Sprzedaż przegranych spraw i stosowanie w praktyce art. 505[29a] k.p.c.

Sprzedaż przegranych spraw i stosowanie w praktyce art. 505[29a] k.p.c.

Dzisiaj opiszemy kolejną historię, która została napisana przez samo życie. Naszym dzisiejszym bohaterem jest Pan Marek, który był rzekomym dłużnikiem. W całej tej historii jest ważne właśnie to określenie – rzekomym.

Pan Marek został pozwany przez Getin Noble Bank o zapłatę. Zdaniem Banku nasz klient posiadała pewien dług, który miał powstać w wyniku umowy o kartę kredytową. Jaka była reakcja Pana Marka? Taka, że klient zdecydował się na wniesienie sprzeciwu. Na podstawie uzasadnienia wyroku złożonego sprzeciwu, sąd stwierdził przegraną Banku.

Poniżej zamieszczamy jego treść.

Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank

Powyższy wyrok stwierdza w I instancji, że Bank nie zdołał udowodnić, że jego rzekomy dłużnik, którym był Pan Marek, jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Jak można było się spodziewać Getin Noble Bank nie był zadowolony z wyroku wydanego przez sąd, dlatego zdecydował się na wniesienie apelacji. Bank był bardzo przekonany o słuszności swoich racji, co można stwierdzić na podstawie treści wniesionej apelacji. Zamieszczamy pierwszą stronę wniesionej apelacji, gdyż wydaje się nam, że to co Bank chciał osiągnąć jest oderwane od rzeczywistości.

Getin Noble Bank składa apelację
Getin Noble Bank składa apelację

Pewnie zastanawiają się Państwo jaki był skutek kroku podjętego przez Getin Noble Bank? Jak można było się spodziewać apelacja została oddalona, co pokazuje poniższy wyrok.

Oddalenie apelacji Getin Noble Bank
Oddalenie apelacji Getin Noble Bank

Wydawać się mogło, że sprawa na tym etapie zostanie zakończona. Jednak nic bardziej mylnego. Getin Noble Bank się nie poddaje. Jakie tym razem kroki zdecydował się podjąć Bank? Nie wiadomo jak odnieść się do tego co zrobił Bank, bo zdecydował się on na sprzedaż prawomocnie osądzonego rzekomego długu firmie windykacyjnej. Wydawać się może, że Getin Noble Bank, który jest instytucją zaufania publicznego uznał, że nawet pomimo oddalenia apelacji może dalej żądać zapłaty czego co, nie bójmy się tego stwierdzenia, faktycznie nie istnieje i nie zostało udowodnione. Poniżej zamieszczamy treść pozwu.

OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty

Należy dać wiarę temu, że powyższy pozew odnosił się do roszczenia z umowy. Roszczenia z umowy, które stanowiło wcześniej przedmiot rozpoznania przez sąd. Ze względu na przebieg całej sprawy po naszej stronie pojawiła się konieczność złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jak był tego efekt? Prezentujemy go poniżej.

OMEGA Wierzytelności NSFIZ cofa pozew
OMEGA Wierzytelności NSFIZ cofa pozew

Rzekomy dług został sprzedany do OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. A efekt? OMEGA na chwilę obecną zrezygnowała z dochodzenia rzekomego roszczenia. Zaznaczamy, że nastąpiło to na chwilę obecną, ponieważ firma ta pozostawiła sobie możliwość dochodzenia roszczeń w przyszłości. Jakie będą kolejne kroki z tym związane? Czas pokaże.

Za najważniejsze w całej historii, która dotyczyła Pana Marka uznać należy to, że praktyki, które są zabronione przez prawo są stosowane w praktyce. Chodzi o tzw. „próbę wyłudzenia orzeczenia sądowego”. Poszukując odpowiedzi na celowość takich działań pojawiła się myśl, że może sytuacja wynika z zaistniałej pomyłki, że jest ona niefortunnym przypadkiem, który został przeoczony Jednakże po dłuższej analizie stwierdzić należy, że niestety to nie pomyłka jest winna zaistniałej sytuacji. OMEGA kłamie. I to kłamie sąd. Jest to swoista próba obejścia przepisu Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Art. 505[29a]. kodeks postępowania cywilnego

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Nadmienić należy, że w myśl art. 50532 § 2 w pozwie powinny być zawarte następujące elementy:

Art. 50532  kodeks postępowania cywilnego

Art. 50532. § 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
3) datę wymagalności roszczenia.
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.

Zanim doszło do wprowadzenia art. 505[29a] k.p.c. częstą praktyką stosowaną przez firmy zajmujące się windykacją było nierzetelne dochodzenie przedawnionych roszczeń. Dzięki wprowadzeniu w życie wspomnianego artykułu pojawiło się ograniczenie, które polega na występowaniu w postępowaniu upominawczym jedynie do roszczeń, które stały się wymagalne nie dawniej niż w czasie trzech lat od chwili wniesienia pozwu.

Co jest istotne w tym wszystkim, sąd posiada możliwość ukarania grzywną powoda za podanie niewłaściwych danych dotyczących numeru PESEL albo KRS. Zastanawiać więc może, dlaczego nie można ukarać powoda za to, że poda nieprawidłowe dane dotyczące daty wymagalności roszczenia.

Dlaczego właśnie nad tym się zastanawiamy? Już spieszymy z odpowiedzią. W sprawie, którą przedstawiliśmy OMEGA wskazuje jako datę w pozwie 19 grudnia 2014 roku, czyli dzień, w którym doszło do zawarcia cesji wierzytelności, co pokazujemy poniżej.

Data wymagalnosci roszczenia wskazana przez OMEGA Wierzytelności
Data wymagalnosci roszczenia wskazana przez OMEGA Wierzytelności

!!! 19. 12. 2014 roku, czyli datę zawarcia cesji wierzytelności !!!

Podsumowanie

Nasuwają się dwa główne wnioski. Pierwszy jest taki, że Getin Noble Bank nie powinien dopuścić się sprzedaży niewymagalnej wierzytelności. Drugi dotyczy natomiast firmy OMEGA. Firma ta kłamie sąd, co ma na celu ominięcie prawa związanego z dochodzeniem przedawnionych roszczeń.

Sprawa ta powinna spowodować u wszystkich, którzy czytają ten wpis zadumę na temat tego, kto postępuje zgodnie z etyką i w myśl obowiązującego prawa, a kto próbuje je omijać. Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy naszym Czytelnikom.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku


Spodobał Ci się ten artykuł? Może masz podobny problem? A może jesteś innego zdania? Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach
na blogu, na samym dole strony  


Opinie klientów