Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego szansą dla naszego klienta

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego szansą dla naszego klienta

Kilka dni temu informowaliśmy Państwa o skierowaniu skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobrę, do Sądu Najwyższego, od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu. Dotyczyła ona umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Wniosek o skierowanie skargi nadzwyczajnej przygotowała nasza Kancelaria w imieniu klienta, który zwrócił się do nas w pozornie beznadziejnej sytuacji. Klient zaprzestał spłaty kredytu hipotecznego w CHF z uwagi na zbyt wysokie raty. Bank skierował sprawę do sądu, a ten bez mrugnięcia okiem wydał nakaz zapłaty. Klient odebrał nakaz, jednak nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Sytuacja wydawała się beznadziejna, jednak zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie. Jednym z nich jest skarga nadzwyczajna.

Skarga nadzwyczajna ostatnią szansą na sprawiedliwość

Zdecydowaliśmy się złożyć ją za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, który przychylił się do naszego wniosku i skierował sprawę do Sądu Najwyższego. Motywem działania Prokuratora Generalnego było uznanie, że doszło nie tylko do rażącego naruszenia zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale także rażące naruszenie prawa.

Skarga Nadzwyczajna Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego – efekt działań naszej kancelarii

Uzasadnienie prokuratury

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej podniósł, iż pozwany jako konsument czyli słabsza strona umowy zawieranej z profesjonalnym podmiotem finansowym, w tym wypadku Bankiem, podlega ochronie konsumenckiej. Skutkiem czego w przedmiotowej sprawie było zaniechanie Sądu pod względem zbadania abuzywności klauzul niedozwolonych – tożsamych z klauzulami wpisanymi do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK jak również sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bankowego oraz wyliczeń kwoty kredytu i poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych. Podkreślić należy również, że Sąd Okręgowy w Poznaniu wydając nakaz zapłaty nie zbadał umowy pod kątem jej ważności, do czego zobligowany był z mocy prawa.

Dodajmy, że kredytobiorcy w chwili zawierania umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego przekazano jedynie ogólne informacje dotyczące umowy. Ponadto został on wielokrotnie zapewniony zarówno o popularności ów sposobu pozyskania środków finansowych, który został przedstawiony jako najtańszy i najkorzystniejszy z możliwych, a także charakteryzujący się wysoką stabilnością wśród walut. Bank nie przedstawił również mechanizmu jego rozliczania i ustalania salda kredytu.

Prokuratura podkreśla, że:

„brak skierowania w tych okolicznościach sprawy do postępowania w oparciu o przepisy ogólne narusza równowagę kontraktową stron i aprobuje rażące naruszenie interesów konsumenta, polegające na wprowadzeniu daleko idącej dysproporcji praw i obowiązków na jego niekorzyść”.

 

Prokurator Generalny wniósł zatem o uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Poznaniu. Ponadto wniósł również o wydanie przez sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej, z uwagi na „grożącą pozwanemu niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec niego postępowania egzekucyjnego.” Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę Prokuratury Krajowej.

Tym samym, nasz klient zyskał szanse na sprawiedliwy proces, będąc w sytuacji bez wyjścia. Dlatego warto skonsultować każdy problem finansowy z odpowiednim specjalistą, niezależnie od etapu na jakim znajduje się sprawa. Jeżeli masz lub miałeś kredyt frankowy, możemy w Twoim imieniu odzyskać od banku nienależnie pobrane środki i uwolnić Twoją nieruchomość od obciążenia w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Masz problem z kredytem frankowym? Pomożemy.

Masz lub miałeś kredyt w CHF? Poprowadzimy Twoją sprawę na każdym jej etapie. Uwolnimy Cię od problemu i odzyskamy Twoje pieniądze. Skontaktuj się z nami na Facbooku lub napisz maila, a my zajmiemy się resztą.


Opinie klientów