Odzyskujemy od Nest Banku kwotę 143 070,83zł

Odzyskujemy od Nest Banku kwotę 143 070,83zł

Wygrana z bankiem oznacza przeważnie, że nie musimy spłacać całości lub części rzekomego długu. Czasem jednak oznacza, że to bank zwraca pieniądze klientowi. Tak było w tym przypadku 12 czerwca 2018 r. nasza klientka otrzymała od nas wiadomość, iż odzyskaliśmy od banku 143 070,83zł pobrane przez komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego, ale zacznijmy od początku.

16 lutego 2017 r. wnosimy pozew przeciwegzekucyjny żądając pozbawienia wykonalności BTE w całości.

Nest Bank nie widzi potrzeby podejmowania jakichkolwiek czynności procesowych. Wobec tego Sąd wydaje wyrok zaoczny uwzględniający powództwo.

Pozbawienie wykonalności BTE
Pozbawienie wykonalności BTE

Nest Bank wciąż nie widzi potrzeby, a może raczej sensu, podejmowania czynności procesowych. Nie wnosi sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Mamy prawomocny wyrok zaoczny. Wszystko idzie zgodnie z planem, choć zazwyczaj podobne postępowania trwają nieco dłużej. Działamy zatem dalej i wzywamy Nest Bank do dobrowolnego zwrotu nienależnego świadczenia.

Ponownie – brak reakcji ze strony banku.

1 marca 2018 wnosimy pozew o zapłatę. W taki oto sposób role zostały odwrócone. Bank został ponownie pozwany, tym razem jako dłużnik. Żądanie pozwu dotyczy zwrotu środków uzyskanych w trakcie postępowania egzekucyjnego.

16 maja 2018 uzyskujemy nakaz zapłaty zgodny z naszym żądaniem. Bank nie wnosi sprzeciwu.

Nakaz zapłaty 143 070,83zł od Nest banku
Nakaz zapłaty 143 070,83zł od Nest Banku

Finał wygląda tak:

Przelew od banku
Przelew od banku

Podsumowując:

BTE, na podstawie którego bank prowadził postępowanie egzekucyjne, został w całości pozbawiony wykonalności. Dało to możliwość odzyskania całości środków uzyskanych w trakcie postępowania egzekucyjnego, a także  pozwaliśmy bank i finalnie nasze działania zakończyły się zgodnie z początkowym zamierzeniem. Ta sama zasada działa również w przypadkach, w których prowadzono egzekucję na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku, który nie został prawidłowo doręczony.

Prowadzimy dziesiątki podobnych spraw. W związku z tym możemy pomóc w sytuacjach, gdy:

  • wierzyciel prowadził skuteczną egzekucję i uzyskał środki w toku egzekucji lub na skutek dobrowolnych wpłat

  • komornik zakończył postępowanie egzekucyjne i naliczył wysokie koszty,

  • wierzyciel zlicytował Twoją nieruchomość lub ruchomości

Zapraszamy do bezpłatnej analizy sprawy, być może uda się odzyskać także Twoje pieniądze.