Odzyskujemy od Nest Banku kwotę 143 070,83zł

Odzyskujemy od Nest Banku kwotę 143 070,83zł

Wygrana z bankiem oznacza przeważnie, że nie musimy spłacać całości lub części rzekomego długu. Czasem jednak oznacza, że to bank zwraca pieniądze klientowi. Tak było w tym przypadku 12 czerwca 2018 r. nasza klientka otrzymała od nas wiadomość, iż odzyskaliśmy od Nest Banku 143 070,83zł pobrane przez komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego, ale zacznijmy od początku.

16 lutego 2017 r. wnosimy pozew przeciwegzekucyjny żądając pozbawienia wykonalności BTE w całości.

Nest Bank nie reaguje w żaden sposób na pozew. Wobec tego Sąd wydaje wyrok zaoczny uwzględniający powództwo.

Pozbawienie wykonalności BTE
Pozbawienie wykonalności BTE

Możemy przypuszczać, że Nest Bank nie widzi potrzeby lub sensu podejmowania czynności procesowych. Nie wnosi bowiem także sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Mamy prawomocny wyrok zaoczny. Wszystko idzie zgodnie z planem, choć zazwyczaj podobne postępowania trwają nieco dłużej. Działamy zatem dalej i wzywamy Nest Bank do dobrowolnego zwrotu nienależnego świadczenia.

Ponownie – brak reakcji ze strony banku.

1 marca 2018 wnosimy pozew o zapłatę. W taki oto sposób role zostały odwrócone. Bank został ponownie pozwany, tym razem jako dłużnik. Żądanie pozwu dotyczy zwrotu środków uzyskanych w trakcie postępowania egzekucyjnego.

16 maja 2018 uzyskujemy nakaz zapłaty zgodny z naszym żądaniem. Bank nie wnosi sprzeciwu.

Nakaz zapłaty 143 070,83zł od Nest banku
Nakaz zapłaty 143 070,83zł od Nest Banku

Finał wygląda tak:

Przelew od banku
Przelew od banku

Podsumowując:

BTE, na podstawie którego bank prowadził postępowanie egzekucyjne, został w całości pozbawiony wykonalności. Dało to możliwość odzyskania całości środków uzyskanych w trakcie postępowania egzekucyjnego, a także  pozwaliśmy bank i finalnie nasze działania zakończyły się zgodnie z początkowym zamierzeniem. Ta sama zasada działa również w przypadkach, w których prowadzono egzekucję na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku, który nie został prawidłowo doręczony.

Prowadzimy dziesiątki podobnych spraw. W związku z tym możemy pomóc w sytuacjach, gdy:

  • wierzyciel prowadził skuteczną egzekucję i uzyskał środki w toku egzekucji lub na skutek dobrowolnych wpłat

  • komornik zakończył postępowanie egzekucyjne i naliczył wysokie koszty,

  • wierzyciel zlicytował Twoją nieruchomość lub ruchomości

Zapraszamy do bezpłatnej analizy sprawy, być może uda się odzyskać także Twoje pieniądze.


Opinie klientów