliczeniach między firmami czy raczej ich unikaniu.
  Napisał Pan sorry taki mamy klimat ale czy pomaganie cwaniakom i złodziejom którzy uciekają z majątkiem jest w porządku? Moim zdaniem nie.

  1. Zachęcam do ponownego i wnikliwego przeczytania tekstu, są w nim odpowiedzi na wszystkie Pana pytania.

   Dodam tylko, że w tej sprawie nie ma wyroku sądu, bo sprawa nie dotyczy sądu. Wszystko opiera się na znajomości prawa i wykorzystaniu tej wiedzy w odpowiedni sposób. Rozwiązanie przetestowane i sprawdzone w 100% przypadków. Po za tym licytacja komornicza może spotkać KAŻDEGO dłużnika, także rzekomego, i kompletnie nie ma tu znaczenia kto komu jest winny kasę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.