Niespłacony kredyt hipoteczny w Getin Banku? Nie ma problemu!

Niespłacony kredyt hipoteczny w Getin Banku? Nie ma problemu!

Klienci Getin Banku zastanawiać mogą się co w sytuacji, kiedy posiadali niespłacony kredyt hipoteczny, który został sprzedany Krukowi? Można względem takiego kredytu użyć czasu przeszłego. Mamy dzisiaj dla Państwa ciekawą historię związaną z tym tematem, ale w pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z artykułem, który opublikowany została na portalu natemat.pl. Odnośnik do tego artykułu poniżej.


Getin Noble Bank sprzedał 710 mln długów hipotecznych bankrutów. „To jak handel żywym towarem”Artykuł dość wymowny w słowach. Mówi o jakiś „niewolnikach banków”.

Wspominaliśmy już wiele razy, że staramy się patrzeć na każdą sprawę nieco inaczej niż wszyscy. Poszukujemy innych rozwiązań, nawet wówczas, gdy przyjęty został przez wszystkich określony, utarty schemat działania. Dlatego też po przeczytaniu powyższego artykułu nasunęło się wiele pytań, na które należy znaleźć właściwą odpowiedź. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę na poniższy fragment przytoczonego artykułu:

Zapytaliśmy firmę Kruk, w jaki sposób będzie ściągać długi hipotek, w jakich okolicznościach przystąpi do twardej windykacji, odebrania mieszkań i ich sprzedaży. Firma zastrzega, że postępowania sądowo-komornicze to ostateczność, dla tych którzy odrzucą szansę na porozumienie. – Tam, gdzie będzie to możliwe Kruk będzie chciał polubownie porozumieć się z zadłużonymi – mówi naTemat Tomasz Kałuziak, z działu Relacji Inwestorskich i Rozwoju. Zastrzega jednak, że praktyka w przypadku tej kategorii dłużników dopiero zostanie stworzona.

Analizując powyższy fragment wydawać się może, że jest on jasny i klarowny. Jednakże firma Kruk zapytana o to w jaki sposób będzie ściągać długi hipotek i w jakich okolicznościach podjęta zostanie twarda windykacja, a więc odebranie mieszkań i ich sprzedaż odpowiedziało nieco lakonicznie. A więc (…) w jaki sposób? W taki, że Kruk, a konkretnie Prokura Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, znajduje się na etapie zastanawiania sie nad sposobem ściągania hipotecznych wierzytelności.

Powyżej przytoczona wypowiedz Pana Kałuziaka pokazuje, że Kruk nie znajduje się w zbyt komfortowej sytuacji i bardzo liczy na polubowne załatwienie spraw z dłużnikami. Stwierdzić więc można, że firma ta pozbyła się w łatwy sposób 230 mln złotych. Oczywiście pewną (niewielką) część tej sumy odzyska, ale zdecydowana część można uznać, że przepadnie. Jeśli spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia klienta to Kruk spłacił za niego kredyt hipoteczny w Getin Noble Bank. Warto się z tego cieszyć?

Podczas jednego z ostatnich spotkań przeprowadzonych z klientem wykonaliśmy telefon właśnie do Kruka, czego celem było polubowne porozumienie się. Z naszej strony padła propozycja, że nasz klient decyduje się na zapłatę 30 000 zł i możemy zapomnieć o całej sprawie.

Kruk nie podjął decyzji od razu, bo osoba, z którą rozmawialiśmy nie za bardzo wiedziała o co dokładnie chodzi. Jak można się spodziewać zostaliśmy przełączeni do osoby, która miała być bardziej zapoznana z tematem. Jednakże i ta osoba stwierdziła, że w tym momencie nie może podjąć konkretnej decyzji, co wynika z tego, że nie ma pewności co do statusu sprawy. Jak się ogólnie sprawy mają? Mają się tak, że Kruk podjął decyzję o kupnie wierzytelności (długów). W myśl przepisów prawa tych wierzytelności nie ma możliwości ściągnąć. Taka sytuacja stawia klientów w nieco innej sytuacji. Można stwierdzić, że teraz to oni rozdają karty. To Kruk zdecydował się na zainwestowanie pieniędzy bez wcześniejszego sprawdzenia obowiązujących przepisów.

Dla niektórych cała ta sprawa może być zastanawiająca, dlatego już zmierzamy z wyjaśnieniami. Kruk nastawił się na zapis zawarty w ustawie o funduszach inwestycyjnych, jednak w efekcie artykuł ten ich pogrążył. Chodzi mianowicie o art. 195, który przytaczamy poniżej:


Art. 195 [Wpis o zmianie wierzyciela]

1. W przypadku nabycia przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy. Fundusz, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg z ksiąg rachunkowych, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzony pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, potwierdzający nabycie przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Powyższy zapis nie jest zbyt trudny do interpretacji. Kruk też był tego zdania, jednak taka firma powinna być świadoma istnienia pozostałych przepisów, a dokładniej chodzi o ustawę o księgach wieczystych i hipotekach, a także prawo bankowe.

Chodzi nam o następujące zapisy w nich zawarte:


Art. 31 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 [Dokumenty do wpisu hipoteki do KW] 
1. Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.
2. Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami.
Art. 95 Prawo Bankowe [Moc prawna dokumentów bankowych]
1. Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.

1a. Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.

2. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.

Wszystko jasne?  Wystarczy się wczytać i już. Na razie więcej nie powiemy.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

 Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zapraszamy do indywidualnych konsultacji.

Gwarantujemy, że Kruk może Ciebie co najwyżej prosić
o dobrowolną spłatę, ale na pewno nie żądać!!!
Szczegóły wkrótce…


 

EDIT – 02.01.2016r.

Warto się dokładnie wczytać w powyżej przytoczone przepisy i wszystko staje się jasne.

Trochę musieliśmy czekać na to, jak potoczą się sprawy, co wynika z szybkości działania polskich sądów, ale już możemy odnieść się do naszych przypuszczeń. Wypracowana przez naszą Kancelarię teoria znalazła potwierdzenie wyroku wydanym przez sąd okręgowy. Poniżej zamieszczamy postanowienie o uchyleniu przepisania hipoteki banku BZ WBK na rzecz Prokura NSFIZ. W dalszym ciągu czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Nie ma więc wątpliwości, co do tego o czym dzisiaj pisaliśmy.

Postanowienie o uchyleniu przepisania hipoteki banku BZ WBK na rzecz Prokura NSFIZ.
Postanowienie o uchyleniu przepisania hipoteki banku BZ WBK na rzecz Prokura NSFIZ.

 


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌