Idealny plan też ma swoje niedociągnięcia, czyli niecelowa egzekucja na 128 767,79 zł

Idealny plan też ma swoje niedociągnięcia, czyli niecelowa egzekucja na 128 767,79 zł

Często w naszej praktyce spotkać możemy się ze sprawami, które przypominać mogą zorganizowany i przemyślany napad na bank. Wydawać się może, że przemyślane działania drugiej strony powinny zakończyć się sukcesem, jednak naszą rolą jest zdemaskowanie nieprawidłowości, które są zakamuflowane, dzięki czemu nasi klienci mogą uchronić swoje pieniądze przed takim „napadem”. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył niezbyt udanej egzekucji prowadzonej przez bank na kwotę 128 767,79 zł.

Przed szczegółowym opisem całej sprawy, w której występuje Santander Consumer Bank, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie oraz Komornik Sądowy, warto odnieść się do orzeczenia Sądu Najwyższego, które jest pewnego rodzaju wprowadzeniem. Brzmi ono następująco:

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 12 lutego 2009 r.
III CZP 145/08

Teza

Oznaczenie w Bankowym Tytule Egzekucyjnym stopy odsetek za opóźnienie poprzez posłużenie się formułą „czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego” nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 96 ust 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 ze zm.).

Odnośnie powyższego orzeczenia to dotyczy ono tego, aby w treści BTE nie dokonywać opisywania sposobów obliczania dalszych odsetek ze zwłokę, co wynika z tego, że podczas dalszego postępowania egzekucyjnego mogą pojawiać się w tej materii problemy po stronie komornika. Warto nadmienić, że w jednej ze spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię została złożona skarga na postępowanie referendarza sądowego dotyczące nadania klauzuli wykonalności w zakresie dalszych odsetek za zwłokę w sposób opisowy. Wówczas są uznał, że przytoczone powyżej postanowienie wydane przez Sąd Najwyższy w takim zakresie jest zbyt restrykcyjne.

Wróćmy do sprawy.

Klienci, dla celów artykułu nadajmy im imiona Kasia i Adam, posiadali kredyt hipoteczny w Santander Consumer Banku S. A., jednakże z przyczyn losowych przestali go spłacać. W takiej sytuacja za rzecz normalną uznaje się złożenie wniosku do komornika sądowego o rozpoczęcie egzekucji m.in. do nieruchomości. Przedmiotowy wniosek zamieszczamy poniżej.

Wniosek o wszczecie egzekucji
Wniosek o wszczecie egzekucji

Warto dokładnie zapoznać się z przedstawioną treścią wniosku o wszczęcie egzekucji. Dalej umieszczamy tytuł wykonawczy, którym jest BTE razem z postanowieniem sąd o nadaniu klauzuli wykonalności.

3_pozstanowienie_klauzula_bte 2_bte

Można stwierdzić, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie przejawia bardzo niskie zainteresowanie orzeczeniami Sądu Najwyższego. Stwierdzenie to można oprzeć o to, że została nadana klauzula wykonalności w całym zakresie. Jakie były tego skutki? Jak można było się spodziewać komornik podjął kroki, które polegały na wszczęciu egzekucji zgodnie z wnioskiem złożonym przez Santander Consumer Bank S. A. Poniżej zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Wszczęcie egzekucji
Wszczęcie egzekucji

Ze względu na to, że nasi klienci zwrócili się do nas stosunkowo późno, bo po zlicytowaniu mieszkania, w zasadzie po otrzymaniu projektu planu podziału zamieszczonego poniżej, nie pozostało nam zbyt wiele możliwości.

Projekt planu podziału
Projekt planu podziału

W zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy się na napisanie pewnego pisma w imieniu naszych klientów. Poniżej zamieszczamy odpowiedź sądu na podjęty przez nas krok.

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucjiPlan podziału sumy uzyskanej z egzekucjiPlan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Jaki jest efekt wydania powyższego postanowienia? Na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego (podstawa prawna poniżej) komornik ma dokonać wypłaty pieniędzy bankowi.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

DZIAŁ VIII. PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1026. § 1.  Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule poprzedzającym do kategorii czwartej, piątej i ósmej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.

§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Czy wszystko wydaje się jasne? W pierwszej kolejności odsetki. Po tym jak zostało wydane powyżej zamieszczone postanowienie sądu, komornik wystosował pismo o następującej treści:

Postanowienie o sprostowaniu omyłki rachunkowejPostanowienie o sprostowaniu omyłki rachunkowej
Tak jak ze wszystkimi dokumentami z jego treścią również zapoznaliśmy się szczegółowo. Zauważyć można, że przynajmniej w małej kwestii miało miejsce poprawienie wyliczeń, ale w dalszym ciągu nie było wiadomo co z odsetkami. Odpowiedź na tę kwestię musiała jeszcze poczekać. Po cierpliwym oczekiwaniu otrzymaliśmy następujące pismo:

Umorzenie postępowania i odsetek w kwocie 128 767,79zł Umorzenie postępowania i odsetek w kwocie 128 767,79zł

Jego treść wywołała duże zadowolenie, gdyż wynikało z niego egzekucja na kwotę 128 767,79 zł jest niecelowa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna

postanowił

1) na podstawie przepisy art. 49 ust. 2 uoksie wszczęte przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne umorzyć w części dotyczącej kwoty w wysokości 182 767,79zł

2) na podstawie art. 770 kpc oraz art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach  sądowych i egzekucji ustalić koszty postępowania na kwotę w wysokości 6 438,39zł na którą składają się: Opłata stosunkowa z art. 94.2  6 438,39zł

Stwierdzić iż powyższe koszty w zakresie niecelowo wszczętej egzekucji obarczają wierzyciela [Santander Consumer Bank] […] albowiem wierzyciel błędnie wskazał podstawę naliczania odsetek od należności głównej.

Niecelowa egzekucja
na kwotę 128 767,79 PLN !!!

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Powtórzmy to jeszcze raz: egzekucja na kwotę 128 767,79 zł jest niecelowa. Jakie wnioski można wyciągnąć z całej sprawy? Pierwszym z nich jest to, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego sąd nie powinien nałożyć klauzuli na BTE w takim kształcie jakim tego dokonał. Odnośnie orzeczenia Sądu Najwyższego uznać można, że nie należy go traktować jako zbyt restrykcyjnego jak to określił inny sąd. Inny wniosek to taki, że Santander Consumer Bank S.A. jako instytucja określana mianem zaufania publicznego powinna dokonać złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji w myśl treści tytułu wykonawczego. Jego obowiązkiem powinno być również bieżące informowanie komornika na temat zmian, które mają miejsce w banku w związku ze stosowaniem stóp odsetkowych, czego celem jest właściwie określenie przez komornika dalszych odsetek. Natomiast komornik w myśl art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego powinienem dokonać weryfikacji wniosku w oparciu o treść tytułu wykonawczego. Dopiero po pozytywnym wyniku takiej weryfikacji powinna być wszczynana egzekucja. Zauważyć więc można, że zarówno sąd, bank jak i komornik niezbyt dokładnie wykonywali swoje obowiązki. Gdyby ich praca była wykonana rzetelnie nasi klienci uniknęliby problemów z tym związanych.

Podsumowanie

Pomimo szczegółowego planu dokonania „napadu” na naszych klientów, po stronie sądu, banku i komornika wystąpiły nieprawidłowości, które pozwoliły na udaremnienie całej „akcji”. Dzięki temu, że Kasia i Adam zwrócili się do nas o pomoc, możliwe było zakończenie, w chwili obecnej, sprawy w opisany sposób. Rzecz jasna będziemy starać się w miarę możliwości przekazywać informacje na temat zaistniałych nowych okoliczności. Warto zastanowić się nad tym, ilu klientów nie uratowało swoich pieniędzy, bo nie szukali pomocy w tej trudnej sytuacji. Dlatego też zachęcamy do kontaktu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pojawiające się pytania.


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌