Jak bronić się przed BTE ? Uchylenie klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny

BTE
Uchylenie klauzuli wykonalności na BTE

Jeżeli jesteś dłużnikiem banku prawdopodobnie spotkałeś się z terminem BTE. Skrót ten pochodzi od Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Dziś przybliżę Wam najistotniejsze informację mogące pomóc dłużnikom w obronie przed tym bardzo skutecznym narzędziem w rękach banków.

Co to jest i skąd się bierze BTE?

Jak sama nazwa mówi, jest to tytuł uprawniający bank, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, do wszczęcia na jego podstawie egzekucji. Co istotne, taki tytuł egzekucyjny jest wyjątkowym dokumentem, którym mogą się posługiwać wyłącznie banki.
Bardzo często pojawiały się postulaty, że BTE powinien zostać zniesiony, że jest reliktem dawnego systemu w Polsce. Niejednokrotnie zajmował się tym zagadnieniem również Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że jednak BTE jest zgodny z konstytucją.

Każdy kredytobiorca, bez wyjątku, przy zaciąganiu zobowiązania, podpisuje w pewnym sensie cyrograf, który nosi nazwę “oświadczenie o poddaniu się egzekucji“.
Takie oświadczenie jest zawarte albo jako punkt umowy, albo jako osobny załącznik. Jednak zawsze ma dwie charakterystyczne cechy:

 1. termin, do którego bank ma prawo skierować wniosek do sądu o nadanie BTE klauzuli wykonalności, oraz
 2. kwotę, do której bank ma prawo maksymalnie żądać w trakcie egzekucji od dłużnika.

Tak , czy inaczej, bez takiego oświadczenia bank nie miałby możliwości skierowania wniosku do sądu, a z drugiej strony – bez niego nie udzieliłby kredytu. W sytuacji, gdy dłużnik przestaje spłacać kredyt, to prędzej czy później bank wystawi BTE, złoży wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności, a następnie rozpocznie – przy pomocy komornika – egzekucję. Aby jednak sąd nadał klauzulę wykonalności, bank musi spełnić pewną ilość formalnych przesłanek wynikających z prawa bankowego, jak i z kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.).
I tu pojawiają się pewne możliwości działania dla dłużnika. Niespełnienie tych warunków spowoduje albo oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, albo narazi bank na późniejsze uchylenie postanowienia o jej nadaniu w skutek zażalenia lub skargi złożonej przez dłużnika. Co istotne, bez klauzuli wykonalności komornik nie rozpocznie postępowania egzekucyjnego, a wszczęte już postępowanie – umorzy.

Dłużnik o fakcie nadania klauzuli wykonalności, na dzisiejszy stan prawny, dowiaduje się dopiero od komornika – gdy ten wszczyna egzekucję. Bardzo często słyszałem pretensje dłużników, że nic o tym fakcie nie wiedzieli, a co za tym idzie, że zostali “oszukani” przez wymiar sprawiedliwości. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że rozpoznanie wniosku banku odbywa się na posiedzeniu niejawnym, o którym sąd nie informuje dłużnika. Dlatego też zawsze, przy wszczęciu egzekucji, komornik poucza dłużnika o tym, że ma 7 dni na złożenie zażalenia w tym przedmiocie od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jak powinno wyglądać ewentualne zażalenie i czego powinno dotyczyć?

No cóż, sprawa nie jest prosta i dla zwykłego, przeciętnego dłużnika zbadanie pod kątem legalności wszystkich dokumentów złożonych do sądu przez bank jest praktycznie niemożliwe. Niestety równie często profesjonalni prawnicy w postaci adwokatów nie radzą sobie z tym zagadnieniem, w szczególności podnosząc zarzuty merytoryczne, a nie formalne.
Najgorsze jest jednak to, że nawet sądy zbytnio nie wnikają w to, co przedstawił bank, a niejednokrotnie już wstępna i pobieżna analiza wniosku powinna spowodować jego natychmiastowe oddalenie. Ważna wskazówka przy składaniu zażalenia: gdy już zdecydujemy się na jego złożenie, powinno ono dotyczyć tylko i wyłącznie aspektów formalnych, czyli przede wszystkim tych, które wynikają z art. 96 ust. 2 prawa bankowego oraz ze stosownych przepisów k.p.c.

Ustawa – Prawo Bankowe

Art. 96.

1. Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.

2. W bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

3. W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne.

Wbrew pozorom, nie ma żadnej zamkniętej listy dotyczącej ewentualnych zarzutów, choć z drugiej strony punktów zaczepienia nie ma zbyt dużo. Wskazanie w tym wpisie wszystkich możliwych do podniesienia w drodze zażalenia lub skargi argumentów ( w zależności, kto nadał klauzulę: sędzia, czy referendarz) byłoby raczej trudne ze względu na konieczność ich szczegółowego opisu oraz indywidualnego charakteru każdej sprawy. Okazuje się bowiem, że banki nie korzystają z jednego, ogólnego wzoru BTE dla wszystkich swoich klientów, wręcz przeciwnie – każdy BTE wystawiony nawet przez ten sam bank i dla tego samego rodzaju produktu finansowego jest inny, dlatego nie ma uniwersalnej recepty jak się bronić.

Jaki jest skutek uchylenia klauzuli wykonalności na BTE?

Jak już wspomniałem, dłużnik dowiaduje się o fakcie nadania klauzuli dopiero od komornika, co oznacza, że ma już poważny problem. Bank żąda zwrotu zaciągniętego kredytu w drodze przymusu państwowego. Wiele osób zastanawia się wtedy, jak nie dopuścić do sytuacji spotkania się w niezbyt przyjemnych okolicznościach z komornikiem i utraty swojego dorobku. Abstrahując od różnych możliwych rozwiązań, jednym z nich jest właśnie złożenie skuteczne odwołanie do sądu. Należy pamiętać, że BTE bez klauzuli wykonalności jest nic nie warty i nie będzie podstawą do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a komornik będzie zmuszony do jego umorzenia. Dlatego nadrzędnym celem powinno być pozbawienie BTE klauzuli wykonalności. 

Co zyskuje dłużnik?

No cóż, każdy przypadek jest indywidualny. Raz można zyskać czas – co dla niektórych ma olbrzymie znaczenie. Innymi razem – już nigdy z tego tytułu nie zobaczysz komornika. Wynika to z faktu, że w razie uchylenia przez sąd klauzuli wykonalności bank może – po uzupełnieniu ewentualnych braków lub poprawieniu błędów – ponownie złożyć wniosek o jej nadanie. Również dłużnikowi ponownie przysługuje prawo na złożenie zażalenia. Jest to możliwe, ponieważ w postępowaniu klauzulowym nie zachodzi powaga rzeczy osądzonej ( art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. – wkrótce szerzej wyjaśnimy to pojęcie). Co najważniejsze: z naszego doświadczenia wynika jednak, że często banki nie potrafią/nie chcą “naprawić” swojego poprzedniego błędu, a gdy próbują to zrobić – wcale nie jest powiedziane, sąd to uwzględni, chociażby dlatego, że w międzyczasie może minąć termin wynikający z oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub też bank po raz kolejny popełni błąd.

Ciekawostką jest fakt, że w rekomendacjach dobrych praktyk bankowych przyjętych przez Związek Banków Polskich w 2005r. jest wskazanie, że w przypadku oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na BTE, bank nie powinien składać ponownie takiego wniosku. Rekomendacje rekomendacjami, a życie życiem. Niestety banki często nie stosują się do tej rekomendacji.

Inne zalety złożenia zażalenia

Bardzo ważną kwestią jest to, że złożenia stosownego odwołania od postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności jest najtańszą formą obrony podjętą przez dłużnika, a zarazem jedną z najskuteczniejszych. Okazuje się bowiem, że banki, wbrew pozorom, nierzadko nie potrafią sprostać wymogom stawianym przez prawo. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku wykrycia bezpodstawnego lub błędnego BTE, można żądać od banku odszkodowania za szkodę wyrządzoną wszczęciem egzekucji.

Podsumowanie

Jeśli jesteś dłużnikiem banku – masz niespłacony kredyt, kartę kredytową, limit w koncie – w chwili otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie BTE z klauzulą wykonalności, powinieneś sprawdzić, czy przypadkiem nie zachodzą przesłanki do złożenia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności – a bardzo często zachodzą. Jeśli nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami. Pamiętaj, na złożenie zażalenia masz tylko 7 dni licząc od dnia odbioru zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika. Zyskasz dzięki temu czas, a być może – na stałe unikniesz egzekucji.

W KOLEJNYM WPISIE POKAŻEMY WAM, JAK UCHYLA SIĘ KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI NA BTE I CO MOŻNA DZIĘKI TEMU ZYSKAĆ


Spodobał Ci się ten artykuł? Może masz podobny problem? A może jesteś innego zdania? Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach
na blogu, na samym dole strony  

53 comments

 1. Witam
  Proszę o pomoc jak się zachować w zaistniałej sytuacji.
  Jestem dłużnikiem wobec banku. Zadłużenie od 2017 r jest spłacane po zajęciu komorniczym na warunkach ustalonych z komornikiem. Teraz na koniec czerwca dostałem pismo od Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny zamknięty, że bank dokonał przelewu wierzytelności na rzecz w/w funduszu.
  Proszę o informację jakie kroki poczynić, aby sytuacja nie wymknęła się z pod kontroli i czy można dzięki temu coś zyskać. Zadłużenie jest spłacane regularnie w uzgodnieniu z komornikiem.

 2. Witam
  Proszę o pomoc jak się zachować w zaistniałej sytuacji.
  Jestem dłużnikiem wobec banku. Zadłużenie od 2017 r jest spłacane po zajęciu komorniczym na warunkach ustalonych z komornikiem. Teraz na koniec czerwca dostałem pismo od Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny zamknięty, że bank dokonał przelewu wierzytelności na rzecz w/w funduszu.
  Proszę o informację jakie kroki poczynić, aby sytuacja nie wymknęła się z pod kontroli i czy można dzięki temu coś zyskać. Zadłużenie jest spłacane regularnie w uzgodnieniu z komornikiem.

 3. Witam. Proszę o informację lub pomoc w załatwieniu sprawy mojej babci.

  Sprawa dotyczy zadłużenia mojej 80- letniej babci wobec Santander Consumer Bank SA (dawniej AIG Bank Polska SA). Postanowieniem z dnia 07.05.2009 r. wydanym przez Sąd nadano klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 11.03.2009 r. wystawionemu przez wierzyciela AIG Bank Polska SA przeciwko mojej babci. Na podstawie tego postanowienia
  Komornik Sądowy wezwał ZUS do dokonywania potrąceń z jej renty.
  ZUS dokonywał przez kilka lat potrąceń na rzecz spłaty zaległości wobec w/w banku. W roku 2014 ZUS zaprzestał potrąceń z renty, gdyż zgodnie z informacją od Komornika Sądowego cała
  należność wobec Santander Consumer Bank SA została spłacona. Komornik zwrócił również część nienależnie pobranych potrąceń.
  Pismami z października 2015 r. Komornik Sądowy zawiadamia babcię o wszczęciu
  egzekucji a ZUS wzywa do dokonywania potrąceń na rzecz spłaty zadłużenia wobec banku. Jak się okazało AIG zostało przejęte przez Santander i dlatego cała egzekucja została wycofana i po
  roku ponownie wszczęta. Trwa do dnia dzisiejszego. Czy w takiej sytuacji można
  zwrócić się do Sądu o pozbawienie wykonalności BTE ? Czy jest jakaś możliwość wycofania całego postępowania egzekucyjnego? Odsetki są masakrycznie wysokie i jak sądzę nie zostały zatrzymane przez ten rok, zaprzestania ściągalności. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

  1. Oczywiście jest taka możliwość, wcześniej jednak należy przeanalizować akta BTE i znaleźć błąd będący podstawą powództwa przeciwegzekucyjnego przeciwko bankowi. Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy, pokierujemy co robić.

 4. Witam Czy po mimo podpisania umowy ugodowej z bankiem a miesiąc później bank ma opatrzony BTE z klauzulą wykonalności jest ważny.? O tym fakcie dowiedziałem się po dwóch latach kiedy zapukał komornik. Dodam że przez 2 lata spłata była terminowa i zobowiązanie spłacone
  Czy taki BTE jest ważny gdy obowiązywała umowa ugodowa.

 5. Czy mozna wystapic o splate do spadkobiercow na podstawie bte wysyawionego na zmarlego ? Komornik przed prawie 10 laty prawdopodobnie nie sciagnal naleznosci, czy teraz ten sam bank moze bez sądu wystepowac na “stary” bte do spadkobiercow ?

   1. W uzupełnieniu mojego maila dodam że spadkobiercy właśnie odnaleźli pismo komornicze wystawione po 2 latach od BTE gdzie jest napisane że dokonano egzekucji CAŁEJ ( !! ) kwoty od dłużnika w związku z tym egzekucję zakończono i włączono do akt ( jest nawet wymieniona kwota zgodna z całą wcześniej wymienioną w BTE ). Jak to możliwe ?? Dwa razy ktoś próbuje sciągnąć ten sam dług ? Dodam że bank występował na tej podstawie o ustalenie spadkobierców ( czy można działać tak bezkarnie ? ). Przecież dochodzi tu wieloletni stres i problemy natury moralnej a także strach przed np komornikiem i tytułem egzekucyjnym dla osób dziś mających stałą pracę i uporządkowwne życie..

    1. Bank może wystąpić do sądu o ustalenie spadkobierców.
     Tym nie mniej – w tym przypadku prawdopodobnie nie ma się czym martwić.
     Dla pewności, proszę skontaktować się z nami mailowo, przz formularz kontaktowy w dziale KONTAKT i podesłać dokumenty do wglądu.
     Przygotujemy Państwa do obrony, tak aby nie zakłócało to Państwa uporządkowanego życia. Nikt nie chce problemów, za które w żaden sposób nie jest odpowiedzialny.
     Państwa sytuacja jest jednym z wielu przykładów, jak można stać się “dłużnikiem” zupełnie nie ze swojej winy, nawet nigdy nie biorąc kredytu…

 6. Czy może mi ktoś doradzić. Mam klauzulę wykonalności z 11.01 a 09.01 zawieram ugodę z bankiem ze w przeciągu tygodnia spłacenia zadłużenie wraz z kosztami. Bank się na to zgadza i 26.01 wedle umowy otrzymuje całe pieniądze nawet z nadplata. Po miesiącu przychodzi pismo od komornika ze na wniosek wierzyciela sprawę umarza ale ja jako dłużnik musze mu jeszcze zapłacić koszty z art 49.2 czy musze je płacić. Czy bank powinien w dniu zawierane ugody poinformować mnie o sprawie skierowanej do sądu ?

 7. Witam,
  a co sie dzieje z BTE w takiej oto sytuacji:
  – Sąd wydaje klauzulę wykonalności BTE na rzecz Banku
  – Komornik próbuje ściągnąć należność, ale mu się to nie udaje, więc umarza postępowanie
  – Bank sprzedaje zadłużenie do firmy windykacyjnej
  – Firma windykacyjna kontaktuje się z dłużnikiem i straszy komornikiem… czy ma do tego prawo?
  Czy firma windykacyjna nabywa dług wraz z klauzulą wykonalności, bo chyba nie może skoro to prawo dot. tylko Banków, więc na jakiej podstawie straszy komornikiem?

     1. A da radę zrobić cokolwiek jeżeli należność, która podlegała cesji, to już tylko odsetki karne, które mogą być przedawnione? SN stwierdził, że w przypadku umorzenia na wniosek wierzyciela egzekucję traktuje się jako niebyłą a więc cofamy się do roku 2011. Zostają odsetki karne, jest na to pismo wierzyciela pierwotnego. Przedawnienie musiałoby być liczone od daty spłacenia należności głównej, bo w tym momencie zablokowały się odsetki? Nakaz zapłaty wydłuża to przedawnienie odsetek do lat 3? I co jeśli się więc przedawniły? Powództwo przeciwegzekucyjne jeszcze przed wszczęciem ponownej egzekucji czy dogadanie się z obecnym wierzycielem?

     2. Prawdopodobnie da radę.
      Na 99% mamy przedawnienie całych odsetek karnych, jeżeli to one stanowią podstawę egzekucji, a w 2011r. było umorzenie na wniosek poprzedniego wierzyciela, więc przedawnienie liczymy od dnia albo wydania nakazu, albo od dnia ewentualnej wcześniejszej egzekucji, o ile nie była zakończona wnioskiem o umorzenie. Nie wiemy, kiedy była wszczęta obecna egzekucja, jeżeli jednak po przynajmniej 2014r., to mamy przedawnienie.

 8. Mam 3 umowy kredytowe u komornika. Chcialbym splacic je jednorazowo ale nie jestem pewnyy czy uda sie jakkolwiek obciac koszty.

  W jak sposob moge sie dowiedziec czy komornik prowadzi egzekuvje na podstawie BTE czy nakazu zaplaty ?

 9. No tak, ale czy można zaskarżyć BTE jak komornik sprawnie już ściągnął pieniądze z konta? Byłem w sporze z Allior Bank (szkoła Speak Up wrobiła mnie w rzekomy kredyt) i wystawili BTE, pieniądze pewnie już do nich poszły. Czy można jeszcze w takiej sytuacji zaskarżyć BTE?

 10. Witam,
  Jeżeli jestem już po drugiej bezskutecznej licytacji mieszkania na podstawie BTE i komornik umorzył postępowanie to co czeka mnie dalej? Czy ponowne wszczęcie egzekucji może się opierać na wystawionym wcześniej BTE ? co mogę zrobić, jak się zabezpieczyć przed utratą domu na który wpłaciłem już ponad 100 000 CHF?
  Dziękuję i pozdrawiam serdecznie

  1. Jest szansa ocalenia nieruchomości i pozbycia się długu całkowicie.
   Proszę się zgłosić przez formularz kontaktowy i podesłać pisma od komornika z początku egzekucji oraz postanowienie o umorzeniu egzekucji.

 11. Witam Panie Wojciechu,

  W 2012 roku mój wujek wziął kredyt w jednym z polskich banków na kwotę 44 tys złotych pod zastaw hipoteczny swojego mieszkania. Spłacił 7 rat tego kredytu po czym poważnie zachorował przestał spłacać kredyt i zmarł.
  W Październiku 2013 roku bank wydał bankowy tytuł egzekucyjny który to dwa miesiące pózniej został opatrzony przez sad klauzula wykonalności.

  Ja jestem jedynym spadkobierca wujka, jednak na stałe mieszkam poza granicami Polski i nie wiedziałem o toczącej sie egzekucji komorniczej. W zeszłym roku we Wrześniu przejąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Bank wydał promesę na 70 tys złotych jeśli dług zostanie spłacony bezpośrednio do nich ( 4 tys mniej niż kwota skierowana do komornika) a komornik żąda w sumie 91 tys za ten dług bankowy z czego 17 tys z tej sumy stanowią koszta egzekucyjne. Warto zaznaczyć ze klauzula wykonalności z 2013 roku zostala wydana na mojego wujka a nie na mnie. Czy na podstawie tej klauzuli komornik może prowadzić egzekucje przeciwko mnie czy sąd musiał by wystawić nowa klauzule na moje imię ?

  Kolejne pytanie brzmi czy komornik może żądać kosztów komorniczych w wysokości 15% nawet jeśli dług zostanie spłacony bezpośrednio na konto wierzyciela który to wyślę dokumenty do komornika będące podstawa do umorzenia egzekucji?

  Proszę rownież o informacje jak najlepiej pod względem finansowym moge rozwiązać ta sprawę aby moc sprzedać to mieszkanie?

  Z góry dziękuje za pomoc

  Paweł

 12. Witam
  a co najlepiej zrobić jeśli w czasie egzekucji bank sprzedał wierzytelnoć BTEi do EOS na wniosek dłużnika o umorzenie na art 825.3 w zw z art 788.1 kpc zgodnie z uchwałąSN III Czp 9/04 komornok zawiesza post i wzywa wierzyciela do zajęcia stanowiska poczym umarza post na 825.1 kpc z wniosku wierzyciela i łupi 34 tys plus nienależnie vat z art 49.2 uoksie SR oddala skargę gdyż zbycie wierzytelności nie jest przesłanką z art 49.2a uoksie Zażalenie na klauzule na nadanie niedopuszczalne termin uplynałpozew przeciwegzukucyjny niedopuszczalne bo egzekucja zakonczona. Jakiś pomysł? Pzdr

  1. Tylko pozew przeciwegzekucyjny i uchylenie tytułu może być podstawą do nie naliczania i nie obciążania dłużnika kosztami egzekucji. Jest sposób jak wnieść taki pozew nawet po umorzeniu egzekucji. Możemy poprowadzić sprawę.

   1. Witam dzięki za @
    A jak wygląda sprawa kosztów Waszych i sądowych oraz co w przypadku gdy wizyciel uzna ze nie dal powodu wytoczenia gdyż po zbyciu umorzył postępowanie egzekucyjne i nie prowadzi teraz egzekucji
    BTE to hipoteczny kredyt we frankach czyli wartość ok 3 mln 🙁
    Pzdr
    tb
    11 cze 2016 16:12 “Disqus” napisał(a):

 13. Witam,

  Nurtuje mnie jedna sprawa na temat BTE skoro TK orzekł że BTE jest sprzeczny z prawem i Banki nie będą mogły wystawiać na podstawie BTE wnosząc do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności. To czy
  osoby które miały wystawioną klauzulę wykonalności przez Sąd będą mogły złożyć skargę na BTE ?
  Czytałem na różnych forach internetowych że Sądy ponoć przychylnie umarzają BTE wystawione np: 2012r . Skoro dłużnik miał potem komornika i komorni ściągnął powiedzmy połowę sumy jaką dłużnik był winien a Bank potem sprzedał resztę długu firmie windykacyjnej.
  Skoro TK orzekł że BTE jest sprzeczne z prawem to czy dłużnik w tej sprawie może dochodzić odszkodowania od Banku ?

 14. Czy po złożeniu zażalenia na BTE do sądu, można w jakiś sposób zatrzymać czynności komornicze? (zanim sąd odpowie komornik zdąży parę pensji przywłaszczyć 🙁

  1. Formalnie – nie da się. Komornik może prowadzić egzekucję. Zalecamy poinformowanie komornika że zostało złożone zażalenie z prośbą, aby pobrane podczas egzekucji środki przekazywał do depozytu sądowego a nie do wierzyciela. Jeżeli zażalenie zostanie uwzględnione przez sąd – wówczas komornik bardzo szybko będzie mógł zwrócić wszystkie pobrane środki.

 15. DOT.BTE ! Witam!borykam sie również z długiem bankowym z 2001 roku.W maju br. otrzymałam wezwanie do stawienia sie do komornika.Stawiłam się złożyłam wyjaśnienia o sytuacji materialnej.Za tydzień dostałam zlecenie i wyjechałam do pracy.Jak w wielu przypadkach ,powodem nie spłacenia przez męża kredytu w wys.2000 zł była utrata żródła dochodów.Otrzymałam teraz ja ,jako slidarnie zasądzony dług postanowieniem Sądu z 10.07.2001r tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności.Komornik zablokował mi konto na wysokośc długu ponad 11 tysiecy zł.Pracuję jedynie na umowe zlecenie,wyjezdzając za granice.Grozi mi całkowita utrata dochodu gdy komornik ustali zleceniodawce.Jak mam sobie z tym poradzić,jeżeli zabierze mi całość wypłaty,która wpłynie , czyli ok.3000 zł to poprostu nie mam nic.Nie wiem co robić poprostu.Mąż już od 10 lat nie jest mężem,mam tylko alimenty na syna 350 zł.Czy moge coś jeszcze zrobić?Proszę opomoc.Jolanta

  1. Czy jest Pani zatrudniona przez firmę polską czy zagraniczną?
   Należy wykonać w sądzie fotokopie akt tytułu wykonawczego – informacja co jest tytułem wykonawczym jest w pismach od komornika, a także wykonać fotokopie akt egzekucyjnych u komornika. Po analizie tych dokumentów można będzie określić czy ten dług nadal istnieje lub czy można się go pozbyć.

 16. Witam, ja mam podobny problem gdyż jestem dłużnikiem w wobec banku gdyż nie miałem pracy ale pewnego dnia okazuje się ze komornik zajął moje 2 konta na których jestem współwłaścicielem a właścicielem kont jest obca osoba i do zablokowania konta wliczane są pieniążki właściciela konta, nie dostałem żadnego pisma od banku ani od komornika kompletnie nic tłumaczyli się ze wysyłane było wszystko na stary adres ale jeżeli bank ma dane o kontach to tam widnieje adres, adres był kilka krotnie zmieniany przez tel Ale bank twierdzi że nic nie ma. Komornik powinien moim zdanie powiadomić właściciela konta o zaistniałej sytuacji i dowiedzieć się komu jakie wpływy pływają na dane konto. Ja jestem tylko współwłaścicielem dlatego bo nię umie robić przelewu i właściciel konta za mnie je robił – Czy coś można zrobić?

  1. Niestety zajęcie zostało dokonane prawidłowo, tym nie mniej można ochronić środki należące do współwłaściciela nie będącego dłużnikiem. Komornik mając tytuł wykonawczy może zająć konta dłużnika nawet zanim wyśle do niego powiadomienie o zajęciu. Najczęściej równocześnie wysyła list do dłużnika i do banku. Pytanie, czy adres dłużnika jest aktualny, często o blokadzie dowiaduje się dopiero przy próbie wypłaty pieniędzy z konta. Natomiast na takim koncie wspólnym komornik może zająć środki do wysokości udziału dłużnika w rachunku wspólnym – art 891 1 kpc.

 17. Bank wpisuje że ma prawo wystawić tytuł egzekucyjny np w okresie 4 lat.i wpisuje rok 2019. Przez ten czas kredyt jest niespłacany. Co jeśli po 3 latach następuje przedawnienie roszczeń czy bank nadal ma prawo wystawić tytuł bo moim zdaniem Nie.

 18. Co w sytuacji, gdyż okazało się że BTE są sprzeczne z konstytucją? Czy można teraz zaskarżać juz istniejace i prawomocne tytuły? Co z długami, na które bank uzyskał BTE a następnie sprzedał funduszom lub Krukowi?

  1. Teraz będzie… tylko gorzej. Wkrótce napiszemy o tym obszerny tekst. Wszystkie do tej pory wystawione BTE pozostają w mocy i w żaden sposób nie można ich zaskarżyć. Długi, dla których były wystawione BTE, a które zostały sprzedane wymagają uzyskania nakazu zapłaty, ponieważ BTE może posługiwać się wyłącznie bank, fundusze skupujące długi w celu egzekucji muszą uzyskać na nowo tytuł egzekucyjny, najczęściej nakaz zapłaty. Gdy przychodzi do dłużnika taki nakaz zapłaty od firmy windykacyjnej/NSFIZ jest to NAJLEPSZY moment na podjęcie obrony i pozbycie się długu.

 19. Czy zaskarżając orzeczenie o wykonalności BTE można odwołać się do art 95 ust 1a, zgodnie z którym księgi banku, na podstawie których bank wydał BTE nie są dokumentami w postępowniu cywilnym? Czy BTE można uznać wtedy za wystawiony bezpodstawnie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.