STATUT FUNDACJI POMOCY DŁUŻNIKOM „ANTYWINDYK” 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dłużnikom „AntyWindyk”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 16.12.2016 roku w Redzie, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Wierczyńską Kroliną prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Gdańskiej 35 w Redzie, za numerem Repertorium 4568/16 Fundację ustanowili Wojciech Brzozowski i Piotr Soboń, zwani dalej Fundatorami.

§2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Siedzibą Fundacji jest Zamość.

§5

Fundacja może używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.

§6

Fundacja może zatrudniać pracowników.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Cele i majątek Fundacji

§8

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna, dobroczynna i charytatywna, w szczególności w zakresie pomocy osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie i wspieranie inicjatyw, kampanii społecznych i programów edukacyjnych,

– organizowanie poradnictwa prawnego i psychologicznego,

– organizowanie szkoleń, kursów, innego rodzaju imprez,

– przyznawanie stypendiów i nagród,

– udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego dla osób potrzebujących,

– wydawanie i dystrybucję publikacji,

– promocję i organizację wolontariatu.

§10

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatorów, oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania, pochodzące w szczególności z darowizn i zbiórek publicznych.

Zarząd Fundacji

§11

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.

§12

 1. Zarząd składa się z nie mniej niż jednej, a nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeby.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Dopuszczalna jest obiegowa forma podejmowania uchwał.

§13

Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy na czas nieokreślony w drodze jednomyślnej uchwały.

§14

 1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Fundacji.
 2. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Fundacji.

§15

Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Likwidacja Fundacji

§16

W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje jednomyślnie i za zgodą obu Fundatorów uchwałę o likwidacji Fundacji.

 §17

 1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd zostaje odwołany, a Fundatorzy powołują Likwidatora Fundacji. Likwidatorowi Fundacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu i członków Zarządu.
 2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie majątku Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz zakończenie bytu prawnego Fundacji.
 3. Fundacja, reprezentowana przez Fundatorów działających łącznie, może przyznać Likwidatorowi Fundacji wynagrodzenie. 

 §18

Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności:

 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji,
 2. Zawiadomienie właściwego sądu o rozpoczęciu likwidacji,
 3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji,
 4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Postanowienia końcowe

 §19

 1. Decyzję o zmianie niniejszego Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd za zgodą każdego z Fundatorów. Zmiana może dotyczyć również celów Fundacji.
 2. Warunek zgody Fundatora na zmianę Statutu nie musi być spełniony w razie śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora pełnej zdolności do czynności prawnych.

 §20

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.