Niespłacony kredyt hipoteczny w Getin Banku? Nie ma problemu!

Getin Bank sprzedaje niespłacone kredyty hipoteczne Krukowi
Getin Bank sprzedaje niespłacone kredyty hipoteczne Krukowi

Klienci Getin Banku zastanawiać mogą się co w sytuacji, kiedy posiadali niespłacony kredyt hipoteczny, który został sprzedany Krukowi? Można względem takiego kredytu użyć czasu przeszłego. Mamy dzisiaj dla Państwa ciekawą historię związaną z tym tematem, ale w pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z artykułem, który opublikowany została na portalu natemat.pl. Odnośnik do tego artykułu poniżej.


Getin Noble Bank sprzedał 710 mln długów hipotecznych bankrutów. „To jak handel żywym towarem”Artykuł dość wymowny w słowach. Mówi o jakiś “niewolnikach banków”.

Wspominaliśmy już wiele razy, że staramy się patrzeć na każdą sprawę nieco inaczej niż wszyscy. Poszukujemy innych rozwiązań, nawet wówczas, gdy przyjęty został przez wszystkich określony, utarty schemat działania. Dlatego też po przeczytaniu powyższego artykułu nasunęło się wiele pytań, na które należy znaleźć właściwą odpowiedź. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę na poniższy fragment przytoczonego artykułu:

Zapytaliśmy firmę Kruk, w jaki sposób będzie ściągać długi hipotek, w jakich okolicznościach przystąpi do twardej windykacji, odebrania mieszkań i ich sprzedaży. Firma zastrzega, że postępowania sądowo-komornicze to ostateczność, dla tych którzy odrzucą szansę na porozumienie. – Tam, gdzie będzie to możliwe Kruk będzie chciał polubownie porozumieć się z zadłużonymi – mówi naTemat Tomasz Kałuziak, z działu Relacji Inwestorskich i Rozwoju. Zastrzega jednak, że praktyka w przypadku tej kategorii dłużników dopiero zostanie stworzona.

Analizując powyższy fragment wydawać się może, że jest on jasny i klarowny. Jednakże firma Kruk zapytana o to w jaki sposób będzie ściągać długi hipotek i w jakich okolicznościach podjęta zostanie twarda windykacja, a więc odebranie mieszkań i ich sprzedaż odpowiedziało nieco lakonicznie. A więc (…) w jaki sposób? W taki, że Kruk, a konkretnie Prokura Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, znajduje się na etapie zastanawiania sie nad sposobem ściągania hipotecznych wierzytelności.

Powyżej przytoczona wypowiedz Pana Kałuziaka pokazuje, że Kruk nie znajduje się w zbyt komfortowej sytuacji i bardzo liczy na polubowne załatwienie spraw z dłużnikami. Stwierdzić więc można, że firma ta pozbyła się w łatwy sposób 230 mln złotych. Oczywiście pewną (niewielką) część tej sumy odzyska, ale zdecydowana część można uznać, że przepadnie. Jeśli spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia klienta to Kruk spłacił za niego kredyt hipoteczny w Getin Noble Bank. Warto się z tego cieszyć?

Podczas jednego z ostatnich spotkań przeprowadzonych z klientem wykonaliśmy telefon właśnie do Kruka, czego celem było polubowne porozumienie się. Z naszej strony padła propozycja, że nasz klient decyduje się na zapłatę 30 000 zł i możemy zapomnieć o całej sprawie.

Kruk nie podjął decyzji od razu, bo osoba, z którą rozmawialiśmy nie za bardzo wiedziała o co dokładnie chodzi. Jak można się spodziewać zostaliśmy przełączeni do osoby, która miała być bardziej zapoznana z tematem. Jednakże i ta osoba stwierdziła, że w tym momencie nie może podjąć konkretnej decyzji, co wynika z tego, że nie ma pewności co do statusu sprawy. Jak się ogólnie sprawy mają? Mają się tak, że Kruk podjął decyzję o kupnie wierzytelności (długów). W myśl przepisów prawa tych wierzytelności nie ma możliwości ściągnąć. Taka sytuacja stawia klientów w nieco innej sytuacji. Można stwierdzić, że teraz to oni rozdają karty. To Kruk zdecydował się na zainwestowanie pieniędzy bez wcześniejszego sprawdzenia obowiązujących przepisów.

Dla niektórych cała ta sprawa może być zastanawiająca, dlatego już zmierzamy z wyjaśnieniami. Kruk nastawił się na zapis zawarty w ustawie o funduszach inwestycyjnych, jednak w efekcie artykuł ten ich pogrążył. Chodzi mianowicie o art. 195, który przytaczamy poniżej:


Art. 195 [Wpis o zmianie wierzyciela]

1. W przypadku nabycia przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy. Fundusz, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg z ksiąg rachunkowych, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzony pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, potwierdzający nabycie przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Powyższy zapis nie jest zbyt trudny do interpretacji. Kruk też był tego zdania, jednak taka firma powinna być świadoma istnienia pozostałych przepisów, a dokładniej chodzi o ustawę o księgach wieczystych i hipotekach, a także prawo bankowe.

Chodzi nam o następujące zapisy w nich zawarte:


Art. 31 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 [Dokumenty do wpisu hipoteki do KW] 
1. Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.
2. Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami.
Art. 95 Prawo Bankowe [Moc prawna dokumentów bankowych]
1. Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.

1a. Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.

2. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.

Wszystko jasne?  Wystarczy się wczytać i już. Na razie więcej nie powiemy.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

 Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zapraszamy do indywidualnych konsultacji.

Gwarantujemy, że Kruk może Ciebie co najwyżej prosić
o dobrowolną spłatę, ale na pewno nie żądać!!!
Szczegóły wkrótce…


 

EDIT – 02.01.2016r.

Warto się dokładnie wczytać w powyżej przytoczone przepisy i wszystko staje się jasne.

Trochę musieliśmy czekać na to, jak potoczą się sprawy, co wynika z szybkości działania polskich sądów, ale już możemy odnieść się do naszych przypuszczeń. Wypracowana przez naszą Kancelarię teoria znalazła potwierdzenie wyroku wydanym przez sąd okręgowy. Poniżej zamieszczamy postanowienie o uchyleniu przepisania hipoteki banku BZ WBK na rzecz Prokura NSFIZ. W dalszym ciągu czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Nie ma więc wątpliwości, co do tego o czym dzisiaj pisaliśmy.

Postanowienie o uchyleniu przepisania hipoteki banku BZ WBK na rzecz Prokura NSFIZ.
Postanowienie o uchyleniu przepisania hipoteki banku BZ WBK na rzecz Prokura NSFIZ.

 

37 comments

 1. Jak to się mówi diabeł tkwi w szczegółach, możecie opublikować uzasadnienie tego postanowienia? lub ewentualnie podac sygn akt tego postanowienia?

  1. czasem warto walczyć z bankiem i ugrać swoje, niech wiedzą że nie są nietykalni !

 2. jakoś mnie się w to wierzyć nie chce 🙂 czy to nie wydaję się zbyt łatwe ?

 3. Czy możecie sprawdzić ten artykuł? Wyświetla się tylko jego część, do fragmentu: Tam, gdzie będzie to możliwe Kruk będzie chciał polubownie porozumieć się z zadłużonymi – m%
  Nie wiem czy to błąd u mnie, bo kiedyś czytałem ten artykuł w całości a teraz jest problem

 4. przeczytałem wyrywkowo kilka Waszych artykułów i czy dobrze rozumiem że mogę iść wziąć kredyt i go nie oddać? przecież to złoty interes..

   1. Fakty sa takie, ze ktos mial dlug i go nie splacil, wszystko inne to demagogia 😉
    Caly artykul wyglada jak naganianie na kancelarie, ktora na swojej interpretacji chetnie przytuli troche kasy 😉

 5. ale przecież zrobią wpis do księgi- na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nadal nie rozumiem dlaczego mieliby go nie zrobić?

  1. No właśnie na podstawie tego przepisu nie można dokonać wpisu, ponieważ w artykule są wskazane inne przepisy z innych ustaw i w pewnym sensie jest kolizja. Posiadamy stosowny wyrok w tym zakresie.

   1. jestem ciekawy tego wyroku.
    W końcu nie ma chyba większych wątpliwości, że art. 195 ust. 1 o funduszach inwestycyjnych jest przepisem szczególnym o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
    I też już znalazłem wyroki na potwierdzenie mojego zdania.

     1. No słucham co do tego mają przepisy prawa bankowego?
      “(…)sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek
      funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w
      księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na
      rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy.” I sądy tych wierzycieli przecież wpisują – 3 minuty googlowania i jest pełno orzecznictwa na ten temat.
      Więc gdzie tutaj bank mieszać – bo nadal nie rozumiem?
      No i cały czas czekam na ten wyrok.

     2. Ok. Wkleję fragment.
      Zasadnie zarzucił skarżący naruszenie art. 6262
      § 3 k.p.c. w stopniu
      mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
      Powołany przepis wymaga od wnioskodawcy dołączenia do wniosku o wpis
      dokumentów, stanowiących podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej.
      Chodzi więc o wszystkie dokumenty, które są niezbędne dla dokonania wpisu
      w dacie złożenia wniosku o wpis, co w niniejszej sprawie odnosi się do wniosku
      o ujawnienie zmiany osoby wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej
      w następstwie uprzedniego zbycia wierzytelności bankowej na rzecz (…)
      umową cesji z dnia (…) r.
      Rację ma strona skarżąca, że Sąd odwoławczy z naruszeniem art. 6262
      § 3
      k.p.c. oraz art. 95 ust. 4 i 5 Prawa bankowego z 1997 r. błędnie uznał, że
      uwzględnienie wniosku o ujawnienie zmiany wierzyciela hipotecznego mogło
      nastąpić tylko na mocy (…)

     3. No z tego co przytoczyłeś to wynika, że nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku o zmianę wpisu hipotecznego. Ot zdarza się nawet najlepszym – ale z tego nie wynika nic co mogłoby w ogóle sugerować, że nie można przepisach hipoteki ustanowionej na rzecz banku na rzecz funduszu.
      Nie chcesz ujawniać swoich orzeczeń, które mają pomagać w pracy – ok nie ma problemu. Ale na ten moment nie widzę rzeczywistych argumentów przemawiających za tym, żeby uznać, że w artykule są twierdzenia, które da się zastosować w postępowaniu sądowym.
      Ale to może teraz ja:SN IV CSK 131/14 – wprost jest opisany sposób zmiany wierzyciela hipotecznego na fundusz.

     4. Z dodanego niezgodnie z chronologią postu widzę, że lubisz sprawdzać ludzi którzy się z tobą nie zgadzają 😉
      Btw. to internet i nie jest koniecznie uzasadnione mówienie sobie per Pan i mam nadzieję, że nikogo brakiem takowego nie obraziłem.

     5. Nie, absolutnie nikt się nie obraża. Zauważyłem, że jesteś prawnikiem, ale niestety, bez praktycznego doświadczenia. A w tych sprawach należy patrzeć przez zupełnie inne pryzmat, który jest nieszablonowy. I to klucz do dochodzenia prawidłowej wykładni prawa. Wpis jest prawdziwy i jeszcze raz podkreślam, że art. 195 u.o.f.i. to za mało. Owszem, sądy wpisują przejścia uprawnień, ale jest to łatwe do zaskarżenia.

     6. Proszę o bliższe szczegóły. Dla mnie jest to dalej posługiwanie się półsłówkami

     7. W tej sprawie błędem skarżącego było powołanie się na art. 92c Pr.b. i dlatego przegrali.

      Wkleję inny fragment:

      W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że art. 95 ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 31 ust. 1 KWU, wobec czego do ujawnienia w księdze wieczystej m.in. przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej konieczne jest dołączenie, obok oświadczenia banku odpowiadającego wymogom art. 95 ust. 1 PrBank, także(…). I jest to bardzo świeży wyrok.

 6. Art. 2451 [Przeniesienie] Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz – jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

  Jeszcze jakaś podpowiedź?

 7. P. Wojciechu niech Pan rozwinie swój wpis bo ja tu czegoś nie rozumiem…
  Jak to miałeś dług? raczej dalej go masz tylko wierzyciel się zmienił…
  Stan faktyczny jest taki: Kruk skupuje długi od Banków, Sądy zmieniają wierzyciela z tegoż Banku na nazwę funduszu . Kruk uzyskuje tytuł we własnym zakresie albo z weksla albo w nakazówce i jak się nie dogada z dłużnikiem wszczyna egzekucję i to cała filozofia
  Trzy strony moim zdaniem wygrały na tym:
  -Getin wyczyścił rezewry, skredytował Kruka na kwtoę transakcji więc jest do przodu
  -Kruk dostał kredyt na sumę transakcji plus to co im wejdzie z wpłat dłużników
  -Dłużnik cwany dodajmy spłaci zadłużenie w kwocie mniejszej niż w Banku bo coś ugra na odsetkach
  Pozdrawiam

  1. Art. 2451 [Przeniesienie] Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz – jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

   Jeszcze jakaś podpowiedź?

   1. Czy pokażecie to Państwo z jakimś konkretnym przykładem? Dla mnie to jest najbardzie obrazowe i najciekawsze na Państwa stronie

    Pisanie na zasadzie wiem ale do końca nie powiem, mam wyrok ale go nie ujawnię jest dosyć dziwne

    Pytanie numer 2 odbiegające od tematu – czy będzie więcej wpisów w sprawach o których choćby wzmiankowaliście na stronie facebook-owej bo na razie jest ich malutko
    Pozdrawiam

    1. Nie będziemy ukrywać, że ten artykuł jest wstępem do tematu. Chcieliśmy na razie nie ujawniać tego wyroku z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na duże zainteresowanie naszą stroną osób obytych w prawie (czyli taka krytyka prawna), a po drugie, z obawy o dłużników (możliwe zmiany prawa).
     Dlatego też mieliśmy poważny dylemat, czy na chwilę obecną ujawnić ten wyrok, czy też nie. W związku z powyższym zróbmy tak, Prosimy podać do siebie kontakt na adres kontakt@antywindyk.pl, podeślemy Panu ten wyrok i wtedy będzie Pan miał pełną wiedzę, o co chodzi, a w szczególności, dlaczego tak.

     1. Miałam okazję zapoznać się z cytowanym przez Pana orzeczeniem. Faktycznie sądzę, że jest ono przełomowe, niemniej stroną nie jest fundusz sekurytyzacyjny, a spółka prawa handlowego.
      Nie jest wątpliwe, że art. 95 prawa bankowe stanowi lex specialis do art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, niemniej zastanawiam się czy mimo wszystko art. 195 ustawy o funduszu inwestycyjnym nie daje samoistnej podstawy do ujawnienia zmiany w KW? Być może to nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale na pewno nie można odpowiedzieć na nie w 100 % negatywnie. Ja zapewne wykorzystałabym tutaj ochronę własności jako najpełniejszego prawa rzeczowego powołując się na przepisy KC oraz Konstytucji.
      W tym miejscu chciałabym jeszcze pochwalić Państwa za bardzo ciekawe artykuły, naprawdę dobry blog prowadzony z pasji do niełatwej, egzekucyjnej materii 🙂
      Pozdrawiam

     2. Dziękujemy za miłe słowa.

      Wkrótce nowy wpis na blogu, w którym udowodnimy, że jeśli ktoś się dobrze postara, to Kruk zostanie z niczym i posiadamy na to stosowne dowody.

     3. zwróciłem sie o wyrok i nici. Odmówili powołując się na interes klienta. Jedna wielka lipa. Ta pozorna dyskusja

   2. A co jesli do kredytu byl weksel. Na przyklad kredy w chf na 100k chf, a weksel na 120k chf 🙂 Wiekszosc jest z wekslem, chyba sie nie upiecze i jednak dlugi trzeba splacac 🙂

Comments are closed.