Umowa kredytu z Raiffeisen Bank nieważna – oddalone powództwo banku na 1 331 919,20zł

Umowa kredytu z Raiffeisen Bank nieważna – oddalone powództwo banku na 1 331 919,20zł

Wskutek wydanego 25 września 2019 r. wyroku, przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn akt XXV C 888/19, powództwo Raiffeisen Bank International AG na kwotę 1 331 919,20zł zostało całkowicie oddalone. Umowa kredytu z Raiffeisen Bank nieważna. Umowa pierwotnie zawarta we wrześniu 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank). Sprawę prowadziła Kancelaria AntyWindyk.

Od lat specjalizujemy się w obronie kredytobiorców pozywanych przez banki, także w zakresie kredytów frankowych. Wyrok ten to podwójny sukces, ponieważ nie tylko powództwo banku na ponad 1,3 mln zł oddalono w całości, ale dodatkowo sąd unieważnił umowę kredytową, co – po uprawomocnieniu wyroku – otwiera drogę do wykreślenia wpisu hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Nakaz zapłaty na kwotę 1.331.911,20złWyrok: oddalenie powództwa i unieważnienie umowy frankowej Raiffaisen Bank

Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Bednarczyk podkreślił, że  jest mu znane uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 4 kwetnia 2019 w sprawie III CSK 159/17, w którym SN opowiedział się za kontynuowaniem takiej samej umowy jak w niniejszej sprawie – po wyłączeniu klauzul indeksacyjnych (kredyt w PLN + LIBOR + marża). Inne ustalenia faktyczne co do zapisów umowy w niniejszej sprawie, doprowadziły jednak Sąd do odmiennych wniosków. Poniżej podajemy główne motywy rozstrzygnięcia:

 • Umowa nie jest sprzeczna z art. 69 Prawa Bankowego – spłata innej kwoty niż ta na jaką został udzielony kredyt.
 • Umowa kredytowa nie była sprzeczna z zasadą nominalizmu, czyli obowiązującym do stycznia 2009 r. art. 358 § 1 kc.
 • Postanowienia umowy kredytowej w zakresie indeksacji są niezgodne z art. 353 (1) kc i tym samym nieważne na podstawie art. 58 § 1 kc. Sąd stwierdził, iż umowa będzie sprzeczna z naturą zobowiązania jako takiego, jeśli określenie świadczenia zostanie pozostawione woli wyłącznie jednej ze stron.
 • Niejednoznaczne podanie informacji o ryzyku kursowym.
 • Nie jest istotny sposób ustalania kursu przez bank oraz relacja tego kursu do kursu rynkowego. Sama możliwość arbitralnego ustalania kursu przez bank ma znaczenie. Klauzula indeksacyjna obejmująca warunek ryzyka kursowego jest abuzywna z uwagi na brak transparentności, asymetryczne rozłożenie ryzyka i przyznanie bankowi uprawnienia do swobodnego modyfikowania świadczenia konsumenta.
 • Klauzula indeksacyjna, jako element określający główne świadczenia stron – powiązana ze stawką LIBOR.
 • Po usunięciu klauzuli indeksacyjnej dalsze trwanie umowy jest niemożliwe ze względu na:
  a) Zakaz stosowania stawki LIBOR w postaci określonej umową,
  b) Wyłączenie z postanowienia określającego odsetki stawki referencyjne charakterystyczne dla innych walut,
  c) Sprzeczność tak powstałej umowy z naturą umowy kredytu indeksowanego,
  d) Wątpliwości co do zakresu konsensusu stron w zawieranej umowie

Sąd niewątpliwie przeprowadził wnikliwą analizę sprawy i zgodził się z naszymi argumentami, wbrew wcześniejszej opinii Sądu Najwyższego w analogicznej sprawie. To dowód na to, że sędziowie kierują się wykładnią najnowszego orzecznictwa TSUE w zakresie kredytów frankowych oraz że samodzielnie oceniają materiał dowodowy i argumenty stron w danej sprawie, nie kierując się ślepo wcześniejszą linią orzeczniczą SN. Kluczowe są argumenty i odpowiednie poprowadzenie sprawy. Inne wyroki w naszych sprawach frankowych znajdziesz TUTAJ.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Masz problem ze spłatą kredytu? Otrzymałeś pozew lub nakaz zapłaty z sądu? Skontaktuj się z nami.
BEZPŁATNIE przeanalizujemy sytuację i określimy możliwe warianty działania.


Opinie klientów